Dedicate Daf 16b to:The Gemara Asks:
אי הכי מאי איריא הכונס את הבתולה אפי' כונס את האלמנה נמי
If so, why
is only one who
"He who marries a virgin"
exempt from Shema,
even one who marries a widow should also
be exempt?

The Gemara Answers:
הכא טריד והכא לא טריד
One
who marries a virgin
is anxious; the other is not.

The Gemara Asks:
אי משום טרדא אפילו טבעה ספינתו בים נמי
If anxiety
exempts one from saying the Shema,
then one whose ship has sunk at sea
should also be exempt!

אלמה אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב
But Rabbi Abba Bar Zavda say in the name of Rav:

אבל חייב בכל מצות האמורות בתורה חוץ מן התפילין שהרי נאמר בהן פאר
A mourner obligated to observe all the commandments mentioned in the Torah except Tefillin, because they are called an adornment;

שנאמר פארך חבוש עליך וגו'
As
the verse
said "Bind your adornment upon yourself".

 
The verse refers to Hashem's prophecy to Yechezkel that while his wife will pass away, he is not to observe any of the laws of mourning: He was to wear Tefillin, leather shoes, and wasn't fed the traditional consolation meal.
 
Implying that normal mourners don't wear Tefillin.
 
 
The Gemara Answers:
אמרי התם טרדא דרשות הכא טרדא דמצוה:
The answer is that
one who's troubled over a lost ship is
troubled by regular anxiety, whereas
one who is troubled over if he'll be able to consummate his marriage
has anxiety about a Mitzvah.


Mishna
The Mishna will now list two cases where Rabban Gamliel acted against conventional Halacha:
רחץ לילה הראשון שמתה אשתו
1. Rabban Gamliel
bathed on the first night of his wife's death.

אמרו לו תלמידיו למדתנו רבינו שאבל אסור לרחוץ
His disciples said to him: "Our master! You taught us that a mourner is forbidden to bathe!"

אמר להם איני כשאר בני אדם אסטניס אני
He replied: "I am not like other men as my health is delicate."

וכשמת טבי עבדו קבל עליו תנחומין
2.
When his slave, Tabi , died, he accepted condolence on his behalf.

אמרו לו תלמידיו למדתנו רבינו שאין מקבלין תנחומין על העבדים
His disciples said to him: "Our master! You taught us that one may not accept condolence on the death of slaves"!

אמר להם אין טבי עבדי כשאר כל העבדים כשר היה
He replied: "My slave, Tabi , was not like other slaves; he was a worthy man."

חתן אם רוצה לקרות קרית שמע לילה הראשון קורא
If a bridegroom wishes to read the Shema on the first night
of his marriage,
he may do so.

רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל הרוצה ליטול את השם יטול:
Rabban Shimon Ben Gamliel says: "Not everybody who wishes to assume the reputation
of a pious man
may do so."

Gemara
The Gemara Asks:
מ"ט דרבן (שמעון בן) גמליאל
What was Rabban Gamliel's reason
for washing?

The Gemara Answers:
קסבר אנינות לילה דרבנן
He was of the opinion that the laws of mourning in the night is a Rabbinical commandment;

דכתיב ואחריתה כיום מר ובמקום אסטניס לא גזרו ביה רבנן:
As
a verse says
"And the end thereof as a bitter day", and the Rabbinic
laws of mourning do not apply to
one who has delicate health.

 
 
 
וכשמת טבי עבדו וכו':
When his slave, Tabi , died

 
 
 
ת"ר
Our Rabbis have taught :

עבדים ושפחות אין עומדין עליהם בשורה ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים
At the burial of
male and female slaves, we do not stand in a row for them, nor do we pronounce over them the blessings of mourners and the condolence of mourners.

מעשה ומתה שפחתו של רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לנחמו
It happened that Rabbi Eliezer's female slave died and his disciples went in to comfort him.

כיון שראה אותם עלה לעלייה ועלו אחריו
When he saw them, he ascended to an upper room, but they ascended after him.

נכנס לאנפילון נכנסו אחריו נכנס לטרקלין נכנסו אחריו
He went into the court - way, but they went after him. He entered the guest - chamber, but they entered after him.

אמר להם כמדומה אני שאתם נכוים בפושרים עכשיו אי אתם נכוים אפילו בחמי חמין
He said to them: I thought you would be scalded with lukewarm water; but you are not scalded even with hot water.

לא כך שניתי לכם עבדים ושפחות אין עומדין עליהם בשורה ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ולא תנחומי אבלים
Have I not taught you that
on the death of
male and female slaves, we do not stand in a row for them, nor do we pronounce over them the blessings of mourners and the condolence of mourners?

אלא מה אומרים עליהם
What, however, do we say over them?

כשם שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו המקום ימלא לך חסרונך
We say
the same as
to a man on the death of his ox or donkey: "May Hashem make up your loss,"

כך אומרים לו על עבדו ועל שפחתו המקום ימלא לך חסרונך
So we say to a man on the death of his slaves, "May Hashem make up your loss."

 
 
 
תניא אידך
There is a further teaching:

עבדים ושפחות אין מספידין אותן
We do not deliver a eulogy over male and female slaves.

ר' יוסי אומר אם עבד כשר הוא אומרים עליו
Rabbi Yossi said: If he was worthy, we say of him:

הוי איש טוב ונאמן ונהנה מיגיעו
"Alas, the good and faithful man who derived pleasure from his work!"

אמרו לו אם כן מה הנחת לכשרים:
They said to him: "In that case, what is left to be said over worthy men
who are not slaves?"

 
 
 
ת"ר אין קורין אבות אלא לשלשה ואין קורין אמהות אלא לארבע
Our Rabbis have taught: There are only three Patriarchs and four Matriarchs.

 
And only Avraham, Yitzchak and Yaakov are called Patriarchs, and only Sarah, Rivka, Rachel and Leah are called Matriarchs.
 
 
The Gemara Asks:
אבות מאי טעמא
Why are there only three Patriarchs?

 
Why don't we consider the tribes as Patriarchs?
 
 
אילימא משום דלא ידעינן אי מראובן קא אתינן אי משמעון קא אתינן אי הכי אמהות נמי לא ידעינן אי מרחל קא אתינן אי מלאה קא אתינן
If it's because we are not certain whether we are descended from Reuven or Shimon? If so, neither are we certain whether we are descended from Rachel or Leah!

 
Not all Jews are descendants of Reuven or Shimon, but then neither are all Jews descendants of Rachel or Leah!
 
 
The Gemara Answers:
אלא עד הכא חשיבי טפי לא חשיבי
But all
until Yaakov
were considered important enough
to be a "Patriarchs", while
their successors were not so important.

 
 
 
תניא אידך
There is a further teaching:

עבדים ושפחות אין קורין אותם אבא פלוני ואמא פלונית ושל ר"ג היו קורים אותם אבא פלוני ואמא פלונית
We do not call male and female servants "Father so - and - so" or "Mother so - and - so." But Rabban Gamliel's
servants
used to be called in this manner.

The Gemara Asks:
מעשה לסתור
Did that teaching just quote an action to disprove itself?

The Gemara Answers:
משום דחשיבי:
No; Rabban Gamliel's servants
were highly esteemed.

 
 
 
א"ר אלעזר
Rabbi Elazar said:

מאי דכתיב כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי
What does "So will I bless You in my life; in Your name will I lift up my hands" mean?

כן אברכך בחיי זו ק"ש בשמך אשא כפי זו תפלה
"So will I bless You in my life" refers to the reading of the Shema, "in Your name will I lift up my hands" refers to prayer.

ואם עושה כן עליו הכתוב אומר כמו חלב ודשן תשבע נפשי
If one
says the Shema and prays,
of him the text says: "My soul is satisfied as with marrow and fatness."

ולא עוד אלא שנוחל שני עולמים העוה"ז והעולם הבא
And not only that, but he will inherit two worlds: this world and the world to come

שנאמר ושפתי רננות יהלל פי:
As
the verse
said: "And my mouth will praise You with joyful lips."

 
 
 
The Gemara will now cite twelve Sages who would say additional supplications after they finished the mandatory prayers:
ר' אלעזר בתר דמסיים צלותיה אמר הכי
1.
Rabbi Elazar would add at the end of his prayer:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתשכן בפורינו אהבה ואחוה ושלום וריעות ותרבה גבולנו בתלמידים ותצליח סופנו אחרית ותקוה ותשים חלקנו בגן עדן ותקננו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך ונשכים ונמצא יחול לבבנו ליראה את שמך ותבא לפניך קורת נפשנו לטובה.
"May it be Your will, Hashem our G - d, to cause love and brotherhood, peace and comradeship, to abide in our lot, to enlarge our border with disciples, to prosper our goal with a
happy
end and with hope, to set our portion in the Garden of Eden, and fortify us with good companionship and the good impulse in Your universe, so that we rise up and find the longing of our heart to fear Your name; and may the satisfaction of our soul come before You for good."

רבי יוחנן בתר דמסיים צלותיה אמר הכי
2.
Rabbi Yochanan would add at the end of his prayer:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתציץ בבשתנו ותביט ברעתנו ותתלבש ברחמיך ותתכסה בעזך ותתעטף בחסידותך ותתאזר בחנינותך ותבא לפניך מדת טובך וענותנותך.
"May it be Your will, Hashem our G - d, to glance at our shame and look upon our evil plight; and clothe Yourself in Your mercy, cover Yourself with Your might, enfold Yourself with Your piety and gird Yourself with Your grace, and may Your attribute of goodness and gentleness come before You."

ר' זירא בתר דמסיים צלותיה אמר הכי
3.
Rabbi Zeira would add at the end of his prayer:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שלא נחטא ולא נבוש ולא נכלם מאבותינו
"May it be You will, Hashem our G - d, that we not sin; neither may we be put to shame nor be confounded before our fathers."

ר' חייא בתר דמצלי אמר הכי
4.
Rabbi Chiya would add at the end of his prayer:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתהא תורתך אומנותנו ואל ידוה לבנו ואל יחשכו עינינו.
"May it be Your will, Hashem our G - d, that Your Torah be our occupation; and let not our heart grow faint nor our eyes dim."

רב בתר צלותיה אמר הכי
5.
Rav would add at the end of his prayer:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתתן לנו חיים ארוכים חיים של שלום חיים של טובה חיים של ברכה חיים של פרנסה חיים של חלוץ עצמות חיים שיש בהם יראת חטא חיים שאין בהם בושה וכלימה חיים של עושר וכבוד חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים חיים שתמלא לנו את כל משאלות לבנו לטובה.
"May it be Your will, Hashem our G - d, to grant us long life, a life of peace, a life of good, a life of blessing, a life of sustenance, a life of bodily vigor, a life marked by the fear of sin, a life free from shame and reproach, a life of prosperity and honor, a life in which the love of Torah and the fear of Heaven shall cleave to us, a life wherein You fulfill all the desires of our heart for good. "

רבי בתר צלותיה אמר הכי
6.
Rabbi would add at the end of his prayer:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים מאדם רע ומפגע רע מיצר רע מחבר רע משכן רע ומשטן המשחית ומדין קשה ומבעל דין קשה בין שהוא בן ברית בין שאינו בן ברית
"May it be Your will, Hashem our G - d and God of our fathers, to deliver me from arrogant men and from arrogance, from a bad man, and from any mishap, from the evil impulse, from a bad companion, from a bad neighbor, and from the adversary that destroys; from a hard judgment, and from a hard opponent, whether he be a member of the covenant or be not a member of the covenant."

ואע"ג דקיימי קצוצי עליה דרבי.
Thus did Rabbi pray
, although
he was protected by
bodyguards
sent by the Caesar.

רב ספרא בתר צלותיה אמר הכי
7.
Rav Saphra would add at the end of his prayer:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתשים שלום
May it be Your will, Hashem our G - d, to grant peace


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21