Dedicate Daf 31b to:א"ר אלעזר מכאן לרואה בחברו דבר שאינו הגון צריך להוכיחו
Rabbi Elazar said
that this is the source
that when one sees someone doing something inappropriate, he must must rebuke him.

ותען חנה ותאמר לא אדני אמר עולא ואיתימא רבי יוסי ברבי חנינא אמרה ליה
"And Chana answered and said: 'No, my master'" - Ullah (another version: Rabbi Yossi Bar Rav Chanina) said:

לא אדון אתה בדבר זה ולא רוח הקודש שורה עליך שאתה חושדני בדבר זה
She said to Eli, "You are not 'a master', and neither does Ruach HaKodesh rest upon you, as you suspect me of
drunkenness."

איכא דאמרי הכי אמרה ליה
Others declare that she spoke to him thus :

לא אדון אתה לאו איכא שכינה ורוח הקודש גבך שדנתני לכף חובה ולא דנתני לכף זכות מי לא ידעת דאשה קשת רוח אנכי
"Are you not a master? Don't you have Ruach HaKodesh ? For You just judged me for guilt and not for merit! Don't you know that I'm a sorrowful woman."

ויין ושכר לא שתיתי
6.
"I have drunk neither wine nor beer"

אמר רבי אלעזר מכאן לנחשד בדבר שאין בו שצריך להודיעו
Rabbi Elazar said: This is the source that one who is wrongly suspected must clear
his reputation.

אל תתן את אמתך לפני בת בליעל
7.
"Don't count your maid as a wicked woman"

אמר רבי אלעזר מכאן לשכור שמתפלל כאלו עובד ע"ז
Rabbi Elazar said: This is the source that when a drunk person prays, it is considered as though he
worshiped
idols.

כתיב הכא לפני בת בליעל וכתיב התם יצאו אנשים בני בליעל מקרבך
As
the verse here calls Chana
"a wicked woman" and another verse says "Certain wicked people from among you,
and incited their citizens to serve idols."

מה להלן ע"ז אף כאן ע"ז
Just as the second
reference is to idolatry, so too was
Chana accused of idolatry.

 
And had she
really
been drunk, she should have been compared to an idolatrous woman.
 
 
ויען עלי ויאמר לכי לשלום
8.
"And Eli answered and said, Go in peace"

אמר רבי אלעזר מכאן לחושד את חברו בדבר שאין בו שצריך לפייסו
Rabbi Elazar said: This
is the source that
one who wrongly suspected another must appease him.

ולא עוד אלא שצריך לברכו
And even more so, one
who falsely accuses another
must bless him,

ושנאמר אלהי ישראל יתן את שלתך:
As the verse says "And Hashem should grant your request."."

 
 
 
The Gemara will now further discuss Chana's prayer:
ותדר נדר ותאמר ה' צבאות
"And she vowed and said, O L - rd of Hosts"

מאמר רבי אלעזר יום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שקראו להקב"ה צבאות עד שבאתה חנה וקראתו צבאות
Rabbi Elazar said: From the day that Hashem created the universe, nobody called Him
"L - rd of
hosts" until Chana.

אמרה חנה לפני הקב"ה
Chana said to Hashem:

רבש"ע מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך קשה בעיניך שתתן לי בן אחד
"Master of the universe! From all the multitudes of hosts which You created in Your universe, is it hard to grant me even one son?"

משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם
The Gemara cites a parable:
To what is this like? To a human king who made a feast for his servants.

שעשה סעודה לעבדיו בא עני אחד ועמד על הפתח
A poor man came and stood at the entrance.

אמר לה תנו לי פרוסה אחת ולא השגיחו עליו
And requested: "Give me a piece of bread," but they took no notice of him.

דחק ונכנס אצל המלך
He pushed his way through and entered the presence of the king.

א"ל אדוני המלך מכל סעודה שעשית קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת:
He said: "My master the king! From all the feast which you made, is it so hard to spare me a piece of bread?"

אם ראה תראה
"If you will indeed look,"

א"ר אלעזר אמרה חנה לפני הקב"ה
Chana said before Hashem:

רבש"ע אם ראה מוטב ואם לאו תראה אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי
"Master of the universe! If You will look
and listen to my prayer,
fine. But if You will not, I will go and seclude myself
with another man
in front of Elkanah my husband,

וכיון דמסתתרנא משקו לי מי סוטה
And having done so, they will make me drink from the Sotah waters,

ואי אתה עושה תורתך פלסתר
And surely You will not make Your Torah a fraud,

שנאמר ונקתה ונזרעה זרע
As the verse says:
"Then she shall be cleared, and shall conceive seed'".

The Gemara Asks:
הניחא למאן דאמר אם היתה עקרה נפקדת שפיר
This
logic only works according to the opinion that Hashem would compensate a wrongly accused Sotah by
letting her conceive.

אלא למאן דאמר אם היתה יולדת בצער יולדת בריוח נקבות יולדת זכרים שחורים יולדת לבנים קצרים יולדת ארוכים מאי איכא למימר
But according to him who maintains
that the reward would be different:
If she usually gave birth in pain she now gives birth with ease,
if she usually gave birth to
girls she now
gives birth to
sons,
if she usually brought forth
dark children she now brings forth fair children,
if she usually brought forth
short children she now brings forth tall children - what is there to say?

 
Chana secluding herself wouldn't help, as the compensation for seclusion doesn't go so far as to letting a barren woman have a child, which is what she needed then.
 
 
דתניא
For a Braisa says:

ונקתה ונזרעה זרע מלמד שאם היתה עקרה נפקדת דברי ר' ישמעאל
Rabbi Yishmael says that
the verse
"Then she shall be cleared, and shall conceive seed" teaches that if she had been barren she now conceives.

א"ל רבי עקיבא
Rabbi Akiva said to him:

אם כן ילכו כל העקרות כולן ויסתתרו וזו שלא קלקלה נפקדת
In that case, all barren women will go and
illicitly seclude themselves, so they'll be suspected and ultimately rewarded,
and one who did nothing wrong will lose out!

 
The purpose of the Sotah drink is to check if a woman was immoral, and if she was not immoral she get's all the good things happening to her. That seems unfair, as even a woman who secluded herself and wasn't immoral is still worse than one who did nothing. So the one who sinned gets a better reward than one who didn't
!
 
 
אלא מלמד שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח קצרים יולדת ארוכים שחורים יולדת לבנים אחד יולדת שנים
Rather, if she usually gave birth in pain she now gives birth with ease,
if she usually gave birth to
girls she now
gives birth to
sons,
if she usually brought forth
dark children she now brings forth fair children,
if she usually brought forth
short children she now brings forth tall children,
if she usually had one child, she'd have two.

מאי אם ראה תראה
What does
the verse
"If You will look" mean?

The Gemara Answers:
דברה תורה כלשון בני אדם:
The Torah speaks in the language of man.

 
 
 
בעני אמתך אל תשכח את אמתך ונתתה לאמתך
"If You will indeed look
on the affliction of Your maid, and remember me, and not forget Your maid, but will give to Your maid"

 
 
 
א"ר יוסי בר' חנינא
Rabbi Yossi Bar Rabbi Chanina said:

The Gemara Asks:
ג' אמתות הללו למה
Why is "maid" repeated three times?

The Gemara Answers:
אמרה חנה לפני הקב"ה רבש"ע שלשה בדקי מיתה בראת באשה
"Master of the universe!" -
There are three commandments
which "check"
( Bidkei )
a woman,
and if one violates them, she'll be liable to die."

שואמרי לה לשה דבקי מיתה
(And in another version: Three causes
(Dibkei)
of death)

ואלו הן נדה וחלה והדלקת הנר
Which are:
The laws of
family purity, Challah, and kindling the Shabbos candles.

כלום עברתי על אחת מהן:
Have I transgressed any of them?"

 
 
 
נתתה לאמתך זרע אנשים
"But
please
give Your maid seed of men."

The Gemara Asks:
מאי זרע אנשים
What does "seed of men" mean?

The Gemara cites four answers:
אמר רב גברא בגוברין
1.
Rav said: A man among men.

ושמואל אמר זרע שמושח שני אנשים
2.
Shmuel said:
A son who
will anoint two men,

ומאן אינון שאול ודוד
And who are they? Shaul and Dovid.

ורבי יוחנן אמר זרע ששקול כשני אנשים ומאן אינון משה ואהרן
3.
Rabbi Yochanan said:
Chana asked for a son who'll be
equal to two men -
that is,
Moshe and Aharon

שנאמר משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו
As
the verse says
"Moshe and Aharon among His Kohanim, and Shmuel among them that call His name."

רבנן אמרי זרע אנשים זרע שמובלע בין אנשים
4.
The Rabbis say: "Seed of men" means a son who will be
equal with other
men.

כי אתא רב דימי אמר לא ארוך ולא גוץ ולא קטן ולא אלם ולא צחור ולא גיחור ולא חכם ולא טפש:
When Rav Dimi came
from Israel,
he explained
the words of the Rabbis to mean
: neither tall nor short, neither dark nor ruddy nor pale, neither too wise nor too foolish.

The Gemara continues discussing the story of Chana:
אני האשה הנצבת עמכה בזה
"I am the woman that stood before you"

מאמר ריב" לכאן שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפלה:
Rabbi Yehoshua Ben Levi said: This is the source that one may not sit within four Amos of
one who's
praying.

אל הנער הזה התפללתי
"For this child I prayed"

א"ר אלעזר שמואל מורה הלכה לפני רבו היה
Rabbi Elazar said that Shmuel decided a Halacha in the presence of his teacher:

שנאמר וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי
As the verse said: "And when the ox was slaughtered, the child was brought to Eli."

The Gemara Asks:
משום דוישחטו את הפר הביאו הנער אל עלי
Just because "the ox was slaughtered," "the child was brought to Eli?"

The Gemara Answers:
אלא אמר להן עלי קראו כהן ליתי ולשחוט
Rather,
the story was that
Eli told them "Call a Kohen so that he may come and slaughter
the sacrifice."

The Gemara continues the story:
חזנהו שמואל דהוו מהדרי בתר כהן למישחט
Shmuel saw them looking for a Kohen to slaughter it,

לאמר לה ומה לכו לאהדורי בתר כהן למישחט
Shmuel asked: "Why search for a Kohen to slay it?

שחיטה בזר כשרה
A sacrifice may be slaughtered
by a regular Israelite."

אייתוהו לקמיה דעלי
They brought
Shmuel
before Eli,

מאמר לי הנא לך הא
Who asked him: "How do you this?"

אמר ליה מי כתיב ושחט הכהן
Shmuel
replied:
"Does the
verse say 'The
Kohen
shall slaughter?'

והקריבו הכהנים כתיב
The verse says
"The Kohen shall collect the blood',

מקבלה ואילך מצות כהונה
From this one can derive that the Kohen is required only
from receiving of the blood,

מכאן לשחיטה שכשרה בזר
And
a regular Israelite
my slaughter a sacrifice."

אמר ליה מימר שפיר קא אמרת
Eli said to him: "You answered well,

מיהו מורה הלכה בפני רבך את
Nonetheless, you are one who decided a Halacha in the presence of your master,

וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה
And whoever does that is liable to the death penalty."

אתיא חנה וקא צוחה קמיה
Then Chana came and cried before him:

אני האשה הנצבת עמכה בזה וגו'
"I am the woman that stood by you here."

אמר לה
Eli
responded:

שבקי לי דאענשיה ובעינא רחמי ויהיב לך רבא מיניה
"Leave me alone that I may punish him, and I will pray that you have an even greater
son."

אמרה ליה
Chana
answered him,

אל הנער הזה התפללתי:
"For this child I prayed."

The Gemara continues to discuss Chana's prayer:
וחנה היא מדברת על לבה
"Now Chana spoke in her heart"

אמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרא
Rabbi Elazar said in the name of Rabbi Yossi Ben Zimra.

על עסקי לבה
She spoke
about the concerns of her heart:

אמרה לפניו
She said to
Hashem:

רבונו של עולם כל מה שבראת באשה לא בראת דבר אחד לבטלה
Master of the Universe! You created nothing useless in a woman -

עינים לראות ואזנים לשמוע חוטם להריח פה לדבר ידים לעשות בהם מלאכה רגלים להלך בהן דדים להניק בהן
Eyes to see, ears to hear, a nose to smell, a mouth to speak, hands to do work, feet to walk, breasts to suckle with.

דדים הללו שנתת על לבי למה לא להניק בהן
But these breasts which You placed upon my heart, why can I not suckle with them?

תן לי בן ואניק בהן:
Give me a son, that I may suckle with them."

 
 
 
The Gemara cites another teaching in the name of Rabbi Yossi Ben Zimra:
ואמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרא
Rabbi Elazar also said in the name of Rabbi Yossi Ben Zimra:

כל היושב בתענית בשבת קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה
A seventy year
long bad decree is ripped up for one
who fasts on Shabbos.

ואף על פי כן חוזרין ונפרעין ממנו דין עונג שבת
But he still is punished for
denying himself the
delight of Shabbos.

The Gemara Asks:
מאי תקנתיה
How can he make amends
for not enjoying Shabbos?

The Gemara Answers:
אמר רב נחמן בר יצחק
Rav Nachman Bar Yitzchak said:

ליתיב תעניתא לתעניתא:
Let him observe another fast
to atone
his fast.

The Gemara returns to Chana:
ואמר רבי אלעזר
Rabbi Elazar also said:

חנה הטיחה דברים כלפי מעלה
Chana spoke rebelliously to the Hashem,

שנאמר ותתפלל על ה' מלמד שהטיחה דברים כלפי מעלה
As
the verse says:
"She prayed against Hashem" - which teaches that she spoke rebelliously to Hashem.

The Gemara will now talk about others who spoke rebelliously to Hashem:
ואמר רבי אלעזר אליהו הטיח דברים כלפי מעלה
Rabbi Elazar also said that Eliyahu spoke rebelliously to Hashem,

שנאמר ואתה הסבות את לבם אחורנית
As
the verse says:
"For You turned their heart backward".

 
And it's Your fault that the Jews sinned.
 
 
א"ר שמואל בר רבי יצחק
Rabbi Shmuel Bar Rav Yitzchak said:

The Gemara Asks:
מנין שחזר הקב"ה והודה לו לאליהו
What is the source that
Hashem admitted
that
Eliyahu
was correct?


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21