Dedicate Daf 11a to:Gemara
The Gemara Asks:
=בית הלל
בשלמא ב"ה
=בית הלל
קא מפרשי טעמייהו וטעמא דב"ש
=בית שמאי
אלא ב"ש
=בית שמאי
מ"ט
=מאי טעמא
לא אמרי כב"ה
Beis Hillel's opinion makes sense, as he explained his
(
and Beis Shammai's opinion
)
. But why doesn't Beis Shammai agree with Beis Hillel ?

The Gemara Answers:
אמרי לך ב"ש
=בית שמאי
א"כ
=אם כן
נימא קרא בבקר ובערב
Beis Shammai would answer that the verse should say "In the morning and in the evening."

מאי בשכבך ובקומך בשעת שכיבה שכיבה ממש ובשעת קימה קימה ממש
Why does the verse say
"When you lie down and when you rise up"? When one is
reciting the Shema said when one is
lying down, he should actually be lying down, when one is
reciting the Shema said when one is
rising up, he should actually be rising up.

The Gemara Asks:
וב"ש
=ובית שמאי
האי ובלכתך בדרך מאי עביד להו
What does Beis Shammai do with phrase "and when you walk on the way"?

The Gemara Answers:
ההוא מבעי להו לכדתניא
He explains it as the following Braisa:

בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה ובלכתך בדרך פרט לחתן
"When you sit in your house" excludes one who is busy doing a Mitzvah; "and when you walk on the way" excludes a bridegroom.

מכאן אמרו הכונס את הבתולה פטור ואת האלמנה חייב
Hence they say: He who takes a virgin as his wife is exempt
from the obligation of reading the Shema on the night of his marriage,
but one is obligated
to recite the Shema if he's
marrying a widow.

The Gemara Asks:
מאי משמע
How is this inferred?

The Gemara Answers:
אמר רב פפא
Rav Papa said:

כי דרך מה דרך רשות אף כל רשות
The text uses the word
"way," Just as the way is voluntary, so
too one is obligated to recite the Shema when he is busy with a
voluntary
act, but not a Mitzvah.

The Gemara Asks:
מי לא עסקינן דקא אזיל לדבר מצוה ואפילו הכי אמר רחמנא לקרי
But perhaps this verse refers to one
who is on his way to perform a Mitzvah, and yet, he's required to recite
the Shema?

The Gemara Answers:
אם כן לכתוב רחמנא בשבת ובלכת מאי בשבתך ובלכתך
If one would obligated to recite the Shema while going to perform a Mitzvah, the verse would have said
"when sitting and when walking." Why does
it stress
means "when
you
sits and when
you
walk"?

בשבת דידך ובלכת דידך הוא דמחייבת הא דמצוה פטירת
Only when one is
sitting for his own purpose and when walking for his own purpose, is one obligated
to recite the Shema,
but when
one goes to perform
a Mitzvah, he is exempt.

The Gemara Asks:
אי הכי אפילו כונס את האלמנה נמי
If so, even one who marries a widow should
be exempt!

The Gemara Answers:
האי טריד והאי לא טריד
One
who marries a virgin
is anxious; the other is not.

The Gemara Asks:
אי משום טרדא אפילו טבעה ספינתו בים נמי
Should anxiety
exempt one from reciting the Shema,
then one whose ship has sunk at sea
should also be exempt.

וכי תימא ה"נ
=הכי נמי
אלמה א"ר
=אמר רבי
אבא בר זבדא אמר רב
And one can't say that it does, as
Rabbi Abba bar Zavda said in the name of Rav:

אבל חייב בכל המצות האמורות בתורה חוץ מן התפילין שהרי נאמר בהם פאר
A mourner is obligated to observe all the commandments mentioned in the Torah, except
he may not wear
Tefillin, because they are called an ornament,

שנאמר פארך חבוש עליך
As
the verse
said, "Bind your ornaments upon Yourself."

The Gemara Answers:
התם טריד טרדא דמצוה הכא טריד טרדא דרשות
One who marries a virgin
is troubled by the anxiety of a Mitzvah;
One who's ship sank at sea
is troubled with a non - religious
worry.

 
 
 
The Gemara Asks:
וב"ש
=ובית שמאי
And
from what does
Beis Shammai
do with the verse "on the way"?

The Gemara Answers:
ההוא מבעי להו פרט לשלוחי מצוה
They expound the verse to teach that
messengers sent out for a Mitzvah purpose
don't recite the Shema.

The Gemara Asks:
וב"ה
=ובית הלל
And
from where does
Beis Hillel
derive the law that one who travels for a Mitzvah purpose doesn't recite the Shema?

The Gemara Answers:
אמרי ממילא ש"מ
=שמע מינה
דאפילו בדרך נמי קרי:
It is self evident that they may read
the Shema
while even on a journey.

 
 
 
ת"ר
=תנו רבנן
The Rabbis taught:

בה"א
=ובית הלל אומרים
עומדין וקורין יושבין וקורין ומטין וקורין הולכין בדרך וקורין עושין במלאכתן וקורין
Beis Hillel says that one may recite
the Shema
while standing, sitting, reclining, walking, and doing work.

ומעשה ברבי ישמעאל ור'
=ורבי
אלעזר בן עזריה שהיו מסובין במקום אחד והיה ר'
=רבי
ישמעאל מוטה ור'
=ורבי
אלעזר בן עזריה זקוף
It once happened that Rabbi Yishmael and Rabbi Elazar Ben Azarya were reclining in a certain place. Rabbi Yishmael was reclining and Rabbi Elazar Ben Azarya was sitting upright.

כיון שהגיע זמן קריאת שמע הטה רבי אלעזר וזקף ר'
=רבי
ישמעאל
When the time for reading the Shema arrived, Rabbi Elazar reclined and Rabbi Yishmael sat up.

אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לר'
=לרבי
ישמעאל
Rabbi Eleazar Ben Azarya said to Rabbi Yishmael,

ישמעאל אחי אמשול לך משל למה הדבר דומה
"Yishmael my brother, I will say a parable for you. To what can this can be compared?

משל לאחד שאומרים לו זקנך מגודל אמר להם
To one who is told 'Your beard is well grown' and he answers,

יהיה כנגד המשחיתים
'I'll shave it off'

אף כך אתה כל זמן שאני זקוף אתה מוטה עכשיו כשאני הטתי אתה זקפת
So
too here,
as long as I was sitting up you were reclining, but now that I reclined you have sat up!"

אמר לו
Rabbi Yishmael
replied:

אני עשיתי כדברי ב"ה
=ובית הלל
ואתה עשית כדברי ב"ש
=ובית שמאי
"I follow the teaching of Beis Hillel , and you
are following
the teaching of Beis Shammai .

ולא עוד אלא שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות
Not only that,
I sat up
lest the disciples
me sitting up
and establish the Halacha for future generations."

The Gemara Asks:
מאי ולא עוד
What did
Rabbi Yishmael mean with his words
"not only that"?

The Gemara Answers:
וכי תימא בית הלל נמי אית להו מטין
Because Rabbi Elazar Ben Azarya could claim
that " Beis Hillel also agrees
that the Shema may be read
reclining,"

ה"מ
=הני מילי
דמטה ואתא מעיקרא אבל הכא כיון דעד השתא הוית זקוף והשתא מוטה
Rabbi Yishmael would answer that this is true only
when one was reclining in the beginning. But in this case, since
Rabbi Elazar Ben Azarya
was sitting up and lied down
specifically to recite the Shema,

אמרי ש"מ
=שמע מינה
כב"ש
=כבית שמאי
סבירא להו שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות.
They will say, "We can infer that
our teachers
agree with the opinion of Beis Shammai ," and
I am concerned that
that the students seeing this will fix the Halacha accordingly for future generations.

 
 
 
There is an argument over who does the Halacha follow (Beis Hillel or Beis Shammai):
תני רב יחזקאל
Rav Yechezkel taught:

עשה כדברי ב"ש
=בית שמאי
עשה כדברי ב"ה
=בית הלל
עשה
If one followed the view of Beis Shammai , he has
fulfilled his obligation, and
if
he followed
the view of Beis Hillel , he has
fulfilled his obligation.

רב יוסף אמר עשה כדברי ב"ש
=בית שמאי
לא עשה ולא כלום
Rav Yosef said: If followed the view of Beis Shammai , he has not fulfilled his obligation.

דתנן מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית ב"ש
=בית שמאי
פוסלין וב"ה
=ובית הלל
מכשירין
As a Mishna taught: If the head and greater part of a man's body was in a Sukkah and his table was inside the house, Beis Shammai
said that
such a Sukkah is invalid, but Beis Hillel said that it is.

=כבית שמאי
אמרו להם ב"ה
=בית הלל
לב"ש
Beis Hillel said to Beis Shammai :

מעשה שהלכו זקני ב"ש
=כבית שמאי
וזקני ב"ה
=בית הלל
לבקר את ר'
=רבי
יוחנן בן החורנית
"The Elders of Beis Shammai and the Elders of Beis Hillel once visited Rabbi Yochanan Ben Hachoranis ,

מצאוהו שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית ולא אמרו לו כלום
And they found him with his head and the greater part of his body in the Sukkah and his table inside his house, but they said nothing to him."

 
Implying that Beis Shammai agreed that such a Sukkah was Kosher.
 
 
אמרו להם
Beis Shammai
asked
Beis Hillel :

משם ראיה
"Can you prove anything from here?

אף הם אמרו לו א"כ
=אם כן
היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך
The Elders of Beis Shammai
certainly told
Yochanan Ben Hachoranis
'If
this is your regular way of sitting in the Sukkah, you have
never fulfilled the Mitzvah of sitting in the Sukkah".

רב נחמן בר יצחק אמר
Rav Nachman Bar Yitzchak said:

עשה כדברי בית שמאי חייב מיתה
One who follows the view of Beis Shammai deserves death,

דתנן אמר ר"ט
=רבי טרפון
For our Mishna taught that Rabbi Tarfon said:

אני הייתי בא בדרך והטתי לקרות כדברי ב"ש
=בית שמאי
וסכנתי בעצמי מפני הלסטים
I was once traveling and I lied down to read
the Shema,
following the view of Beis Shammai , and was
placed in
danger on account of robbers.

אמרו לו
The
Sages
responded:

כדי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי ב"ה:
=בית הלל
You deserved that penalty, as you transgressed the view of Beis Hillel .


Mishna
בשחר מברך שתים לפניה ואחת לאחריה ובערב מברך שתים לפניה ושתים לאחריה
The morning
Shema
is preceded by two blessings and followed by one; the evening
Shema
is preceded by two
blessings
and followed by two,

אחת ארוכה ואחת קצרה
One
blessing is
long and one is short.

מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר לקצר אינו רשאי להאריך
Where
the Rabbis
order to say a long blessing, one may not say a short one;
where they order
to say a short blessing, one may not say a long one.

לחתום אינו רשאי שלא לחתום שלא לחתום אינו רשאי לחתום:
Where they order
to "seal" a blessing, it is forbidden not to "seal";
where they order
not to "seal," it is forbidden to "seal."

Gemara
The Gemara Asks:
מאי מברך
Which blessings does one say
in the morning?

The Gemara Answers:
אמר ר'
=רבי
יעקב א"ר
=אמר רבי
אושעיא
Rabbi Yaakov said in the name of Rabbi Oshaya:


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21