Dedicate Daf 30a to:לישתף איניש נפשיה בהדי צבורא
One should pray for the community as a whole.

The Gemara Asks:
היכי נימא
How should he do that?

The Gemara Answers:
יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתוליכנו לשלום וכו'
"May it be Your will, Hashem our G - d, to conduct
us
in peace" etc.

The Gemara Asks:
אימת מצלי
When should he offer this prayer?

The Gemara Answers:
אמר רבי יעקב אמר רב חסדא משעה שמהלך בדרך
Rabbi Yaakov said in the name of Rav Chisda: From the time he sets forth on his journey.

The Gemara Asks:
עד כמה
And until when?

The Gemara Answers:
אמר רבי יעקב אמר רב חסדא עד פרסה
Rabbi Yaakov said in the name of Rav Chisda: Until a Parsa.

 
There are two opinions:
 
1. Rashi explains that once one traveled a Parsa, he shouldn't say Tefillas Haderech anymore.
2. The Baal Halachos Gedolos says that one shouldn't say Tefillas Haderech if he's traveling less than a Parsa.
 
 
The Gemara Asks:
והיכי מצלי לה
In which position should he say it?

The Gemara cites two answers:
רב חסדא אמר מעומד
1. Rav Chisda said:
One must be
standing still,

רב ששת אמר אפילו מהלך
2. Rav Sheshes said:
One may pray the Tefillas HaDerech
even while traveling.

The Gemara will now cite a relevant story:
רב חסדא ורב ששת הוו קאזלי באורחא קם רב חסדא וקא מצלי
Rav Chisda and Rav Sheshes were once on a journey together. Rav Chisda stood up and prayed
the Tefillas HaDerech .

א"ל רב ששת לשמעיה
Rav Sheshes said to his attendant:

מאי קא עביד רב חסדא
"What is Rav Chisda doing?"

 
Rav Sheshes was blind and couldn't see what Rav Chisda was doing himself.
 
 
אמר ליה קאי ומצלי
The attendant
replied: "He is standing and praying."

א"ל
Rav Sheshes
said to him:

אוקמן נמי לדידי ואצלי מהיות טוב אל תקרא רע.
"Let's stop and I too will pray, for if you can be good, why be evil?"

 
While Rav Sheshes holds that one can pray while traveling, he agreed that praying while standing still is even better, and if he has an opportunity to do so, why not?
 
 
 
The Gemara Asks:
מאי איכא בין הביננו לתפלה קצרה
"What is the difference between "Give us understanding" and the "short prayer"?

The Gemara Answers:
הביננו בעי לצלויי ג' קמייתא וג' בתרייתא וכי מטי לביתיה לא בעי למהדר לצלויי
"Give us understanding" requires
the regular
three blessings before and after, and when he reaches his house, he does not need to pray again.

בתפלה קצרה לא בעי לצלויי לא ג' קמייתא ולא ג' בתרייתא וכי מטי לביתיה בעי למהדר לצלויי
Whereas with the short prayer there is no need to pray the
regular
three blessings before and after, but when he reaches his house, he must pray
the regular
prayer.

The Gemara reaches a conclusion:
והלכתא הביננו מעומד תפלה קצרה בין מעומד בין מהלך
The Halacha is also that "Give us understanding" must be said standing, but the short prayer may be said either standing or traveling.

 
 
 
:היה רוכב על החמור וכו':
If he is riding upon a donkey, he should get off and pray.

ת"ר
The Sages taught:

היה רוכב על החמור והגיע זמן תפלה
If the time for prayer arrived while one was riding on a donkey,

אם יש לו מי שיאחז את חמורו ירד למטה ויתפלל
If he has someone who can hold his donkey, he should descend and pray.

ואם לאו ישב במקומו ויתפלל
But if not, he sits in his place and prays.

רבי אומר
Rebbi says:

בין כך ובין כך ישב במקומו ויתפלל לפי שאין דעתו מיושבת עליו
In either case, he should sit in his place and pray, because
otherwise he won't be able to concentrate.

אמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי:
Rava (another version: Rabbi Yehoshua Ben Levi) said that the Halacha follows Rebbi.

 
 
 
ת"ר סומא ומי שאינו יכול לכוין את הרוחות יכוין לבו כנגד אביו שבשמים שנא' והתפללו אל ה'
The Sages have taught: A blind man or one who is unable to identify the directions should direct his heart to his Father in Heaven, as
the verse
said, "And they pray to Hashem".

היה עומד בח"ל יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל
If he is standing outside the
Holy
Land, he must direct his heart towards the land of Israel,

שנא' והתפללו אליך דרך ארצם
As
the verse
is said, "And pray to Hashem toward their land".

היה עומד בארץ ישראל יכוין את לבו כנגד ירושלים
If he is standing in the land of Israel, he must direct his heart towards Yerushalayim;

שנאמר והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת
As the verse said "And they pray to Hashem, toward the city which You chose."

היה עומד בירושלים יכוין את לבו כנגד בית המקדש
If he is standing in Yerushalayim, he must direct his heart towards the the Beis Hamikdash

שנאמר והתפללו אל הבית הזה
As
the verse
says "And pray toward this house".

היה עומד בבית המקדש יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים
If he is standing in the Beis Hamikdash , he must direct his heart towards the Holy of Holies;

שנאמר והתפללו אל המקום הזה
As
the verse
said, "And they pray toward this place".

היה עומד בבית קדשי הקדשים יכוין את לבו כנגד בית הכפורת
If he is standing in the Holy of Holies, he must direct his heart towards the Aron.

היה עומד אחורי בית הכפורת יראה עצמו כאילו לפני הכפורת
If he is standing behind the Aron, he must imagine himself to be in front of it.

נמצא עומד במזרח מחזיר פניו למערב במערב מחזיר פניו למזרח בדרום מחזיר פניו לצפון בצפון מחזיר פניו לדרום
It turns out that one who's standing in the east must turn west, one who's in the west must turn east. If he's in the south, he must turn north, if he's in the north, he must turn south.

נמצאו כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד
As a result, all Israel are directing their heart to one spot.

א"ר אבין ואיתימא ר' אבינא
Rabbi Avin (another version: Rabbi Avina) said:

מאי קראה כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות תל שכל פיות פונים בו:
The source of this is the verse "Your neck is like the tower of David, build with Talpiyot
(turrets")
- Yerushalayim is a mound
(Tel)
for all mouths
( Piyot ).

 
 
 
The Gemara will now discuss how to say Shema if one will set out on a journey:
אבוה דשמואל ולוי כי הוו בעו למיפק לאורחא הוו מקדמי ומצלי וכי הוה מטי זמן ק"ש קרו
When Shmuel's father and Levi set out on a journey, they would rise early and say the Shemoneh Esrei , and when the time arrived for reading the Shema, they read it then.

The Gemara Asks:
כמאן
Which
opinion
do they follow?

The Gemara Answers:
כי האי תנא
They held of the following Braisa:

There are two opinions in this Braisa:
דתניא השכים לצאת לדרך מביאין לו שופר ותוקע לולב ומנענע מגילה וקורא בה וכשיגיע זמן ק"ש קורא
1
. If one rises early to set out on a journey, he blows Shofar, shakes a Lulav, or reads the Megillah. And when the time comes to read the Shema, he reads it.

השכים לישב בקרון או בספינה מתפלל וכשיגיע זמן ק"ש קורא
If he rose early to travel by coach or ship, he may say the Shemoneh Esrei early, and when the time arrives for reading the Shema, he reads it.

רשב"א אומר בין כך ובין כך קורא ק"ש ומתפלל כדי שיסמוך גאולה לתפלה
2.
Rabbi Shimon Ben Elazar says that one always reads the Shema before praying the Shemoneh Esrei , and in that way he'll say the
blessing of Ga'al Israel
right before the Shemoneh Esrei .

The Gemara Asks:
במאי קמיפלגי
Over what do they argue?

The Gemara Answers:
מר סבר תפלה מעומד עדיף
The first opinion holds that it's better to pray standing
than to say Shema right before Shemoneh Esrei ,

ומר סבר מסמך גאולה לתפלה עדיף
While Rabbi Shimon Ben Elazar holds that
it's preferable to say the
blessing of
Ga'al Israel right
before the Shemoneh Esrei even if he'll end up saying the Shemoneh Esrei sitting.

The Gemara will note that not everyone acted in this way:
מרימר ומר זוטרא הוו מכנפי בי עשרה בשבתא דרגלא ומצלו והדר נפקא לפרקא
Mareimar and Mar Zutra would gather ten men in their house on the Shabbos before a Yom Tov , say the prayers and then go to the Beis Medrash .

רב אשי מצלי בהדי צבורא ביחיד מיושב כי הוה אתי לביתיה הדר ומצלי מעומד
Rav Ashi would say the prayers in the presence of the assembly,
but he would pray
alone and
while
sitting, and when he returned to his house, he
repeated
the Shemoneh Esrei standing.

The Sages asked:
אמרי ליה רבנן
The Rabbis said to him,

ולעביד מר כמרימר ומר זוטרא
"You should act like Mareimar and Mar Zutra."

Rav Ashi responds.
אמר להו טריחא לי מלתא
He replied "It is too much trouble
to gather a Minyan."

The Sages asked again:
ולעביד מר כאבוה דשמואל ולוי
They asked:
"Then act like Shmuel's father and Levi."

 
Who would pray alone, standing, but before saying the Shema.
 
 
Rav Ashi responded:
אמר להו
He replied,

לא חזינא להו לרבנן קשישי מינן דעבדי הכי:
"We have not seen the older Rabbis acting in this manner."


Mishna
The Mishna will now discuss where we can say Musaf:
ר' אלעזר בן עזריה אומר
Rabbi Elazar Ben Azarya says:

אין תפלת המוספין אלא בחבר עיר
The Musaf prayer is only to be said with the congregation.

וחכ"א בחבר עיר ושלא בחבר עיר
The Sages said
that we pray Musaf
with or without the congregation.

ר' יהודה אומר משמו
Rabbi Yehuda said in his name:

כל מקום שיש שם חבר עיר יחיד פטור מתפלת המוספין:
In any place where there is a congregation, the individual is exempt from
praying Musaf.

Gemara
The Gemara Asks:
ר' יהודה היינו ת"ק
Rabbi Yehuda seems to hold the same as the first Tanna!

The Gemara Answers:
איכא בינייהו יחיד שלא בחבר עיר
The difference between them is if an individual who lives in a place where there is no local congregation
prays Musaf.

ת"ק סבר פטור
The first Tanna holds that he is exempt
from the Musaf prayer, as he holds that only a Minyan prays Musaf

ר' יהודה סבר חייב
But Rabbi Yehuda holds that he is obligated
to pray Musaf, as there is no community there.

The Gemara will now say the Halacha:
א"ר הונא בר חיננא אמר ר' חייא בר רב הלכה כר' יהודה שאמר משום ראב"ע
Rav Huna Bar Chinana said in the name of Rav Chiya Bar Rav: The Halacha follows Rabbi Yehuda and Rabbi Elazar Ben Azarya.

א"ל רב חייא בר אבין
Rav Chiya Bar Avin said back:

שפיר קאמרת
You have said well!

דאמר שמואל מימי לא מצלינא צלותא דמוספין ביחיד
As Shmuel said: "Never have I prayed Musaf alone...


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21