Dedicate Daf 10a to:כל פרשה שהיתה חביבה על דוד פתח בה באשרי וסיים בה באשרי
Every Psalm which was dear to Dovid he
began
with
the word
"Happy" and
ended
with
the word
"Happy."

פתח באשרי דכתיב אשרי האיש וסיים באשרי דכתיב אשרי כל חוסי בו:
He
started
with
the word
"Happy" - as
the verse says
"Happy is the man" and
ended
with
the word
"Happy" - as
the verse says
"Happy are all they that take refuge in Him".

 
 
 
הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דר"מ
=דרבי מאיר
והוו קא מצערו ליה טובא
There were some ruffians living in the neighborhood of Rabbi Meir, and they would pain him.

הוה קא בעי ר'
=רבי
מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו
So
Rabbi Meir prayed that they should die.

אמרה לי'
=ליה
ברוריא דביתהו
His wife, Beruriah, told him:

מאי דעתך
"Why
are you praying thus?

משום דכתיב יתמו חטאים
Is it because
of the verse
'Let sinners cease out of the earth'?

מי כתיב חוטאים חטאים כתיב
The verse doesn't say
"sinners" but "sins".

ועוד שפיל לסיפיה דקרא ורשעים עוד אינם כיון דיתמו חטאים ורשעים עוד אינם
Moreover, the end of the verse says 'And let the wicked be no more' - i.e. when 'sins will cease,' then 'the wicked will be
(wicked)
no more.'

אלא בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה ורשעים עוד אינם
Rather,
you should
pray that they repent and they stop their evil."

בעא רחמי עלויהו והדרו בתשובה:
Rabbi Meir
prayed for them and they repented.

 
 
 
The Gemara discusses a question:
אמר לה ההוא צדוקי לברוריא
A heretic asked Beruriah:

כתיב רני עקרה לא ילדה
The verse says
"Sing, barren woman, you that did not give birth".

משום דלא ילדה רני
Should one sing because she did not give birth?

Beruria answered:
אמרה ליה
She answered him:

שטיא שפיל לסיפיה דקרא
"Fool, see the end of the verse

'דכתיב כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר ה
=השם
Which says
'For more are the children of the desolate than the children of the married, says Hashem.'

אלא מאי עקרה לא ילדה
So who is this
'barren woman, you that did not give birth'?

רני כנסת ישראל שדומה לאשה עקרה שלא ילדה בנים לגיהנם כותייכו:
Sing, community of Israel, who are like a barren woman that did not give birth to children
who are destined
for gehenom,
unlike
you."

 
 
 
The Gemara cites a question:
א"ל
=אמר ליה
ההוא צדוקי לר'
=לרבי
אבהו כתיב מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו
A heretic asked Rabbi Avahu:
A verse says
"A Psalm of Dovid, when he fled from his son Avshalom."

וכתיב לדוד מכתם בברחו מפני שאול במערה
And a later verse says
"Of David, Michtam , when he fled from Shaul, in the cave."

הי מעשה הוה ברישא
Which incident happened first?

מכדי מעשה שאול הוה ברישא לכתוב ברישא
Surely the incident of Saul happened first.
So why didn't Dovid
record it first?

Rabbi Avahu's preface:
אמר ליה
He replied:

אתון דלא דרשיתון סמוכין קשיא לכו אנן דדרשינן סמוכים לא קשיא לן
For you who do not use the Semuchim it is a difficulty, but for us, who do make use of it, it is not.

דא"ר
=דאמר רבי
יוחנן
For Rabbi Yochanan said:

סמוכין מן התורה מנין '
What
is the source of
Semuchim?

שנא'
=שנאמר
סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר
The verse said:
"Semuchim for ever and ever, they are done in truth and righteousness".

Rabbi Avahu answered:
למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג
Why, then, is the Psalm concerning Avshalom next to the Psalm concerning Gog and Magog?

שאם יאמר לך אדם כלום יש עבד שמורד ברבו
So that should anybody ask: "Is there a slave that rebels against his master?"

אף אתה אמור לו כלום יש בן שמורד באביו
You can answer: "Is there a son who rebels against his father?"

אלא הוה הכא נמי הוה:
So just as
the latter happened
(when Avshalom rebelled against Dovid),
so will the former happen
(when Gog and MaGog will rebel against Hashem).

 
 
 
The Gemara Asks:
אמר ר'
=רבי
יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי
Rabbi Yochanan said in the name of Rabbi Shimon Bar Yochai:

מאי דכתיב פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה כנגד מי אמר שלמה מקרא זה
Of whom does Shlomo write "She opens her mouth with wisdom, and the Torah of kindness is on her tongue"?

The Gemara Answers:
לא אמרו אלא כנגד דוד אביו שדר בחמשה עולמים ואמר שירה
He said it of his father Dovid, who dwelt in five worlds and composed songs
in each:

דר במעי אמו ואמר שירה
1.
He dwelt in the womb of his mother and composed a song

שנאמר ברכי נפשי את ה'
=השם
וכל קרבי את שם קדשו
As the verse says
"Bless Hashem, my soul and all my insides, bless His holy name".

יצא לאויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות ואמר שירה
2.
He went into the world and gazed at the stars and planets, and composed a song

שנאמר ברכו ה'
=השם
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו ברכו ה'
=השם
כל צבאיו וגו'
As the verse says
"Bless Hashem, angels of His, mighty in strength, who fulfill His word, listening to the voice of His word. Bless Hashem, all His hosts, etc."

ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה
3.
He sucked at his mother's breast and gazed at her nipples, and composed a song,

שנאמר ברכי נפשי את ה'
=השם
ואל תשכחי כל גמוליו
As the verse says
"Bless Hashem, my soul, and forget not all His benefits"

The Gemara Asks:
מאי כל גמוליו
What does "all His benefits"
mean?

The Gemara Answers:
אמר ר'
=רבי
אבהו שעשה לה דדים במקום בינה
Rabbi Avahu said:
It means that Hashem
placed her breast in the place of understanding.

The Gemara Asks:
טעמא מאי
Why?

The Gemara cites two answers:
אמר (רבי) יהודה כדי שלא יסתכל במקום ערוה
1.
Rav Yehuda said
the breasts are placed near the heart
so that
the child
may not gaze at the place of nakedness.

רב מתנא אמר כדי שלא יינק ממקום הטנופת
Rav Masna said
the breasts are placed near the heart
so that
the child
should not have to suck from a dirty part of the body.

 
 
 
ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה
4.
Dovid
looked upon the overthrow of the wicked and composed a song,

שנאמר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה'
=השם
הללויה
As the verse says
"Let sinners cease out of the earth, and let the wicked be no more. Bless Hashem, My soul. Halleluka".

נסתכל ביום המיתה ואמר שירה
5.
Dovid
reflected on the day of death and composed a song,

שנאמר ברכי נפשי את ה'
=השם
ה'
=השם
אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת
As the verse says
"Bless Hashem, My soul. Hashem, my G - d, You are very great, You are clothed in glory and majesty".

The Gemara Asks:
מאי משמע דעל יום המיתה
What's the source
that this verse speaks of the day of death?

The Gemara Answers:
נאמר אמר רבה בר רב שילא
Rabbah bar Rav Shila answered:

מסיפא דעניינא דכתיב תסתיר פניך יבהלון תוסף רוחם יגועון וגו'
From the latter
part of the verse, which says
"You hide Your face, they vanish; You withdraw their breath, they perish".

 
 
 
The Gemara discusses the first verse:
רב שימי בר עוקבא ואמרי לה מר עוקבא הוה שכיח קמיה דר'
=דרבי
שמעון בן פזי והוה מסדר אגדתא קמיה דר'
=דרבי
יהושע בן לוי
Rav Shimi bar Ukva (another version: Mar Ukva) was frequently around Rabbi Shimon ben Pazi, and he used to arrange the Aggadata before Rabbi Yehoshua ben Levi.

The Gemara Asks:
אמר ליה
Rav Shimi bar Ukva
asked
Rabbi Yehoshua ben Levi:

מאי דכתיב ברכי נפשי את ה'
=השם
וכל קרבי את שם קדשו
What does "Bless Hashem, my soul and all my insides, bless His holy name"
mean?

The Gemara Answers:
אמר ליה בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם
He replied: Come and see how Hashem is not like man:

מדת בשר ודם צר צורה על גבי הכותל ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים
A man can draw a figure on a wall, but he is unable to endow it with a breath and soul.

והקב"ה
=והקדוש ברוך הוא
אינו כן צר צורה בתוך צורה ומטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים
But with Hashem, it is not so. He draws a figure within a figure, and endows it with breath and soul, with inside
organs
and bowels.

והיינו דאמרה חנה אין קדוש כה'
=כהשם
כי אין בלתך ואין צור כאלהינו.
That is what Chanah said, "There is no one as holy as Hashem, and there is none except for him. Neither is there any rock like our G - d."

The Gemara Asks:
מאי אין צור כאלהינו
What means "there is no rock
( tzur )
like our G - d"?

The Gemara Answers:
אין צייר כאלהינו
It means
"there is no designer
( Tzayar )
like our G - d."

The Gemara Asks:
מאי כי אין בלתך
What does "for there is none beside You"
mean?

The Gemara Answers:
אמר ר'
=רבי
יהודה בר מנסיא אל תקרי כי אין בלתך אלא אין לבלותך
Rabbi Yehuda bar Menasya said: "Don't read ' Ein biltecha (There is none beside You).' but ' Ein Livlosecha ("There is none who can outlast You")'".

שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם
For Hashem is not like man,

מדת בשר ודם מעשה ידיו מבלין אותו והקב"ה
=והקדוש ברוך הוא
מבלה מעשיו
A man's works outlast him, but Hashem outlasts His works.

Another answer:
א"ל
=אמר ליה
He said to him:

אנא הכי קא אמינא לך
I can answer thus:

הני חמשה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד לא אמרן אלא כנגד הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
וכנגד נשמה
Dovid said these five "Bless Hashem, my soul" refers to Hashem and the soul:

מה הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
מלא כל העולם אף נשמה מלאה את כל הגוף
1.
Just as Hashem fills the whole world, the soul fills the whole body.

מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה אף נשמה רואה ואינה נראית
2.
Just as Hashem sees but cannot be seen, the soul sees but cannot be seen.

מה הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
זן את כל העולם כלו אף נשמה זנה את כל הגוף
3.
Just as Hashem nourishes the whole world, the soul nourishes the whole body.

מה הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
טהור אף נשמה טהורה
4.
Just as Hashem is pure, the soul is pure.

מה הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
יושב בחדרי חדרים אף נשמה יושבת בחדרי חדרים
5.
Just as Hashem dwells in the innermost part
of the Universe
, the soul dwells in the innermost part
of the body.

יבא מי שיש בו חמשה דברים הללו וישבח למי שיש בו חמשה דברים הללו:
Let he who has these five qualities come and praise He Who possesses these five qualities.

 
 
 
אמר רב המנונא
Rav Hamnuna said:

The Gemara Asks:
מאי דכתיב מי כהחכם ומי יודע פשר דבר
What
does
"Who is as the wise man? Who knows the interpretation
( pesher - also means compromise)
of a thing?"

The Gemara Answers:
מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים בין חזקיהו לישעיהו
Who is like Hashem who knows how to make a compromise
( pesharah )
between the two righteous men, Chizkiyahu and Yishayahu.

חזקיהו אמר ליתי ישעיהו גבאי דהכי אשכחן באליהו דאזל לגבי אחאב
Chizkiyahu said "Let Yishayahu come to me, as Eliyahu went to Achav",

שנאמר וילך אליהו להראות אל אחאב
As the verse says
"And Eliyahu went to show himself to Achav."

ישעיהו אמר ליתי חזקיהו גבאי דהכי אשכחן ביהורם בן אחאב דאזל לגבי אלישע
Yishayahu said "Let Chizkiyahu come to me, as Yehoram the son of Achav went to Elisha."

מה עשה הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
הביא יסורים על חזקיהו ואמר לו לישעיהו
What did Hashem do? He brought sufferings upon Chizkiyahu and said to Yishayahu:

לך ובקר את החולה
"Go and visit the sick,"

שנאמר בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו
As the verse says
"In those days Chizkiyahu was deathly ill, and Yishayahu the prophet, the son of Amotz came to him and said to him:

כה אמר ה' (צבאות) צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה וגו'
'Thus says Hashem, arrange your house as you will die and not live'".

The Gemara Asks:
מאי כי מת אתה ולא תחיה
What does
"For you shall die, and not live"
mean?

The Gemara Answers:
מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא
"You shall die" in this world, "and not live" in the World to Come.

 
 
 
אמר ליה מאי כולי האי
Chizkiyahu
asked him,
"What sin have I committed to deserve such a severe punishment?"

אמר ליה משום דלא עסקת בפריה ורביה
Yishayahu
replied, "Because you didn't have children."

א"ל
=אמר ליה
Chizkiyahu
replied:

משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו
"I didn't have children since
I know
(through
Divine inspiration
)
that I will have bad children".

א"ל
=אמר ליה
Yishayahu responded:

בהדי כבשי דרחמנא למה לך
"Why are you involving yourself in
Hashem's calculations?

מאי דמפקדת איבעי לך למעבד ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא לעביד
You should do what you're told, and Hashem will do what he wants."

אמר ליה
Hezekiah
said back:

השתא הב לי ברתך אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך ונפקי מנאי בנין דמעלו
"Then
let me marry your
daughter, perhaps my merit and yours will have effect, and worthy children will issue from me."

א"ל
=אמר ליה
He replied:

כבר נגזרה עליך גזירה
What marriage?!
The verdict
of death
has already been decreed against you!"

א"ל
=אמר ליה
Chizkiyahu responded:

בן אמוץ כלה נבואתך וצא
"Son of Amotz, end your prophecy and get out!

כך מקובלני מבית אבי אבא אפי'
=אפילו
חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים
For it been handed down to me from my forefather: Even if one has a sharp sword on his neck, he should not despair of
divine
mercy."

אתמר נמי רבי יוחנן ורבי (אליעזר) דאמרי תרוייהו
It has been similarly said: Rabbi Yochanan and Rabbi Eliezer both said:

אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים '
Even if a sharp sword be laid upon a man's neck, let him not despair of
the divine
mercy,

שנא'
=שנאמר
הן יקטלני לו איחל
As the verse says
"Though He slay me, yet will I trust in Him".


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21