Dedicate Daf 17b to:אין פרץ שלא תהא סיעתנו כסיעתו של דוד שיצא ממנו אחיתופל
"With no breach" - may our company not be like that of Dovid from which came Achitophel,

ואין יוצאת שלא תהא סיעתנו כסיעתו של שאול שיצא ממנו דואג האדומי
"And no going forth" - may our company not be like the company of Shaul from which issued Doeg the Edomite,

ואין צוחה שלא תהא סיעתנו כסיעתו של אלישע שיצא ממנו גחזי
"And no outcry" - may our company not be like the company of Elisha from which issued Geichazi,

ברחובותינו שלא יהא לנו בן או תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים:
"In our broad places" — that we may not have a son or disciple "who spoiled his food in public."

 
 
 
שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה
"Listen to Me, stout - hearted, that are far from righteousness."

רב ושמואל ואמרי לה רבי יוחנן ורבי אלעזר
Rav and Shmuel (another version : Rabbi Yochanan and Rabbi Elazar)
argue over the interpretation of this verse.

חד אמר כל העולם כולו נזונין בצדקה והם נזונין בזרוע
One says: The whole world is nourished through righteousness, but the "stout - hearted" are nourished by
force.

וחד אמר כל העולם כולו נזונין בזכותם והם אפילו בזכות עצמן אין נזונין
The other says: The whole world is nourished through their merit, but they are not nourished even by their own merit.

כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב
This is like the statement of Rav Yehuda who says in the name of Rav:

בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת
Every day a Heavenly voice issues from Mount Chorev and says:

כל העולם כולו נזונין בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת
"The whole world is nourished for the sake of My son, Chanina, but he is satisfied with a Kav of locusts from the
Friday night
to the
next Friday night.

ופליגא דרב יהודה דאמר רב יהודה
These teachings of Rav and Shmuel
contradict the statement of Rav Yehuda
who says:

מאן אבירי לב גובאי טפשאי
Who are the "stout - hearted"? They are the foolish Goveans.

אמר רב יוסף תדע דהא לא איגייר גיורא מינייהו
Rav Yosef said:
The "stout - hearted" are clearly the the Goveans ,
since none of them
ever converted to Judaism.

אמר רב אשי בני מתא מחסיא אבירי לב נינהו דקא חזו יקרא דאורייתא תרי זמני בשתא ולא קמגייר גיורא מינייהו:
Rav Ashi said that
the "stout - hearted" are
the inhabitants of Masa Mechasya , for they beheld the glory of the Torah twice yearly, but
none of them has ever converted.

 
 
 
חתן אם רוצה לקרות וכו':
If a bridegroom wishes to read the Shema...

 
 
 
The Gemara Asks:
למימרא דרבן שמעון בן גמליאל חייש ליוהרא ורבנן לא חיישי ליוהרא
This implies
that Rabban Shimon Ben Gamliel is concerned
that one will look
haughty, but the Rabbis are not.

והא איפכא שמעינן להו
But another Mishna says the opposite!

דתנן מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין וכל מקום תלמידי חכמים בטלים
As a Mishna says that
One may work on the ninth of Av only in a place where they are accustomed to work, but in a place where they are not accustomed to work, one may not. However, Torah scholars must
not work on the ninth of Av anywhere (and the local custom is irrelevant).

רבן שמעון בן גמליאל אומר לעולם יעשה כל אדם את עצמו כתלמיד חכם
Rabban Shimon Ben Gamliel says: Everyone should regard himself as a
Torah scholar, and shouldn't work.

קשיא דרבנן אדרבנן קשיא דרבן שמעון בן גמליאל אדרבן שמעון בן גמליאל
There is a contradiction between
two Mishnas, both regarding the opinion of the
Rabbis Rabban Shimon Ben Gamliel!

The Gemara cites two answers:
אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה
1.
Rabbi Yochanan said: the statement must be inverted.

 
So that either our Mishna or the other Mishna cites the opinions wrong.
 
 
רב שישא בריה דרב אידי אמר לעולם לא תחליף דרבנן אדרבנן לא קשיא
2.
Rav Shisha Bar Rav Iddi said: The Rabbis do not here contradict themselves:

ק"ש כיון דכ"ע קא קרו ואיהו נמי קרי לא מיחזי כיוהרא
Since everyone reads the
Shema,
it wouldn't seem haughty
if
the bridegroom
also reads it.

הכא כיון דכולי עלמא עבדי מלאכה ואיהו לא קא עביד מיחזי כיוהרא
But it would appear haughty if everybody works
on the ninth of Av
and he does not.

דרבן שמעון בן גמליאל אדרבן שמעון בן גמליאל לא קשיא
Likewise, Rabban Shimon Ben Gamliel does not contradict himself:

התם בכונה תליא מילתא ואנן סהדי דלא מצי לכווני דעתיה
Since the validity of the
Shema
depends on intent, and we know that
the bridegroom
would not be able to concentrate his mind,

 
It's haughty for him to say "I'm unique.
I
can read the Shema with intent.
 
 
אבל הכא הרואה אומר מלאכה הוא דאין לו פוק חזי כמה בטלני איכא בשוקא:
But if one saw
a man not working on the ninth of Av,
he would merely say "He has no work to do." Go out and see how many idle men there are in the street.

 
And no one would even think that he's pretending to be holy.
 
 
Chapter Three

Mishna
מי שמתו מוטל לפניו פטור מק"ש ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה
One whose dead is lying before him
un - buried
is exempt from the reading of the Shema, from praying, from Tefillin and all the commandments mentioned in the Torah.

נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן את שלפני המטה ואת שלאחר המטה את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין
The bearers of the bier and they who relieve them, and they who relieve these latter - such as are before the bier and such as are behind it - they who are before it, whose services will be required, are exempt; but they who are behind it, whose services may still be required, are under the obligation.

ואלו ואלו פטורים מן התפלה
But both are exempt from prayer.

קברו את המת וחזרו אם יכולין להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה יתחילו ואם לאו לא יתחילו
Having buried the dead and returned
from the grave,
if they have sufficient time to begin and finish
the Shema
before arriving at the row, they should
say the Shema,
but if not, they should not
say the Shema.

העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים
As for those who stand in the row, the inner line is exempt, the outer line is obligated.

Gemara
The Gemara Asks:
מוטל לפניו אין ושאינו מוטל לפניו לא
The Mishna says that
one is exempt
from Shema
only when the corpse is lying before him;
implying that
when it is not lying before him, he is not exempt!

ורמינהי מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר
But a Braisa says:
one whose dead is lying before him should eat his meal in another room,

ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו
If he has no other room he should eat in a neighbor's house,

ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל
If one is not available, he should put up a partition and eat his meal
behind it,

ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל
If he has nothing with which to make a partition, he should turn his face away
from the corpse
and eat.

ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן
But he must not eat his meal in a reclining position, or eat meat or drink wine; nor does he say Birkas Hamazon or say the Zimmun.


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21