Dedicate Daf 18a to:ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה
Nor do others say Birkas Hamazon on his behalf or include him for Zimmun. He is likewise exempt from the reciting of the Shema, from prayer, Tefillin, and all the commandments mentioned in the Torah.

ובשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין ומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו וחייב בכל המצות האמורות בתורה.
On Shabbos, however,
since he is anyway not allowed to bury his relative,
he may recline at his meal, eat meat and drink wine, say Birkas Hamazon and arrange Zimmun, and others may say Birkas Hamazon on his behalf and include him for Zimmun, and he is obligated to recite the Shema and praying, and all the commandments mentioned in the Torah.

רשב"ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן
Rabban Shimon ben Gamliel says since he is under the obligation of these, he has obviously the obligation of them all!

The Gemara Asks:
וא"ר יוחנן מאי בינייהו
Rabbi Yochanan asked: What is the difference between these two opinions?

The Gemara Answers:
תשמיש המטה איכא בינייהו
They argue if he is permitted to
have marital relations.

קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה
Either way, the Braisa says that the mourner, even though he is not in the same room as the corpse,
is exempt from reading the Shema, from prayer, Tefillin, and all the commandments mentioned in the Torah!

The Gemara cites two answers:
אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל
1.
Rav Papa replied:
The Braisa
is to be interpreted as referring to one who turns his face from the body and eats.

רב אשי אמר כיון שמוטל עליו לקוברו כמוטל לפניו דמי
2.
Rav Ashi replied: Since the responsibility of burying
the corpse
rests upon him, the corpse is considered as though it was lying before him;

שנאמר ויקם אברהם מעל פני מתו
As
the verse
said "And Avraham rose up from before his dead"

ונאמר ואקברה מתי מלפני כל זמן שמוטל עליו לקוברו כמוטל לפניו דמי
And "That I may bury my dead from before me" - i.e. so long as the duty of burial rested upon him, it was as though the body was actually before him.

The Gemara Asks:
מתו אין אבל משמרו לא
He whose dead
is lying before him
is exempt,
implying that one who
guards
the corpse is not exempt.

והתניא המשמר את המת אע"פ שאינו מתו פטור מק"ש ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה
But a Braisa says:
One who watches the body, although it is not
his relative,
is exempt from reading the Shema, from prayer, Tefillin, and all the commandments mentioned in the Torah!

The Gemara Answers:
משמרו אע"פ שאינו מתו
Two types of people are exempt from Shema: 1.
"One who watches the body, even if is not his
relative,

מתו אע"פ שאינו משמרו
2.
If it is his
relative,
even if he does not watch the body.

The Gemara Asks:
מתו ומשמרו אין אבל מהלך בבית הקברות לא
But is only a relative
or watchman
exempt? What about
one who walks in a cemetery,
is he also
not
exempt?

והתניא לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא
But
a Braisa says:
One must not walk in a cemetery with his Tefillin on his head or holding and reading from a Torah scroll;

ואם עושה כן עובר משום לועג לרש חרף עושהו
And one who does so violates "Who mocks the poor blasphemes his Maker".

The Gemara Answers:
התם תוך ארבע
אמות
הוא דאסור חוץ לארבע אמות חייב
The above Braisa forbids everyone from performing certain commandments only
within four cubits
of the grave,
but beyond that limit, he is obligated.

דאמר מר מת תופס ד' אמות לק"ש
As Master said: a corpse
is considered to own the
four cubits
around it
for the
purpose of
reading the Shema.

הכא חוץ לד' אמות נמי פטור:
But a mourner or watcher is
is exempt
even outside a corpse's four cubits.

 
 
 
גופא
It was stated above
in the Braisa:

המשמר את המת אע"פ שאינו מתו פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה
One who watches the body, although it is not
his relative,
is exempt from reading the Shema, from prayer, Tefillin, and all the commandments mentioned in the Torah!

היו שנים זה משמר וזה קורא וזה משמר וזה קורא
Should there be two
watchmen,
they take turns to watch and read.

בן עזאי אומר היו באים בספינה מניחו בזוית זו ומתפללין שניהם בזוית אחרת
Ben Azzai says: If they are bringing the corpse in a boat, they place it in one corner and they both pray in another corner.

The Gemara Asks:
מאי בינייהו
Over what do they argue?

The Gemara Answers:
אמר רבינא חוששין לעכברים איכא בינייהו
Ravina says that
they disagree if we are concerned that
mice
will gnaw away at the body.

מר סבר חיישינן ומר סבר לא חיישינן:
The first opinion says
that we are not, and
the second opinion holds
that we are.

ת"ר המוליך עצמות ממקום למקום הרי זה לא יתנם בדסקיא ויתנם על גבי חמור וירכב עליהם מפני שנוהג בהם מנהג בזיון
The Sages taught: One who is moving bones from one place to another must not put them into a saddle - bag and set them upon his donkey to ride on them, as this is disrespectful
to the corpse.

ואם היה מתירא מפני נכרים ומפני לסטים מותר
But if he is afraid of non - Jews or robbers, he may do so.

וכדרך שאמרו בעצמות כך אמרו בספר תורה
And the same law applies to a Torah scroll.

The Gemara Asks:
אהייא
To which
clause in the above teaching does this last statement refer?

אילימא ארישא פשיטא מי גרע ספר תורה מעצמות
It cannot refer
to the first part
of the above Braisa,
for would a Torah scroll
command less respect than
bones?

The Gemara Asks:
אלא אסיפא:
Rather, it must refer to the second part
(that if one is running from robbers, he may sit even on a Torah scroll).

 
 
 
אמר רחבה אמר רב יהודה
Rachva said in the name of Rav Yehuda:

כל הרואה המת ואינו מלוהו עובר משום לועג לרש חרף עושהו
Whoever sees a body
being carried to burial
and does not accompany it violates
the verse
"Who mocks the poor blasphemes his Maker"

ואם הלוהו מה שכרו
If he accompany it, what is his reward?

אמר רב אסי עליו הכתוב אומר מלוה ה' חונן דל ומכבדו חונן אביון:
Rav Assi said: The verse says: "He who is kind to the poor lends to Hashem" and "he that is merciful to the needy honors Him."

 
 
 
רבי חייא ורבי יונתן הוו שקלי ואזלי בבית הקברות הוה קשדיא תכלתא דרבי יונתן
Rabbi Chiya and Rabbi Yonasan were conversing as they walked in a cemetery, and the Tzitzis belonging to Rabbi Yonasan fell upon the graves.

אמר ליה רבי חייא
Rabbi Chiya said to him:

דלייה כדי שלא יאמרו למחר באין אצלנו ועכשיו מחרפין אותנו
"Lift them up, so that
the dead
shall not say, 'Tomorrow they will come to us, but today they revile us.'"

The Gemara Asks:
אמר ליה
Rabbi Yonasan
asked him,

ומי ידעי כולי האי
"Do they know
that we're dragging Tzitzis over their graves?

והא כתיב והמתים אינם יודעים מאומה
But a verse says 'The dead know nothing'"

The Gemara Answers:
אמר ליה
Rabbi Chiya
answered,

אם קרית לא שנית אם שנית לא שלשת אם שלשת לא פירשו לך
"If you read
this verse,
you didn't read it a second time; if
you read it
a second time, then
you didn't
read it a third time; and if
you read it
a third time, its meaning has not been explained to you."

(קהלת ט, ה) כי החיים יודעים שימותו אלו צדיקים שבמיתתן נקראו חיים
'For the living know that they shall die' - this refers to the righteous who are called living even in their death,

שנאמר ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג
As the verse says 'And Benayahu the son of Yehoyada, the son of a living man of Kabtze'el , who had done mighty deeds, he smote the two heroes of Moav; he also went down and slew a lion in the midst of a pit in time of snow'.


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21