Dedicate Daf 17a to:בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה ובין התלמידים העוסקים בתורתך בין עוסקין לשמה בין עוסקין שלא לשמה וכל העוסקין שלא לשמה יהי רצון שיהו עוסקין לשמה.
In the supernal hosts and the terrestrial hosts, and among the students who occupy themselves with Your Torah, whether they devote themselves to it for its own sake or not for its own sake; and as for those who devote themselves to it not for its own sake, may it be Your will that they do devote themselves to it for its own sake.

ר' אלכסנדרי בתר צלותיה אמר הכי
8.
Rabbi Alexandri would add at the end of his prayer:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתעמידנו בקרן אורה ואל תעמידנו בקרן חשכה ואל ידוה לבנו ואל יחשכו עינינו
May it be Your will, Hashem our G - d, to place us in a corner of light and not in a corner of darkness; and may not our heart grow faint nor our eyes dim.

איכא דאמרי הא רב המנונא מצלי לה
There are some who say that this was Rav Hamnuna's prayer,

ור' אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי
And Rabbi Alexandri would add at the end of his prayer:

רבון העולמים גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ומי מעכב
9.
Master of the universe! It is revealed and known before You that it is our will to perform Your will; but what stands in the way?

שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות
The leaven that is in the dough and the servitude to the kingdoms.

יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם.
May it be Your will to deliver us from their hand, so that we may again perform the statutes of Your will with a perfect heart.

רבא בתר צלותיה אמר הכי
10.
Rava used to add at the conclusion of his prayer:

אלהי עד שלא נוצרתי איני כדאי ועכשיו שנוצרתי כאלו לא נוצרתי
Hashem, before I was formed I was worthless, and now that I have been formed I am but as though I had not been formed.

עפר אני בחיי ק"ו במיתתי
Dust am I in my life ; how much more so in my death.

הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה
Behold I am before You like a vessel filled with shame and confusion.

יהי רצון מלפניך ה' אלהי שלא אחטא עוד ומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים אבל לא ע"י יסורין וחלאים רעים
May it be Your will, Hashem my G - d, that I may sin no more; and as to the sins I have committed, clean them in Your abounding compassion and not by means of suffering and disease.

והיינו וידוי דרב המנונא זוטי ביומא דכפורי.
This was also the confession of Rav Hamnuna Zuta on Yom Kippur .

מר בריה דרבינא כי הוה מסיים צלותיה אמר הכי
11.
Mar the son of Ravina would add at the end of his prayer:

אלהי נצור לשוני מרע ושפתותי מדבר מרמה
Hashem, guard my tongue from evil and my lips from speaking falsely,

ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה
Let my soul be silent to those who curse me, and let my soul be unto all as dust.

פתח לבי בתורתך ובמצותיך תרדוף נפשי
Open my heart to Your Torah, and let my soul pursue Your commandments.

ותצילני מפגע רע מיצר הרע ומאשה רעה ומכל רעות המתרגשות לבא בעולם
And do deliver me from mishap, from the evil inclination, and from an evil woman and all evil which breaks forth to come upon the world.

וכל החושבים עלי רעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבותם
If any design evil against me, speedily nullify their plans, and frustrate their designs.

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.
Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable before You, Hashem, my Rock and Redeemer.

רב ששת כי הוה יתיב בתעניתא בתר דמצלי אמר הכי
12.
Rav Sheshes, when observing a fast, would add at the end of his prayer:

רבון העולמים גלוי לפניך בזמן שבית המקדש קיים אדם חוטא ומקריב קרבן ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו ומתכפר לו
Master of the universe! It is revealed before You that when the Beis Hamikdash was in existence, a man sinned and brought an offering, of which they sacrificed only the fat and the blood, and was atoned.

ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי יהי רצון מלפניך שיהא חלבי ודמי שנתמעט כאילו הקרבתיו לפניך על גבי המזבח ותרצני.
But now, I observe a fast, and my fat and blood are diminished. May it be Your will, that my fat and blood which have been diminished may be accounted as though I had offered them before You on the Mizbeach, and favor me.

The Gemara will now cite six different sayings of the Sages:
ר' יוחנן כי הוה מסיים ספרא דאיוב אמר הכי
1.
Rabbi Yochanan would say the following after finishing the Book of Iyov:

סוף אדם למות וסוף בהמה לשחיטה והכל למיתה הם עומדים
It is the fate of man to die and of cattle to be slaughtered, and all are destined to die.

אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו וגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם ועליו אמר שלמה טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו.
Happy is he who has grown in Torah and whose labor has been in Torah; who has appeased his Creator, had in good name, and departed from the world with a good name. Shlomo said of him: "A good name is better than precious oil, and the day of death than the day of one's birth."

מרגלא בפומיה דר"מ
2.
It was a favorite saying of Rabbi Meir:

גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדעת את דרכי ולשקוד על דלתי תורתי נצור תורתי בלבך ונגד עיניך תהיה יראתי שמור פיך מכל חטא וטהר וקדש עצמך מכל אשמה ועון ואני אהיה עמך בכל מקום.
Learn with all your heart and with all your soul to know My ways and watch at the doors of My Torah. Guard My Torah in your heart and let the fear of Me be before your eyes. Keep your mouth from all sin, and purify and sanctify your from all guilt and sin. Then shall I be with you everywhere.

מרגלא בפומייהו דרבנן דיבנה
3.
It was a favorite saying of the Rabbis of Yavneh:

אני בריה וחברי בריה אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי כך אני איני מתגדר במלאכתו
I am a creature
of Hashem
and so is my neighbor; my work is in the city and his in the field; I rise early to my work and he rises early to his. As he cannot excel in my work, so I cannot excel in his work.

ושמא תאמר אני מרבה והוא ממעיט
And one can't say
"I do great things and he small things"

שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים.
As we have learned that
it doesn't matter whether
one does much or little, as long as he direct his heart to Heaven.

מרגלא בפומיה דאביי
4.
It was a favorite saying of Abaye:

לעולם יהא אדם ערום ביראה מענה רך משיב חמה ומרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו ועם כל אדם ואפילו עם נכרי בשוק כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ויהא מקובל על הבריות
A man should always be cunning in the fear
of Hashem,
give the soft answer that turns away anger, increasing peace with his brethren and relatives and with all men, even the
non - Jew
in the street; so that he may be beloved above and popular on earth, and acceptable to his fellow - creatures.

אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק.
They say of Rabban Yochanan Ben Zakkai that nobody ever greeted him first, not even the
non - Jew
in the street.

 
Rabbi Yochanan Ben Zakkai made sure that he was always first at greeting others.
 
 
מרגלא בפומיה דרבא
5.
It was a favorite saying of Rava:

תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים
The goal of wisdom is repentance and good deeds;

שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו ובמי שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין
So that a man shall not read
Torah
and study
Mishna
and then contradict his father or mother or teacher or anybody greater in knowledge
and age,

שנאמר ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם
As
the verse
says "The fear of the Hashem is the beginning of wisdom, a good understanding to all
those who keep it."

לעושים לא נאמר אלא לעושיהם לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה
The verse doesn't say that wisdom will be acquired by
"All that learn" but "all that keep" - they that keep the Torah for its own sake, but not those who keep the Torah not for its own sake.

וכל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא.
And it is better that one who does not fulfill the Torah for its own sake had he never been created.

מרגלא בפומיה דרב
6.
It was a favorite saying of Rav:

לא כעולם הזה העולם הבא
This world is not like the world to come:

העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה
In the world to come there is neither eating nor drinking, nor procreation or business transactions; no envy or hatred or rivalry; but the righteous sit, their crowns on their heads, and enjoy the splendor of the Divine Presence,

שנאמר ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו:
As the verse says
"And they beheld Hashem, and did eat and drink."

 
 
 
גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן האנשים שנא' נשים שאננות קומנה שמענה קולי בנות בוטחות האזנה אמרתי
Our Rabbis have taught: The promise given by Hashem to women is greater than
His promise
to men, as
the verse says,
"Rise up, you women that are at ease, and hear My voice, confident daughters, listen to My speech".

The Gemara Asks:
א"ל רב לר' חייא
Rav asked Rabbi Chiya:

נשים במאי זכיין
From where do women
receive the
merit
of Torah study?

The Gemara Answers:
באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן.
By sending their children to learn
Torah
in the Synagogue and their husbands to study in the schools of the Rabbis, and waiting for their husbands until they return.

כי הוו מפטרי רבנן מבי ר' אמי ואמרי לה מבי ר' חנינא אמרי ליה הכי
As the Rabbis departed from the school of Rabbi Ami (another version: Rabbi Chanina's school), they said to him:

עולמך תראה בחייך ואחריתך לחיי העולם הבא ותקותך לדור דורים
"May you see your world in your life - time, and may your end be in the life of the world to come and your hope throughout the generations.

לבך יהגה תבונה פיך ידבר חכמות ולשונך ירחיש רננות עפעפיך יישירו נגדך עיניך יאירו במאור תורה ופניך יזהירו כזוהר הרקיע שפתותיך יביעו דעת וכליותיך תעלוזנה מישרים ופעמיך ירוצו לשמוע דברי עתיק יומין.
May your heart meditate in understanding, your mouth speak wisdom, your tongue abound in joyful songs, your eyelids set your glance straight before you, your eyes be illumined with the light of the Torah, your countenance shine like the splendor of the firmament, your lips utter knowledge, your reins exult with uprightness, and your feet run to hear the words of the Ancient of days."

כי הוו מפטרי רבנן מבי רב חסדא ואמרי לה מבי ר' שמואל בר נחמני אמרו ליה הכי
As the Rabbis departed from the school of Rav Chisda (another version: the school of Rav Shmuel Bar Nachmani) they said to him:

אלופינו מסובלים וגו'
"Our leaders are well laden;
with no breach, and no going forth, and no outcry in our broad place".

אלופינו מסובלים רב ושמואל ואמרי לה רבי יוחנן ור' אלעזר
"Our leaders are well laden" - Rav and Shmuel (another version: Rabbi Yochanan and Rabbi Elazar)
argue over what this verse means:

חד אמר אלופינו בתורה ומסובלים במצות
One says "Our leaders" in Torah "are well laden" with Mitzvahs.

וחד אמר אלופינו בתורה ובמצות ומסובלים ביסורים
And the other says: "Our leaders" in Torah and Mitzvahs "are well laden" with sufferings.


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21