Dedicate Daf 18b to:The Gemara will now explain the above verse:
The Gemara Asks:
בן איש חי אטו כולי עלמא בני מתי נינהו
'Son of a living man' - Are there sons
born to
dead men?

The Gemara Answers:
אלא בן איש חי שאפי' במיתתו קרוי חי
But, 'son of a living man'
means
even in his death he is called 'living.'

רב פעלים מקבצאל שריבה וקבץ פועלים לתורה
'Of Kabtze'el , who had done mighty deeds' - Because he multiplied
( Rav means to increase)
and gathered
( Kabtze'el could also be read as Kibbutz - gathering)
laborers for the Torah.

והוא הכה את שני אריאל מואב שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני
'He smote the two heroes of Moav' - he left nobody like him, neither
in the time of
the first or second Beis Hamikdash .

והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג
'He went down also and slew a lion in the midst of a pit in time of snow'

The Gemara will now cite two explanations:
איכא דאמרי דתבר גזיזי דברדא ונחת וטבל
Some say: He cut a hole in the ice into which he
immersed.

איכא דאמרי דתנא סיפרא דבי רב ביומא דסיתוא.
Others say: He learned the Sifra from Rav's academy in a
short
winter's day.

 
So, answering the above point, even dead people are sometimes called "alive", and conversely...
 
 
The Gemara will now cite two sources that the wicked are called "dead" in their lifetime:
והמתים אינם יודעים מאומה אלו רשעים שבחייהן קרויין מתים
'But the dead know nothing' - this refers to the wicked who are called dead in their lifetime,

שנאמר ואתה חלל רשע נשיא ישראל
1.
As
the verse
says, 'And you, wicked one, you are slain, the prince of Israel'.

 
Even though he was physically alive then.
 
 
ואי בעית אימא מהכא על פי שנים עדים או (על פי) שלשה עדים יומת המת
2.
The following verse: "At the mouth of two witnesses, or three witnesses, shall the dead be put to death"

חי הוא
But
when the witnesses testify, the defendant is still
alive!

אלא המת מעיקרא:
Rather, he is accounted as dead from
the time he originally sinned.

 
 
 
בני ר' חייא נפוק לקרייתא אייקר להו תלמודייהו הוו קא מצערי לאדכוריה
The sons of Rabbi Chiya went to
live in a
village
which didn't have other Torah scholars,
it became hard for them to study, and they had difficulty remembering them.

The Gemara Asks:
א"ל חד לחבריה ידע אבון בהאי צערא
One said to the other, "Does our father know of our troubles?"

The Gemara Answers:
א"ל אידך מנא ידע
The other replied, "How should he know?

והא כתיב יכבדו בניו ולא ידע
But the verse says:
'His sons come to honor him, and he doesn't know'".

The Gemara Asks:
א"ל אידך ולא ידע
The first said to him, "But does he not know?

והא כתיב אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל
But the verse says:
'But his flesh grieves for him, and his soul mourns over him',

ואמר רבי יצחק קשה רמה למת כמחט בבשר החי
And Rabbi Yitzchak
interpreted this verse:
The worm is as painful to the flesh of the dead as a needle in the flesh of the living".

The Gemara Answers:
אמרי בצערא דידהו ידעי בצערא דאחרינא לא ידעי
The dead know of their own troubles, but not of the troubles of others.

The Gemara Asks:
ולא
Do they not
know of the troubles of others

והתניא מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ר"ה בשני בצורת והקניטתו אשתו והלך ולן בבית הקברות
But it once happened that a pious man gave a Dinar to a beggar on the day before Rosh Hashana in a time of drought. His wife rebuked him, so he went and spent the night in the cemetery.

ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו
He heard two spirits conversing.

אמרה חדא לחברתה חברתי בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם
One said to the other, "Come, friend, let us wander in the world and hear behind the curtain what troubles are to come upon the world."

אמרה לה חברתה איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים
The other spirit replied, "I cannot, because I am buried in a reed mat,

אלא לכי את ומה שאת שומעת אמרי לי
But go and report to me what you hear."

הלכה היא ושטה ובאה
She went, and having wandered about returned.

ואמרה לה חברתה חברתי מה שמעת מאחורי הפרגוד
The other asked, "What did behind the curtain?"

אמרה לה שמעתי שכל הזורע ברביעה ראשונה ברד מלקה אותו
She replied, "I heard that if one sows in the first rainfall, the hail will smite it."

הלך הוא וזרע ברביעה שניה
This man went and sowed in the second rainfall.

של כל העולם כולו לקה שלו לא לקה
The hail
destroyed everybody's crops but not his.

לשנה האחרת הלך ולן בבית הקברות ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו עם זו
The following year, he again spent the night of Rosh Hashana in the cemetery, and heard the same two spirits conversing.

אמרה חדא לחברתה בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם
One said to the other, "Come, let us wander in the world and hear behind the curtain what troubles are to come upon the world."

אמרה לה חברתי לא כך אמרתי לך איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים
The other spirit replied, "Have I not told your that I cannot, because I am buried in a reed mat?

אלא לכי את ומה שאת שומעת בואי ואמרי לי
But go and tell me what you hear."

הלכה ושטה ובאה
She went, and wandered about and returned.

ואמרה לה חברתה חברתי מה שמעת מאחורי הפרגוד
The other spirit asked, "What did you hear behind the curtain?"

אמרה לה שמעתי שכל הזורע ברביעה שניה שדפון מלקה אותו
She replied, "I heard that if one sows in the second rainfall, it will be smitten by the blast."

הלך וזרע ברביעה ראשונה
This man went and sowed in the first rainfall.

של כל העולם כולו נשדף ושלו לא נשדף
What everyone else sowed was smitten by the blast, but not his.

אמרה לו אשתו מפני מה אשתקד של כל העולם כולו לקה ושלך לא לקה ועכשיו של כל העולם כולו נשדף ושלך לא נשדף
His wife asked him, "How is it that last year all other crops was destroyed by hail; and this year all other crops were blasted?"

סח לה כל הדברים הללו
He told her the whole story.

אמרו לא היו ימים מועטים עד שנפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד ובין אמה של אותה ריבה
It is related that very soon afterwards a quarrel broke out between the wife of that pious man and the mother of the girl.

אמרה לה לכי ואראך בתך שהיא קבורה במחצלת של קנים
The
pious man's wife
said to the other, "Come, I will show you that your daughter is buried in a mat of reeds."

לשנה האחרת הלך ולן בבית הקברות ושמע אותן רוחות שמספרות זו עם זו
The following year the same man went and spent the night of Rosh Hashana in the cemetery, and he heard those spirits conversing.

אמרה לה חברתי בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם
One said, "Come, let us wander in the world and hear behind the curtain what troubles are to befall the world."

אמרה לה חברתי הניחני דברים שביני לבינך כבר נשמעו בין החיים
The other replied, "Leave me alone, for what has passed between us has been overheard by the living."

אלמא ידעי
This implies that the dead do know
what the living know.

 
How else would they have known that the pious man overheard them?
 
 
The Gemara Answers:
דילמא איניש אחרינא שכיב ואזיל ואמר להו
No,
it is possible that someone else died and informed them
that they were overheard.

Another source that the dead know what happens in the world:
ת"ש דזעירי הוה מפקיד זוזי גבי אושפזיכתיה עד דאתי ואזיל לבי רב שכיבה
Ze'iri left a sum of money in charge of his landlady. While he went to the academy of his master and returned, she died.

אזל בתרה לחצר מות
He followed her to the court of death,

אמר לה זוזי היכא
And asked her, "Where is the money?"

אמרה ליה
She said
two things:

זיל שקלינהו מתותי בצנורא דדשא בדוך פלן
"
1.
Go and take it from beneath the door - socket in such and such a place,

ואימא לה לאימא תשדר לי מסרקאי וגובתאי דכוחלא בהדי פלניתא דאתיא למחר
2.
Tell my mother to send me my comb and tube of eye - paint through so - and - so who will arrive here tomorrow."

אלמא ידעי
This implies that the dead do know
what happens in this world.

 
Or else how would she know that so - and - so will pass away soon?
 
 
The Gemara rejects this answer:
דלמא
דומה קדים ומכריז להו
No;
perhaps Dumah informed
them
in advance.

The Gemara will cite a third story that implies that the dead know of this world:
ת"ש דאבוה דשמואל הוו קא מפקדי גביה זוזי דיתמי
Shmuel's father was entrusted with money belonging to orphans.

כי נח נפשיה לא הוה שמואל גביה
When he passed away, Shmuel was not with him
and was not told where his father hid the money.

הוו קא קרו ליה בר אכיל זוזי דיתמי
Since he didn't know where this money was kept, he didn't return it, so
people called him, "Son of the one who uses up orphans' money."

אזל אבתריה לחצר מות
He went after his father to the court of death,

אמר להו בעינא אבא
And said to the dead, "I want Abba."

אמרו ליה אבא טובא איכא הכא
They replied, "There are many Abba's here."

אמר להו בעינא אבא בר אבא
Shmuel said to them
"I want Abba the son of Abba."

אמרו ליה אבא בר אבא נמי טובא איכא הכא
They answered, "There many Abba the son of Abba's here."

אמר להו בעינא אבא בר אבא אבוה דשמואל היכא
He said to them, "I want Abba the son of Abba, the father of Shmuel, where is he?"

אמרו ליה סליק למתיבתא דרקיעא
They answered, "He has gone up to the heavenly academy."

אדהכי חזייה ללוי דיתיב אבראי
In the meantime he noticed Levi was seated apart
from everyone else.

אמר ליה אמאי יתבת אבראי מאי טעמא לא סלקת
Shmuel
asked him, "Why are you sitting separately? Why didn't you go up
to the heavenly academy?"

אמר ליה דאמרי לי כל כי הנך שני דלא סליקת למתיבתא דרבי אפס ואחלישתיה לדעתיה לא מעיילינן לך למתיבתא דרקיעא
He replied, "I was told, 'We will not permit you to ascend to the heavenly academy those years you did not attend the academy of Rabbi Effes (upsetting him).'"

אדהכי והכי אתא אבוה חזייה דהוה קא בכי ואחיך
In the meantime his father arrived, and Shmuel noticed that he wept and laughed.

אמר ליה מאי טעמא קא בכית
He said to him, "Why are you crying?"

אמר ליה דלעגל קא אתית
He answered, "Because you will soon
pass away and
come here."

מאי טעמא אחיכת
"And why are you laughing?"

דחשיבת בהאי עלמא טובא
Shmuel's father responded:
"Because you are very highly thought of in this world." ,

אמר ליה אי חשיבנא נעיילוה ללוי ועיילוהו ללוי
Shmuel said
to him "If I am so esteemed, let them allow Levi to enter
the heavenly academy",
and they let him enter.

אמר ליה זוזי דיתמי היכא
Shmuel finally got around to asking his father:
"Where is the orphans' money?"

אמר ליה זיל שקלינהו באמתא דרחיא עילאי ותתאי דידן ומיצעי דיתמי
He answered, "Go, take it from the enclosure of the mill. The upper and lower sums of money belong to us, the middle sum belongs to the orphans."

אמר ליה מאי טעמא עבדת הכי
He asked his father,
"Why did you
hide the money in this way?"

אמר ליה אי גנובי גנבי מגנבו מדידן אי אכלה ארעא אכלה מדידן
He replied, "If thieves would steal something, they would steal our
money and leave that of the orphan's money safe; and
if the earth
would destroy the
money, it would destroy ours,
leaving the orphan's money safe."

אלמא דידעי
This implies that the dead do know
what happens in this world.

 
How else would Shmuel's father know that his son is about to pass away?
 
 
The Gemara rejects this proof:
דילמא שאני שמואל כיון דחשיב קדמי ומכרזי פנו מקום .
No,
perhaps since
Shmuel was
so highly esteemed, it may have been announced in advance "Make way for him."

 
 
 
ואף ר' יונתן הדר ביה דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן
Rabbi Yonasan likewise retracted
his opinion that the dead don't know the matters of this world,
for Rabbi Shmuel Bar Nachmani said in the name of Rabbi Yonasan:

מנין למתים שמספרים זה עם זה
What is the source that the dead converse one with the other?

שנאמר ויאמר ה' אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר
As it is said, "And Hashem said to him, This is the land which I swore to Avraham, to Yitzchak, and to Yaakov, saying".

The Gemara Asks:
מאי לאמר
Why
does the verse say the extra
"saying"?

The Gemara Answers:
אמר הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור להם לאברהם ליצחק וליעקב שבועה שנשבעתי לכם כבר קיימתיה לבניכם
Hashem
ordered
Moshe: "Go, tell Avraham, Yitzchak and Yaakov: The oath which I swore to you have I fulfilled for your children."


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21