Dedicate Daf 15a to:יפנה ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא ק"ש
=קרית שמע
ויתפלל וזו היא מלכות שמים שלמה
Should first
go to the bathroom,
then wash his hands, put on Tefillin, read the Shema and pray - that is receiving the kingdom of heaven in perfection.

א"ר
=אמר רבי
חייא בר אבא א"ר
=אמר רבי
יוחנן
Rabbi Chiya Bar Abba said in the name of Rabbi Yochanan:

כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא ק"ש
=קרית שמע
ומתפלל מעלה עליו הכתוב כאלו בנה מזבח והקריב עליו קרבן
The verses considered those who
go to the bathroom,
wash their hands, puts on Tefillin, reads the Shema and prays, as though he had erected an altar and brought a sacrifice there,

דכתיב ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה'
=השם
As
the verse says
"I will wash my hands in cleanliness; so will I Your Mizbeach, Hashem"

א"ל
=אמר ליה
רבא
Rabbah responded:

לא סבר לה מר כאילו טבל
Do you not think that
washing one's hands
is
considered as
if he immersed?

דכתיב ארחץ
בנקיון
ולא כתב ארחיץ
כפי
Since the verse says
"I will wash
in cleanliness"
not simply "I will cause
my hands
to be washed."

 
 
 
א"ל
=אמר ליה
רבינא לרבא חזי מר האי צורבא מרבנן דאתא ממערבא ואמר
Ravina said to Rabbah: Did you
here of
the Rabbinical scholar who has come from
Israel
and said:

מי שאין לו מים לרחוץ ידיו מקנח ידיו בעפר ובצרור ובקסמית
"Who has no water with which to wash his hands should rub them with earth or pebbles or sawdust"?

א"ל
=אמר ליה
שפיר קאמר מי כתיב ארחץ במים
Rabbah
answered: He spoke well, as
the verse doesn't says
"I will wash with water",

בנקיון כתיב כל מידי דמנקי
Rather, the verse says
"I will wash in cleanliness," i.e. with anything that cleanses.

דהא רב חסדא לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן צלותא
For Rav Chisda cursed those who would search for water at the time of prayer.

והני מילי לק"ש
=קרית שמע
אבל לתפלה מהדר
This, however, applies only to the reading of the Shema, but for the Shemoneh Esrei one may search for water.

The Gemara Asks:
ועד כמה
How far must one
look for water?

The Gemara Answers:
עד פרסה
A Parsa.

והנ"מ
=הני מילי
לקמיה אבל לאחוריה אפילו מיל אינו חוזר
But one has to search up to a Mil
ahead of him, but one doesn't have to travel back even a Mil.

ומינה מיל הוא דאינו חוזר הא פחות ממיל חוזר:
Which implies that one doesn't need to travel
more than a Mil back, but a Mil
one does have to travel.


Mishna
הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא
Who reads the Shema without making it audible to his ear has fulfilled his obligation.

ר'
=רבי
יוסי אומר לא יצא
Rabbi Yossi says He has not fulfilled his obligation.

קרא ולא דקדק באותיותיה ר'
=רבי
יוסי אומר יצא
If he read it without distinctly pronouncing its letters - Rabbi Yossi says: He has fulfilled his obligation.

רבי יהודה אומר לא יצא
But Rabbi Yehuda says: He has not.

הקורא למפרע לא יצא קרא
One does not fulfill his obligation if he reads
the Shema
out of order.

וטעה יחזור למקום שטעה:
If one has read it but made a mistake, he returns to the place where he erred.

Gemara
The Gemara Asks:
מאי טעמא דר'
=דרבי
יוסי משום
What is Rabbi Yossi's reason
for saying that unless the Shema is read audibly he did not fulfill his obligation?

The Gemara Answers:
דכתיב שמע השמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך
"Hear O Israel," i.e. let your ear hear what you say from your mouth.

The Gemara Asks:
ות"ק
=ותנא קמא
And the
other opinion?

The Gemara Answers:
סבר שמע בכל לשון שאתה שומע
They expound
"Hear"
to mean that the Shema may be read
in any language which they understand.

The Gemara Asks:
ור'
=דרבי
יוסי
And
where does
Rabbi Yossi
find a basis in the Torah for this regulation?

The Gemara Answers:
תרתי שמע מינה.
Both are to be derived from the word "Hear."

 
 
 
תנן התם
A Mishna says:

חרש המדבר ואינו שומע לא יתרום ואם תרם תרומתו תרומה
A deaf man who speaks but cannot hear may not separate the Terumah; but if he has done so, his Terumah is valid.

The Gemara Asks:
מאן תנא חרש המדבר ואינו שומע דיעבד אין לכתחלה לא
Who holds that while a deaf man
should not separate Terumah,
if he did the Terumah is considered valid?

The Gemara Answers:
אמר רב חסדא ר'
=רבי
יוסי היא
Rav Chisda said: It is Rabbi Yossi,

דתנן הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא דברי רבי יהודה
As
our
Mishna
says:
Rabbi Yehuda says that one who reads the Shema without making it audible to his ear has fulfilled his obligation.

ר'
=רבי
יוסי אומר לא יצא
Rabbi Yossi says: He has not fulfilled his obligation.

עד כאן לא קאמר ר'
=רבי
יוסי לא יצא אלא גבי ק"ש
=קרית שמע
דאורייתא
Only over
the commandment to
read the Shema, which is a Biblical commandment, does Rabbi Yossi say that he has not fulfilled his obligation,

אבל תרומה משום ברכה הוא וברכה דרבנן ולא בברכה תליא מילתא
But in the matter of Terumah
the deaf man would have fulfilled his obligation,
because it is a question of saying the blessing and the saying of the blessing is ordained by the Rabbis, and
the validity of the Terumah
is not dependent upon the blessing.

The Gemara Asks:
וממאי דר'
=רבי
יוסי היא
But how
do we know that the teaching in the quoted Mishna
is Rabbi Yossi's?

דילמא ר'
=רבי
יהודה היא
Perhaps it is Rabbi Yehuda's,

ואמר גבי ק"ש
=קרית שמע
נמי דיעבד אין לכתחלה לא
And he means to say
with even for reading the Shema,
one should read it out loud, but if he didn't he still fulfilled his obligation.

תדע דקתני הקורא דיעבד אין לכתחלה לא
And the proof for this in the fact that he states "Who reads
the Shema' without making it audible",
i.e. one shouldn't do it but it's nonetheless valid.

The Gemara Answers:
אמרי האי דקתני הקורא להודיעך כחו דר'
=דרבי
יוסי דאמר דיעבד נמי לא
They answer that our Mishna states "Who reads" is intended to show how extreme is the view of Rabbi Yossi, for he means to say that
such a reading is not valid
even after the fact.

דאי ר'
=רבי
יהודה אפי'
=אפילו
לכתחלה נמי יצא
Since Rabbi Yehuda would permit
reading the Shema inaudibly.

The Gemara Asks:
במאי אוקימתא כר'
=כרבי
יוסי
If the Mishna about Terumah
follows Rabbi Yossi's
opinion, that one who said the Shema inaudibly did not fulfill his obligation,

ואלא הא דתניא לא יברך אדם בהמ"ז
=ברכת המזון
בלבו ואם בירך יצא מני
Then who does
the following Braisa follow:
"A man must not say the Birkas Hamazon after meals silently, but if he did, he fulfilled his obligation.

לא ר'
=רבי
יוסי ולא ר'
=רבי
יהודה
It can be neither Rabbi Yossi nor Rabbi Yehuda.

דאי ר'
=רבי
יהודה הא אמר לכתחלה נמי יצא אי ר'
=רבי
יוסי דיעבד נמי לא
For Rabbi Yehuda holds that one may
prayers silently,
and Rabbi Yossi's
opinion is that a silent prayer is completely invalid, even after the fact.

The Gemara Answers:
אלא מאי ר'
=רבי
יהודה ודיעבד אין לכתחלה לא
Rather, it must be
Rabbi Yehuda's, and
his opinion is that silent prayers are only valid after the fact.

The Gemara Asks:
אלא הא דתני ר'
=רבי
יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי חרש המדבר ואינו שומע תורם לכתחלה מני
So who holds the following? As Rabbi Yehuda, the son of Rabbi Shimon Ben Pazi, taught: A deaf person may separate Terumah?

לא ר'
=רבי
יהודה ולא ר'
=רבי
יוסי
It can be neither Rabbi Yehuda nor Rabbi Yossi.

אי ר'
=רבי
יהודה הא אמר דיעבד אין לכתחלה לא אי ר'
=רבי
יוסי הא אמר דיעבד נמי לא
As Rabbi Yehuda permits silent prayers only after the fact, and Rabbi Yossi does not allow it
even
after the fact.

The Gemara Answers:
אלא לעולם רבי יהודה ואפי'
=ואפילו
לכתחלה נמי ולא קשיא
This teaching agrees with
Rabbi Yehuda,

הא דידיה הא דרביה דתנן רבי יהודה אומר משום ר'
=רבי
אלעזר בן עזריה
The latter is his own opinion, the other the opinion of his teacher. For Rabbi Yehuda says in the name of Rabbi Elazar Ben Azarya:

הקורא את שמע צריך שישמיע לאזנו שנאמר שמע ישראל ה'
=השם
אלהינו ה'
=השם
אחד
When one reads the Shema he must make it audible to his ear, as
the verse says
"Hear, O Israel, Hashem is our G - d, Hashem is one".

אמר ליה רבי מאיר הרי הוא אומר אשר אנכי מצוך היום על לבבך אחר כונת הלב הן הן הדברים
Rabbi Meir said to him: But the verse says, "And these words which I command you this day shall be upon your heart", i.e. the words depend on the intent of the heart.

השתא דאתית להכי אפילו תימא רבי יהודה כרביה סבירא ליה ולא קשיא הא רבי מאיר הא רבי יהודה.
Now that the Gemara found a third opinion,
Rabbi Yehuda agrees with his teacher, and there is no contradiction, one being Rabbi Meir's view and the other Rabbi Yehuda's.

 
 
 
תנן התם
A Mishna
said:

הכל כשרים לקרות את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן ורבי יהודה מכשיר בקטן
All may read the Megillah, except a deaf person, a mentally defective, and a minor. Rabbi Yehuda allows a minor to read.

The Gemara Asks:
מאן תנא חרש דיעבד נמי לא
Who holds that if a deaf person has read
the Megillah,
his recital is invalid even
after the fact?

The Gemara Answers:
אמר רב מתנה רבי יוסי היא
Rav Masna declared that it is Rabbi Yossi,

דתנן הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא דברי ר' יהודה
For the Mishna said: Rabbi Yehuda says that if one reads the Shema without making it audible, he has fulfilled his obligation.

רבי יוסי אומר לא יצא
Rabbi Yossi says: He has not fulfilled his obligation.

The Gemara Asks:
ממאי דרבי יוסי היא ודיעבד נמי לא
What is the source that this Mishna
is Rabbi Yossi's view
(and means that the reading of the Megillah by a deaf person
is also invalid after the fact)?


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21