Dedicate Daf 16a to:אהלים לנחלים
"Tents" and "streams"
compared in the verse?

דכתיב כנחלים נטיו כגנות עלי נהר כאהלים נטע וגו'
As
the verse says
"As streams stretched out, as gardens by the river - side, as tents planted by the Hashem, as cedars beside the waters"?

The Gemara Answers:
לומר לך מה נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה אף אהלים מעלין את האדם מכף חובה לכף זכות:
Just as streams bring a man up from impurity to purity, so do the "tents"
of Torah
bring a man up from the scale of guilt to the scale of merit.

 
 
 
הקורא למפרע לא יצא וכו':
If one read out of order, he has not fulfilled his obligation

 
 
 
רבי אמי ורבי אסי הוו קא קטרין ליה גננא לר' אלעזר
Rabbi Ami and Rabbi Assi were once decorating the bridal - chamber for Rabbi Elazar.

אמר להו אדהכי והכי איזיל ואשמע מלתא דבי מדרשא ואיתי ואימא לכו
Rabbi Elazar
told "In the meanwhile I will go and listen to the teaching in the House of Study, and will come back and report it to you."

אזל אשכחיה לתנא דקתני קמיה דר' יוחנן
He went and found a Tanna expounding in the presence of Rabbi Yochanan:

קרא וטעה ואינו יודע להיכן טעה באמצע הפרק יחזור לראש בין פרק לפרק יחזור לפרק ראשון בין כתיבה לכתיבה יחזור לכתיבה ראשונה
If one erred while reading the Shema, but he is uncertain where he made the mistake, if
he noticed himself
in the middle of the first paragraph, he must return to the beginning; if
he noticed himself
between two paragraphs, he must return to the first of them; if
he is not sure if he just finished the first
"and you shall write them"
or the second,
he must return to the first.

אמר ליה ר' יוחנן לא שנו אלא שלא פתח בלמען ירבו ימיכם אבל פתח בלמען ירבו ימיכם סרכיה נקט ואתי
Rabbi Yochanan said that this only applies if he has not started "That your days may be multiplied", otherwise,
he may assume that
he said it out of habit.

אתא ואמר להו
Rabbi Elazar
returned and reported
this teaching
to them.

אמרו ליה
They responded:

אלו לא באנו אלא לשמוע דבר זה דיינו:
"If we had come for nothing else than to hear this, it would be sufficient for us."


Mishna
האומנין קורין בראש האילן ובראש הנדבך מה שאינן רשאין לעשות כן בתפלה
Workers may read the Shema on the top of a tree or on top of a brick wall, but they may not pray there.

חתן פטור מק"ש לילה הראשונה ועד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה
A bridegroom is exempt from the obligation of reading the Shema on the first night
of his marriage
until after the next Shabbos, if he has not consummated the marriage.

ומעשה בר"ג שנשא אשה וקרא לילה הראשונה
It happened that when Rabban Gamliel married, he read the Shema on the first night.

אמרו לו תלמידיו למדתנו רבינו שחתן פטור מק"ש
His disciples said to him, "Our master! You taught us that a bridegroom is exempt from the obligation of reading the Shema?"

אמר להם איני שומע לכם לבטל הימני מלכות שמים אפי' שעה אחת:
He replied, "I will not listen to you to not accept the kingdom of heaven upon myself for even a single hour."

Gemara
ת"ר
The Sages
taught:

האומנין קורין בראש האילן ובראש הנדבך ומתפללין בראש הזית ובראש התאנה ושאר כל האילנות יורדים למטה ומתפללין
Workers may read
the Shema
on the top of a tree or on the top of a brick wall. They may likewise pray on top of an olive - tree or fig - tree; but with all other trees they must descend to the ground to pray.

ובעל הבית בין כך ובין כך יורד למטה ומתפלל לפי שאין דעתו מיושבת עליו
But the employer must always descend to the ground to pray, because his mind is not settled.

 
 
 
The Gemara Asks:
רמי ליה רב מרי ברה דבת שמואל לרבא
Rav Mari, the son of Shmuel's daughter, asked Rava:

תנן האומנין קורין בראש האילן ובראש הנדבך
Our Mishna states: Workers may read
the Shema
on the top of a tree or on the top of a brick wall,

אלמא לא בעי כונה
Implying that one doesn't need intent to say
Shema.

ורמינהי הקורא את שמע צריך שיכוין את לבו
But
a Braisa says
"Who reads the Shema must direct his heart"

שנאמר שמע ישראל ולהלן הוא אומר הסכת ושמע ישראל
As
one verse says
"Hear, O Israel" and
another verse says
"Attend and hear, O Israel",

מה להלן בהסכת אף כאן בהסכת
Just as
the second "hear, O Israel"
requires attention, so too does the "first"
"hear, O Israel" (Shema)
require attention.

The Gemara Answers:
אשתיק א"ל מידי שמיע לך בהא
Rava
remained silent, but asked him: Have you heard anything on this point?

א"ל
He replied :

הכי אמר רב ששת
Thus said Rav Sheshes:

והוא שבטלין ממלאכתן וקורין
Workers may recite the Shema on top of a tree
only after if they're not working.

 
So one must have intent while reciting the Shema.
 
 
The Gemara Asks:
והתניא בית הלל אומרים עוסקין במלאכתן וקורין
But Beis Hillel said
(in a Braisa)
that workers may recite
the Shema
while working?

 
Implying that one doesn't need to have intent while reciting the Shema.
 
 
The Gemara Answers:
לא קשיא
There is no contradiction:

הא בפרק ראשון הא בפרק שני
The first chapter of the Shema
requires intent,
but the second
doesn't.

The Gemara Asks:
ת"ר
Our Rabbis have taught:

הפועלים שהיו עושין מלאכה אצל בעל הבית
Laborers who are working for an employer:

קורין ק"ש ומברכין לפניה ולאחריה
1.
Recite the Shema, saying the blessings before and after,

ואוכלין פתן ומברכין לפניה ולאחריה
2.
Eat their meal, and say the blessings before and after,

ומתפללין תפלה של שמונה עשרה
3.
And pray the Shemoneh Esrei .

אבל אין יורדין לפני התיבה ואין נושאין כפיהם
But they do not repeat the Shemoneh Esrei nor perform the Priestly Blessings.

והתניא מעין י"ח
But
a Braisa says that workers should say
a short Shemoneh Esrei ?

The Gemara attempts to answer:
אמר רב ששת לא קשיא הא ר"ג הא ר' יהושע
Rav Sheshes said: There is no contradiction: the first
Braisa
follows Rabban Gamliel and the latter Rabbi Yehoshua.

 
As the Mishna says , that Rabbi Yehoshua holds that one prays the "short Shemoneh Esrei " everyday.
 
 
The Gemara rejects this answer:
אי ר' יהושע מאי איריא פועלים אפילו כל אדם נמי
If
the second Braisa follows
Rabbi Yehoshua, why does he mention laborers specifically, since
he would hold
that
anyone
prays the short Shemoneh Esrei .

The Gemara Answers:
אלא אידי ואידי ר"ג
Rather, both
Braisas follow
Rabban Gamliel's
view.

ולא קשיא
And there is no contradiction;

כאן בעושין בשכרן כאן בעושין בסעודתן
The first Braisa talks of one who works for pay, the second of one who works for food.

והתניא
As a Braisa says:

הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית
Laborers who work for an employer should recite the Shema and pray,

קורין ק"ש ומתפללין ואוכלין פתן ואין מברכים לפניה אבל מברכין לאחריה שתים
And eat their meal, but should not say a blessing before, and he says only two blessings after.

The Braisa asks:
כיצד
What
two blessings?

The Braisa answers:
ברכה ראשונה כתקונה
The first blessing
one says
normally,

שניה פותח בברכת הארץ וכוללין בונה ירושלים בברכת הארץ
And
the second starts with the blessing over "the land," and includes "Who... rebuilds Yerushalayim" in the benediction of "the land."

במה דברים אמורים בעושין בשכרן
To whom does this apply? To those who work for a wage;

אבל עושין בסעודתן או שהיה בעל הבית מיסב עמהן מברכין כתיקונה:
But those who work for food or their employer take his meals with them, say the
full
Grace after meals.

 
 
 
חתן פטור מק"ש:
A bridegroom is exempt from the obligation of reading the Shema.

 
 
 
תנו רבנן
Our Rabbis have taught
in a Braisa:

בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה ובלכתך בדרך פרט לחתן
"When you sit in your house"
teaches that one
who is doing a Mitzvah is exempt
from reciting the Shema, and
"and when you walk by the way"
teaches that
a bridegroom
is also exempt from reciting the Shema.

מכאן אמרו הכונס את הבתולה פטור ואת האלמנה חייב
This is the source that one who marries a virgin is exempt
from reciting the Shema;
but
not one
who marries a widow.

The Gemara Asks:
מאי משמע
How
is this a source?

The Gemara Answers:
אמר רב פפא כי דרך מה דרך רשות אף הכא נמי רשות
Rav Papa said: Because
the verse uses the word
"way"
we say:
Just as "going on the way" is for a non - Mitzvah purpose, so too
are all "goings" assumed to be for non - Mitzvah purposes.

 
And the verse says that only one "going on the way" is obligated to recite the Shema, not one going to perform a Mitzvah.
 
 
The Gemara rejects this answer:
מי לא עסקינן דקאזיל לדבר מצוה ואפילו הכי אמר רחמנא ליקרי
But perhaps the verse
is dealing with one who is on his way to perform a Mitzvah, and even so the Torah requires him
to recite the Shema?

The Gemara Answers:
אם כן לימא קרא בלכת מאי בלכתך
In that case, the Torah should have written "when walking."
Why does
the verse stress "when
you
walk?"

שמע מינה בלכת דידך הוא דמחייבת הא דמצוה פטירת
One can deduce from this, that one is obligated
to recite the Shema
only when going for his own affairs, not for a Mitzvah.


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21