Dedicate Daf 30b to:בנהרדעא
In Nehardea,

לבר מההוא יומא דאתא פולמוסא דמלכא למתא
Except on the day when the king's army came to the town,

ואטרידו רבנן ולא צלו
And the Rabbis were so troubled that they did not pray communally.

וצלי לי ביחיד
And I said it alone,

והואי יחיד שלא בחבר עיר
Because I was an individual without a local Congregation.

The Gemara says the Halacha:
יתיב רבי חנינא קרא קמיה דר' ינאי ויתיב
Rabbi Chanina the Chumash expert sat before Rabbi Yannai,

וקאמר הלכה כר' יהודה שאמר משום ר' אלעזר בן עזריה
And said that "The Halacha follows Rabbi Yehuda, as stated in the name of Rabbi Elazar Ben Azarya."

א"ל פוק קרא קראיך לברא דאין הלכה כרבי יהודה שאמר משום ראב"ע
Rabbi Yannai
said to
Rabbi Chanina:
"Go out teach this outside the Beis Medrash , for the Halacha does not follow Rabbi Yehuda, as stated in the name of Rabbi Elazar Ben Azarya."

The Gemara says a story recounting a practical event:
א"ר יוחנן אני ראיתי את רבי ינאי דצלי והדר צלי
Rabbi Yochanan said: "I saw Rabbi Yannai pray
one Shemoneh Esrei after another."

 
Implying that he prayed Shacharis and then Musaf, even though he wasn't praying with the community. Thus, Rabbi Yochanan concluded that the Halacha doesn't follow Rabbi Elazar Ben Azarya..
 
 
The Gemara Asks:
א"ל רבי ירמיה לר' זירא ודילמא מעיקרא לא כוון דעתיה ולבסוף כוון דעתיה
Rabbi Yirmiya said to Rabbi Zeira: "Perhaps
Rabbi Yannai
did not
have
proper intent the first
time he prayed, so he had to repeat his prayer.

The Gemara Answers:
א"ל חזי מאן גברא רבא דקמסהיד עליה:
Rabbi Zeira
replied: "See how great a man testifies concerning him."

 
Rabbi Yochanan said his story to teach that the Halacha doesn't follow Rabbi Elazar Ben Azarya, and he's sharp enough to see if Rav was praying Shacharis twice or Musaf.
 
 
ר' אמי ור' אסי אע"ג דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא לא הוו מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי
Although there were thirteen Synagogues in Tiberius, Rabbi Ami and Rabbi Assi never only prayed between the pillars where they studied.

The Gemara concludes:
איתמר רב יצחק בר אבדימי משום רבינו אמר הלכה כר' יהודה שאמר משום ראב"ע
It has been reported: Rav Yitzchak Bar Avdimi said in the name of our teacher that the Halacha follows Rabbi Yehuda in the name of Rabbi Elazar Ben Azarya.

The Gemara will now tell a story:
ר' חייא בר אבא צלי והדר צלי
Rabbi Chiya Bar Abba prayed
the Shemoneh Esrei twice.

The Gemara Asks:
א"ל רבי זירא מאי טעמא עביד מר הכי
Rabbi Zeira asked him: "Why did you do this?"

אילימא משום דלא כוון מר דעתיה
Is it because you forgot to concentrate?

והאמר ר"א לעולם ימוד אדם את עצמו אם יכול לכוין את לבו יתפלל ואם לאו אל יתפלל
But Rabbi Elazar said: A man should always examine himself to see if he can concentrate. If he cannot, he should not pray!

אלא דלא אדכר מר דריש ירחא
Or is it because you forgot to mention Rosh Chodesh ?

והתניא טעה ולא הזכיר של ר"ח בערבית אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה בשחרית
But there is a teaching: If one forgot to mention Rosh Chodesh in Maariv, he isn't required to repeat
the Shemoneh Esrei ,
as he can
mention Rosh Chodesh
in the morning Shemoneh Esrei ,

בשחרית אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה במוספין
If he forgot it
in Shacharis, he isn't required to repeat
the Shemoneh Esrei ,
as he can
mention Rosh Chodesh
in Musaf,

במוספין אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה במנחה
If he forgot to it
in Musaf, he isn't required to repeat
the Shemoneh Esrei ,
as he can mention
Rosh Chodesh
in the Mincha
prayer.

 
So why did he pray a second Shemoneh Esrei ?
 
 
The Gemara Answers:
א"ל לאו איתמר עלה א"ר יוחנן בצבור שנו:
He replied, "But didn't Rabbi Yochanan say that that this teaching applies only to a Congregation?"

 
It's referring to the Chazzan who forgot to mention Rosh Chodesh in the repetition of the Shemoneh Esrei . So technically, he would have to repeat the repetition. But since the Sages didn't want to trouble the congregation, they said that the congregation can rely on a later mention of Rosh Chodesh .
 
Since Rabbi Chiya Bar Abba wasn't the Chazzan, and correcting his mistake wouldn't bother the whole congregation, he had to repeat the Shemoneh Esrei .
 
 
 
The Gemara Asks:
כמה ישהה בין תפלה לתפלה
When one has to pray two Shemoneh Esrei s in a row,
how long must one wait between them?

The Gemara Answers:
רב הונא ור"ח
Rav Huna and Rav Chisda
argue.

חד אמר כדי שתתחונן דעתו עליו
One said that
one must wait
until his mind can offer supplication,

וחד אמר כדי שתתחולל דעתו עליו
And the other said that
one must wait
until his mind can offer beseeching prayer.

The Gemara sources this:
מאן דאמר כדי שתתחונן דעתו עליו דכתיב ואתחנן אל ה'
He who says: Until his mind can offer supplication
( Tischonen )
, it is because
the verse
says "And I begged
( Vaeschannan )
Hashem",

ומ"ד כדי שתתחולל דעתו עליו דכתיב ויחל משה
And he who says: Until his mind can offer beseeching prayer
(titholel) ,
it is because
the verse
says "And Moshe begged
( Vayechal )
Hashem.

The Gemara goes back to discuss the law of one who forgot to mention Rosh Chodesh in his prayers:
אמר רב ענן אמר רב
Rav Anan said in the name of Rav:

טעה ולא הזכיר של ר"ח ערבית אין מחזירין אותו לפי שאין בית דין מקדשין את החדש אלא ביום
If one forgot to mention Rosh Chodesh in Maariv, he isn't required to repeat
the Shemoneh Esrei ,
as the Beis Din only consecrates the new month during the day.

אמר אמימר
Ameimar said:

מסתברא מילתא דרב בחדש מלא אבל בחדש חסר מחזירין אותו
It is probable that Rav's statement applies to a full month; but in the case of a short month, he
is required
to repeat
the Shemoneh Esrei .

א"ל רב אשי לאמימר
Rav Ashi said to Ameimar:

מכדי רב טעמא קאמר מה לי חסר ומה לי מלא אלא לא שנא:
Since Rav has stated a reason, what has it to do whether the month is full or short? Rather, there is no difference.

Chapter Five

Mishna
אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש
One must only in a serious frame of mind.

חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים
The pious men of old would wait an hour and then pray, in order to direct their heart to their Father in Heaven.

אפי' המלך שואל בשלומו לא ישיבנו
Even when a king greets him, he must not respond,

ואפי' נחש כרוך על עקבו לא יפסיק:
And even if a serpent be wound round his heel, he must not interrupt his prayer.

Gemara
The Gemara Asks:
מנא הני מילי
What is the source
that one has to pray only in a serious frame of mind?

The Gemara attempts to answer:
א"ר אלעזר דאמר קרא
Rabbi Elazar said: The verse says:

והיא מרת נפש
"She was bitter of soul and prayed to Hashem."

The Gemara rejects this answer:
ממאי
How is it derived from this verse?

דילמא חנה שאני דהות מרירא לבא טובא
Perhaps Chana was exceptionally bitter,
but normal people don't have to pray with such bitterness.

The Gemara attempts another answer:
אלא א"ר יוסי בר' חנינא מהכא
Rabbi Yossi Bar Rabbi Chanina said:
Derive it
from the following
verse:

ואני ברב חסדך אבא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך
"But as for me, in the abundance of Your kindness will I come to Your house, I will bow down to Your Beis Hamikdash in the fear of You."

The Gemara rejects this answer:
ממאי דילמא דוד שאני דהוה מצער נפשיה ברחמי טובא
Perhaps Dovid afflicted his soul exceedingly in prayer!

 
And a normal person doesn't have to pray with such bitterness
 
 
The Gemara attempts another answer:
אלא אמר ר' יהושע בן לוי מהכא
Rabbi Yehoshua Ben Levi:
Derive it
from the following
verse:

השתחוו לה' בהדרת קדש
"Serve Hashem in the beauty of holiness"

אל תקרי בהדרת אלא בחרדת
Don't read
that word
as "beauty"
(Hadrat )
but as "trembling"
(herdat) .

The Gemara rejects this answer:
ממאי
How is it derived from this verse?

דילמא לעולם אימא לך הדרת ממש
Perhaps
the verse
"in the beauty of holiness" is to be understood literally,

כי הא דרב יהודה הוה מציין נפשיה והדר מצלי
As Rav Yehuda who would adorn himself and then pray!

The Gemara finally answers:
אלא א"ר נחמן בר יצחק מהכא
Rav Nachman Bar Yitzchak said:
Derive it
from the following:

עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה
"Serve Hashem with fear, and rejoice with trembling."

The Gemara Asks:
מאי וגילו ברעדה
What does the verse "rejoice with trembling" mean?

The Gemara Answers:
א"ר אדא בר מתנא אמר רבה
Rav Ada Bar Masna said in the name of Rabbah:

במקום גילה שם תהא רעדה
Where there is rejoicing let there be trembling.

The Gemara will cite several stories of people being too lightheaded:
אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזייה דהוה קא בדח טובא
Abaye was sitting in the presence of Rabbah, and
Rabbah
noticed that
Abaye
was too lightheaded.

אמר וגילו ברעדה כתיב
Rabbah
said to
Abaye: "The verse says
'Rejoice with trembling'!"

א"ל אנא תפילין מנחנא
Abaye
replied "I am wearing Tefillin,
and am in control of myself."

ר' ירמיה הוה יתיב קמיה דר' זירא
Rabbi Yirmiya was sitting in the presence of Rabbi Zeira,

חזייה דהוה קא בדח טובא
And
Rabbi Zeira
noticed that
Rabbi Yirmiya
was too lightheaded.

אמר ליה בכל עצב יהיה מותר כתיב
Rabbi Zeira
said to him,
"The verse says:
'In all pain there is profit'!"

א"ל אנא תפילין מנחנא
He replied, "I am wearing Tefillin,
and am in control of myself."

מר בריה דרבינא עבד הלולא לבריה חזנהו לרבנן דהוו קבדחי טובא
Mar Bar Ravina made a wedding - feast for his son, and noticed that the Rabbis were too lightheaded.


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21