Dedicate Daf 29b to:הא דאדכר בתר שומע תפלה:
The second teaching
refers to one who remembered after "Who listens to prayer."

 
 
 
אמר רבי תנחום אמר רב אסי אמר ר' יהושע בן לוי
Rabbi Tanchum said in the name of Rabbi Assi, in the name of Rabbi Yehoshua Ben Levi:

טעה ולא הזכיר של ר"ח בעבודה חוזר לעבודה
If a man forgot to mention Rosh Chodesh in the blessing of Retzei , he must repeat it.

נזכר בהודאה חוזר לעבודה
If one remembered
that he didn't mention Rosh Chodesh
until Modim , he must go back to Retzei .

בשים שלום חוזר לעבודה
If one remembered
that he didn't mention Rosh Chodesh
until Sim Shalom , he must go back to Retzei .

ואם סיים חוזר לראש
If he finished the Shemoneh Esrei , he must say it again.

אמר רב פפא בריה דרב אחא בר אדא
Rav Papa the son of Rav Acha Bar Adda said:

הא דאמרן סיים חוזר לראש לא אמרן אלא שעקר רגליו
The statement "If he finished the Shemoneh Esrei , he must say it again" only applies if he moved his feet
after prayer.

אבל לא עקר רגליו חוזר לעבודה
But if he has not done so yet, he may return back to Retzei .

The Gemara Asks:
א"ל מנא לך הא
He was asked: What's the source?

The Gemara Answers:
א"ל מאבא מרי שמיע לי ואבא מרי מרב.
He replied: I heard if from my father my teacher, and he heard it from Rav.

The Gemara qualifies a previous statement:
אמר רב נחמן בר יצחק
Rav Nachman Bar Yitzchak said:

הא דאמרן עקר רגליו חוזר לראש לא אמרן אלא שאינו רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו
The statement that one must repeat his Shemoneh Esrei only applies to one doesn't usually say personal requests at the end of his prayer,

בל רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו חוזר לעבודה
But if one does,
then even if he remembered that he didn't mention Rosh Chodesh before finishing the Shemoneh Esrei ,
he can
go back to Retzei .

 
 
 
איכא דאמרי
Another version:

אמר רב נחמן בר יצחק
Rav Nachman Bar Yitzchak said:

הא דאמרן כי לא עקר רגליו חוזר לעבודה לא אמרן אלא שרגיל לומר תחנונים אחר תפלתו
The statement that if one
remembered that he didn't mention Rosh Chodesh , he may go back to Retzei is only if
one usually says personal requests at the end of his prayer,

אבל אם אינו רגיל לומר תחנונים אחר תפלתו חוזר לראש
But if one doesn't,
then even if he remembered that he didn't mention Rosh Chodesh before moving his feet,
he must repeat his Shemoneh Esrei .

 
 
 
:ר' אליעזר אומר העושה תפלתו קבע וכו':
Rabbi Eliezer says: If one makes his prayer a fixed task
( Keva )
, his prayer is not a supplication.

The Gemara Asks:
מאי קבע
What does
the word
Keva
(lit. established)
mean?

The Gemara cites four answers:
א"ר יעקב בר אידי אמר רבי אושעיא כל שתפלתו דומה עליו כמשוי
1.
Rabbi Yaakov Bar Iddi said in the name of Rabbi Oshiya: Anyone whose prayer seems to him as a burden.

ורבנן אמרי כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים
2.
The Rabbis say: Anyone who does not recite it in as a plea.

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו כל שאינו יכול לחדש בה דבר
3.
Rabbah and Rav Yosef both said: Anyone who is not able to add something new to his prayer.

א"ר זירא אנא יכילנא לחדושי בה מילתא ומסתפינא דלמא מטרידנא
Rabbi Zeira said: I am able to add something new
in my prayer,
but I am afraid that I may become confused.

 
In the time of the Gemara, people wouldn't pray from a written text, so it was easy to lost his place.
 
 
אביי בר אבין ור' חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו כל שאין מתפלל עם דמדומי חמה ד
4.
Abaye Bar Avin and Rabbi Chanina Bar Avin both said: One who does not pray at dawn and sunset,

א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן מצוה להתפלל עם דמדומי חמה
For Rabbi Chiya Bar Abba said in the name of Rabbi Yochanan: One should attempt to pray at dawn and sunset.

וא"ר זירא מאי קראה (תהלים עב, ה) ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים
Rabbi Zeira said: The source for this is
the verse
"They shall fear You with the sun and before the moon throughout all generations".

לייטי עלה במערבא אמאן דמצלי עם דמדומי חמה
However,
In Israel, they cursed those who prayed at those times.

מאי טעמא דלמא מיטרפא ליה שעתא
As perhaps he'll miss the right time
(and pray too late).

:רבי יהושע אומר המהלך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה וכו' בכל פרשת העבור:
Rabbi Yehoshua says: If one is journeying in a place of danger, he should offer a short prayer ... in all times of " Ibbur " may their needs be before you."

The Gemara Asks:
מאי פרשת העבור
What does the word "Ibbur"
(lit. pregnancy)
mean?

The Gemara cites % answers:
אמר רב חסדא אמר מר עוקבא
1
. Rav Chisda said in the name of Mar Ukva:

אפי' בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה כאשה עוברה יהיו כל צרכיהם לפניך
Even when You are full of wrath
( Evrah )
against them like a pregnant woman, may all their needs be before You.

איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא
2.
Another version is: Rav Chisda said in the name of Mar Ukva:

אפילו בשעה שהם עוברים על דברי תורה יהיו כל צרכיהם לפניך
Even when they transgress
( Ovrim )
the words of Torah, may all their needs be before You.

The Gemara will now discuss the short prayer:
ת"ר
The Sages have taught:

המהלך במקום גדודי חיה ולסטים מתפלל תפלה קצרה
He who travels through a place of herds of wild beasts or bands of robbers should offer a short prayer.

The Gemara Asks:
ואיזה היא תפלה קצרה
Which is this short prayer?

The Gemara will cite % answers:
ר' אליעזר אומר
1.
Rabbi Eliezer said:

עשה רצונך בשמים ממעל ותן נחת רוח ליראיך מתחת והטוב בעיניך עשה בא"י שומע תפלה
"Do Your will in Heaven above; grant tranquility of spirit to those who fear You below, and do that which is good in Your eyes. Blessed are You, Hashem, Who listens to prayer."

ר' יהושע אומר
2.
Rabbi Yehoshua said:

שמע שועת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתם בא"י שומע תפלה
"Hear the cry of Your people Israel, and speedily fulfill their request. Blessed are You, Hashem, Who listens to prayer."

רבי אלעזר ברבי צדוק אומר
3.
Rabbi Elazar Bar Tzaddok said:

שמע צעקת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתם בא"י שומע תפלה
"Hear the shout of Your people Israel, and speedily fulfill their request. Blessed are You, Hashem, Who listens to prayer."

אחרים אומרים
4.
Others say:

צרכי עמך ישראל מרובין ודעתם קצרה
"The needs of Your people Israel are many but their mind short.

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו
May it be Your will, Hashem our G - d, to grant each one sufficient for his sustenance,

ולכל גויה וגויה די מחסורה ברוך אתה ה' שומע תפלה
And to every person enough for his want. Blessed are You, Hashem, Who listens to prayer."

אמר רב הונא הלכה כאחרים
Rav Huna said that the Halacha follows "others."

The Gemara will now move on to discuss the traveler's blessing:
אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא
Eliyahu told Rav Yehuda, the brother of Rav Sala Chassidah:

לא תרתח ולא תחטי לא תרוי ולא תחטי וכשאתה יוצא לדרך המלך בקונך וצא
"Be not angry and you will not sin. Do not be drunk and you will not sin. When you set out on a journey, take leave of your Creator and go."

The Gemara Asks:
מאי המלך בקונך וצא
What does "Take leave of your Creator and go" mean?

The Gemara Answers:
אמר רבי יעקב אמר רב חסדא
Rabbi Yaakov said in the name of Rav Chisda:

זו תפלת הדרך
This refers to the prayer to be offered on starting a journey.

ואמר רבי יעקב אמר רב חסדא
Rabbi Yaakov also said in the name of Rav Chisda:

כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך
Whoever sets out on a journey should offer the prayer ordained for a journey.

The Gemara Asks:
מאי תפלת הדרך
What prayer should one say before traveling?

The Gemara Answers:
יהי רצון מלפניך ה' אלהי
"May it be Your will, Hashem my G - d,

שתוליכני לשלום
To conduct me in peace,

ותצעידני לשלום
To direct my steps in peace,

ותסמכני לשלום
To uphold me in peace,

ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך
And to deliver me from every enemy and ambush by the way.

ותשלח ברכה במעשי ידי
Send a blessing upon the work of my hands,

ותתנני לחן לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי
And let me obtain grace, loving - kindness and mercy in Your eyes and in the eyes of all who behold me.

בא"י שומע תפלה
Blessed are You, Hashem, Who hearkens to prayer."

The Gemara will now mention the correct text of this prayer:
אמר אביי
Abaye said:

לעולם
Always


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Dedicated in loving memory of Leah Rivka Bas Reb Dovid HaKohen A"H.
Last build: 2019-01-31T02:13:59Z