Dedicate Daf 19a to:ואי ס"ד דלא ידעי כי אמר להו מאי הוי
And if the dead don't know
what happens on earth,
why should
Moshe tell them anything?

The Gemara Asks:
אלא מאי דידעי למה לי' למימר להו
On the other hand, if they do
know what happens here, why should Moshe
inform them?

The Gemara Answers:
לאחזוקי ליה טיבותא למשה
To give the credit to Moshe.

 
 
 
אמר רבי יצחק כל המספר אחרי המת כאלו מספר אחרי האבן
Rabbi Yitzchak said: Whoever speaks
evil
of the dead is as though he spoke it of a stone.

איכא דאמרי דלא ידעי
Some say that they are not aware
of what was spoken,

ואיכא דאמרי דידעי ולא איכפת להו
While others say they are aware but it does not trouble them
that they are spoken about.

The Gemara Asks:
איני
But
is it true?

והא אמר רב פפא חד אישתעי מילתא בתריה דמר שמואל ונפל קניא מטללא ובזעא לארנקא דמוחיה
For Rav Papa said that there was one who spoke
evil
of Mar Shmuel
after his death,
and a pole fell from the roof and split his skull!

The Gemara Answers:
שאני צורבא מרבנן דקודשא בריך הוא תבע ביקריה
A Rabbinical scholar is different, as Hashem defends his honor.

 
Yes, Mar Shmuel didn't know or didn't care that he was spoken about, but Hashem did, and punished the speaker.
 
 
אמר רבי יהושע בן לוי כל המספר אחר מטתן של תלמידי חכמים נופל בגיהנם
Rabbi Yehoshua Bar Levi said: Whoever talks
evil
Torah scholars after their passing will fall into Gehenom,

שנא' והמטים עקלקלותם יוליכם ה' את פועלי האון שלום על ישראל
As
the verse
says: "But as for such as turn aside unto their crooked ways, Hashem will lead them away with the workers of sin. Peace be upon Israel".

אפילו בשעה ששלום על ישראל יוליכם ה' את פועלי האון
Implying that
even at a time when "there is peace upon Israel," "Hashem will lead them away with the workers of sin."

תנא דבי ר' ישמעאל אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה
It was taught by the school of Rabbi Yishmael: If you see a scholar committing a sin by night, do not think
badly
about it by day; for he may have repented by then.

The Gemara Asks:
שמא סלקא דעתך
Would we suspect that a Torah scholar only
"maybe"
repented?

The Gemara Answers:
אלא ודאי עשה תשובה
Rather, he has certainly repented.

The Gemara qualifies this teaching:
והני מילי בדברים שבגופו אבל בממונא עד דמהדר למריה:
This refers only to a personal sin; but
he may be suspected
over a financial sin until he refunds it to its owner.

 
 
 
ואמר ר' יהושע בן לוי בכ"ד מקומות בית דין מנדי' על כבוד הרב וכולן שנינו במשנתנו
Rabbi Yehoshua ben Levi also said:
There are
twenty - four places where the Beis Din excommunicates a man for
lack of
respect to a teacher, and all
of them are mentioned
in the Mishna.

The Gemara Asks:
אמר ליה ר' אלעזר היכא
Rabbi Elazar asked him: Where
are they to be found?

The Gemara Answers:
אמר ליה לכי תשכח
He replied: Search and you will find them.

נפק דק ואשכח תלת
Rabbi Elazar
searched and found three:

המזלזל בנטילת ידים והמספר אחר מטתן של תלמידי חכמי' והמגיס דעתו כלפי מעלה
1.
Who makes light of the
commandment to
wash one's hands,
2.
He who talks
evil
about Torah scholars after
their passing, 3.
He who acts arrogantly towards Hashem.

The Gemara will now expound these three cases:
המספר אחר מטתן של תלמידי חכמים מאי היא
1. The source that one
who talks
evil
about Torah scholars after
their passing is excommunicated:

דתנן הוא היה אומר אין משקין לא את הגיורת ולא את המשוחררת
The Mishna says:
He would say that
Akavya Ben Mehalalel
used to say: We do not administrate the Sotah waters to a female convert or freed woman,

וחכמים אומרים משקין
But the Sages say: We do
administrate the Sotah waters to a female convert or freed woman.

ואמרו לו מעשה בכרכמית שפחה משוחררת בירושלים והשקוה שמעיה ואבטליון
They said to him, "It happened
that
Karkemis (a freed servant of Yerushalayim)
was suspected of being immoral,
and Shmayah and Avtalyon administrated the Sotah waters to her!"

ואמר להם דוגמא השקוה
Akavya
replied:
"Because they were
like
her (Shmayah and Avtalyon were descendants of converts),
they made her drink."

ונדוהו ומת בנדויו וסקלו בית דין את ארונו
Thereupon the Sages excommunicated him and he died under the ban, and the Beis Din stoned his coffin.

והמזלזל בנטילת ידים מאי היא
2.
"Whoever makes light of the
commandment to
wash one's hands:"

דתנן א"ר יהודה חס ושלום שעקביא בן מהללאל נתנדה
There
Mishna says:
Rabbi Yehuda said "G - d forbid
that we should say that
Akavya ben Mehalalel was excommunicated,

שאין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחכמה ובטהרה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל אלא את מי נדו את אלעזר בן חנוך שפקפק בנטילת ידים
For the Beis Hamikdash doors were not close
When all the Jews would go to Yerushalayim to offer the Pesach sacrifice, they would be divided into three groups. When each group entered, the doors of the Beis Hamikdash would close and they would all offer their sacrifices. So this teaching says that he was the most knowledge and pious man alive in his time.
locked upon any man of Israel equal to him in knowledge, purity and fear of sin. But who was it they excommunicated? It was Eleazar Ben Chanoch, because he made light of washing one's hands.

וכשמת שלחו בית דין והניחו אבן גדולה על ארונו
And when he died the Bet Din sent and placed a large stone upon his coffin,

ללמדך שכל המתנדה ומת בנדויו ב"ד סוקלין את ארונו
To teach that whoever is excommunicated and dies under the ban, the Beis Din stones his coffin.

המגיס דעתו כלפי מעלה מאי היא
3.
"Who acts arrogantly towards Hashem:"

דתנן שלח לו שמעון בן שטח לחוני המעגל
The Mishna says: Shimon Ben Shetach sent to Choni Hammeagel:

צריך אתה להתנדות ואלמלא חוני אתה גוזרני עליך נדוי אבל מה אעשה שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שמתחטא לפני אביו ועושה לו רצונו
"You are deserving of excommunication, and were you not Choni, I would excommunicate you; but what can I do seeing that you act brazenly against Hashem, and nevertheless He fulfills your wish as a father gratifies a brazen child,

עליך הכתוב אומר ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך
And concerning you the verse says, 'Let your father and mother be glad, and let her that bore you rejoice'."

The Gemara Asks:
ותו ליכא
Is there no other instance
of one deserving excommunication for brazenness?

והא איכא דתני רב יוסף תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי להאכילן גדיים מקולסין בלילי פסחים
But Rav Yosef taught: Todos of Rome accustomed the Jews in Rome to eat goats
(in the style of the Pesach offering)
on
the first
night
of Pesach.

שלח ליה שמעון בן שטח אלמלא תודוס אתה גוזרני עליך נדוי שאתה מאכיל את ישראל קדשים בחוץ
Shimon ben Shetach told him: "If you were not Todos
a big Torah scholar,
I would have excommunicated you, for you caused Jews to eat
what appears to be
sacrificial meat outside
Yerushalayim.

 
So there are actually four cases, not three as claimed by Rabbi Elazar.
 
 
The Gemara Answers:
במשנתנו קאמרינן והא ברייתא היא
We are speaking of cases mentioned in our Mishna and this is a Braisa.

The Gemara Asks:
ובמתני' ליכא
Is there no other case
of people being excommunicated for arrogance in
the Mishna?

והא איכא הא דתנן
But
the Mishna says:

חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ר' אליעזר מטהר וחכמים מטמאים וזהו תנורו של עכנאי
If one has cut
a portable earthenware oven
into layers and placed sand between each layer, Rabbi Eliezer declares it pure, but the Sages declare it impure; and this is what is known as "the oven of the serpent."

מאי עכנאי
Why "serpent"?

אמר רב יהודה אמר שמואל
Rav Yehuda said in the name of Shmuel:

מלמד שהקיפוהו הלכות כעכנאי זה וטמאוהו
This teaches that the Sages wound it round with discussions as a serpent
winds itself round something
and proved that the oven was impure.

ותניא
And
the Braisa says:

אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר ר"א ושרפום לפניו ולבסוף ברכוהו
That day they brought everything that Rabbi Eliezer had proclaimed pure and burned it in his presence, and finally they excommunicated him.

The Gemara Answers:
אפילו הכי נדוי במתני' לא תנן
But
the act of excommunication
wasn't mentioned in the Mishna.

The Gemara Asks:
אלא בכ"ד מקומות היכא משכחת לה
So where are the twenty - four places to be found?

 
Rabbi Yehoshua ben Levi said that there are twenty four cases, not three?
 
 
ר' יהושע בן לוי מדמה מילתא למילתא ור' אלעזר לא מדמה מילתא למילתא:
Rabbi Yehoshua Ben Levi compares one thing with another, but Rabbi Elazar does not.

 
There are three
explicit
cases where people were excommunicated for brazenness, and another twenty one which are implied.
 
 
 
נושאי המטה וחלופיהן:
The bearers of the coffin and they who relieve them.

 
 
 
ת"ר
Our Rabbis have taught
in a Braisa:

אין מוציאין את המת סמוך לק"ש ואם התחילו אין מפסיקין
We should not carry out a body
for burial
near the time of reading the Shema; but if they did,
they continue the funeral.

The Gemara Asks:
איני
But is it true?

והא רב יוסף אפקוהו סמוך לק"ש
But Rav Yosef's
corpse
was carried out near the time of reading the Shema!

The Gemara Answers:
אדם חשוב שאני:
With a highly esteemed man it is different.

 
 
 
שלפני המטה ושלאחר המטה:
Such as are behind the corpse and ahead of it.

 
 
 
ת"ר
Our Rabbis have taught
in a Braisa:

העוסקים בהספד
The Halacha of praying during
eulogy:

בזמן שהמת מוטל לפניהם נשמטין אחד אחד וקורין
If
the corpse
is lying before them, they should slip away one by one and read the Shema,

אין המת מוטל לפניהם הן יושבין וקורין והוא יושב ודומם
But if the body is not present, they sit and read the Shema, and the mourner sits in silence,

 
As he is not obligated (or allowed) to recite the Shema.
 
 
הם עומדים ומתפללין והוא עומד ומצדיק עליו את הדין
They stand and pray, and he justifies the divine decree,

ואומר רבון העולמים הרבה חטאתי לפניך ולא נפרעת ממני אחד מני אלף יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתגדור פרצותינו ופרצות כל עמך בית ישראל ברחמים
Saying: "Master of the Universe, I have often sinned before You, and You have not exacted punishment from me for one in a thousand. May it be Your will, O L - rd our G - d, to repair our breaches and the breaches of all Your people, the house of Israel, in mercy."

אמר אביי לא מבעי ליה לאינש למימר הכי
Abaye said: One should not to speak thus,

 
One should not say that Hashem hasn't punished him enough.
 
 
דארשב"ל וכן תנא משמיה דרבי יוסי
As Rabbi Shimon Ben Lakish said, and it has been similarly taught in the name of Rabbi Yossi:

לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן
A man should not open his mouth to Satan.

ואמר רב יוסף מאי קראה
Rav Yosef said: What is the source
for this teaching?

שנאמר כמעט כסדום היינו מאי אהדר להו נביא שמעו דבר ה' קציני סדום:
As
the verse says that the Jewish people said
"We should have been as Sodom", and
the prophet immediately replied:
"Hear the word of the Hashem, rulers of Sodom".

 
 
 
קברו את המת וחזרו וכו':
Having buried the dead and returned, etc.

 
 
 
The Gemara Asks:
אם יכולים להתחיל ולגמור את כולה אין אבל פרק אחד או פסוק אחד לא
Should they only say the Shema if
they are able to begin and finish it completely, but not if they only have time to say one paragraph or a verse?

ורמינהו קברו את המת וחזרו אם יכולין להתחיל ולגמור אפילו פרק אחד או פסוק אחד
But a Braisa says
"Having buried the dead and returned, if they are able to begin and complete even one paragraph or one verse
they should say the Shema.
"

The Gemara Answers:
הכי נמי קאמר אם יכולין להתחיל ולגמור אפי' פרק אחד או אפילו פסוק אחד עד שלא יגיעו לשורה יתחילו ואם לאו לא יתחילו
Here likewise,
the Mishna means
that if they are able to begin and finish one paragraph or even one verse before reaching the row, they should begin
saying the Shema
. But if
they won't have time to say even that,
they should not start.


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21