Dedicate Daf 32a to:The Gemara Answers:
דכתיב ואשר הרעותי:
The verse says:
"In that day, says Hashem, will I assemble...
her that I have afflicted."

 
Literally, the verse can be read as "That I have made bad."
 
 
 
 
אמר רבי חמא ברבי חנינא
Rav Chama Bar Rabbi Chanina said:

אלמלא שלש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל
Were it not for the following three verses, the feet of the close
Because the Gemara is talking about a negative occurrence, it substitutes evildoers instead of Jews.
"enemies of Israel" would give way under them:

חד דכתיב ואשר הרעותי
1.
"Her that I have afflicted,"
- or another way to read it - that I have made bad."

(וחד דכתיב הנה כחומר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל
2.
"Behold as the clay in the potter's hand, so are you in My hand, house of Israel"
(implying that out behavior is in Hashem's hands.)

וחד דכתיב והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר
3.
"I will take away the heart of stone out of your flesh, and I will give you a heart of flesh."
(And since Hashem could have done so earlier, one can so - to - speak blame Hashem for his sins.)

רב פפא אמר מהכא
Rav Papa said:
It may also be learned
from:

ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו
"And I will put My spirit within you, and cause you to walk in My statutes".

 
And since He didn't do this yet, one can so - to - speak blame Hashem for his sins.
 
 
The Gemara will now discuss others who spoke to Hashem brazenly:
ואמר רבי אלעזר משה הטיח דברים כלפי מעלה
Rabbi Elazar also said: Moshe spoke rebelliously to Hashem,

The Gemara will cite two sources that Moshe spoke rebelliously to Hashem:
שנאמר ויתפלל משה אל ה'
1. The verse
says: "And Moshe prayed to Hashem" -

אל תקרי אל ה' אלא על ה'
Don't read
the verse as saying
"to
(El)
Hashem" but "against
(Al)
Hashem,"

שכן דבי רבי אליעזר בן יעקב קורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפין
As the school of Rabbi Eliezer Ben Yaakov would interchange the letters Alef and Ayin .

דבי רבי ינאי אמרי מהכא ודי זהב
2.
The school of Rabbi Yannai said:
It may be learned
from the verse "And Di-Zahav ".

מאי ודי זהב
What does "And Di-Zahav " mean?

 
Literally, it's a place, but the Gemara will expound it as a moral teaching:
 
 
אמרי דבי ר' ינאי כך אמר משה לפני הקב"ה
The school of Rabbi Yannai said: Moshe said the following before Hashem:

רבונו של עולם בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די הוא גרם שעשו את העגל
"Master of the universe! It was the silver and gold
( Zahav )
which You gave to the Jews until they cried, 'It's enough'
( dai ),
that got them to make the calf."

The Gemara will now cite seven sources how gold and silver made us serve the Golden Calf:
אמרי דבי ר' ינאי
As
the school of Rabbi Yannai taught:

אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של בשר
1.
"A lion does not growl in a den full of straw but in a den full of meat."

אמר רבי אושעיא משל לאדם שהיתה לו פרה כחושה ובעלת אברים האכילה כרשינין והיתה מבעטת בו
2.
Rabbi Oshiya said:
This may be compared
to a man who had a lean cow. He fed it on horse - beans, and it kicked him.

אמר לה
He said to it,

מי גרם ליך שתהא מבעטת בי אלא כרשינין שהאכלתיך
"What caused you to kick me?
It was
the horse - beans on which I fed you!"

אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן
3.
Rabbi Chiya Bar Abba said in the name of Rabbi Yochanan:

משל לאדם אחד שהיה לו בן הרחיצו וסכו והאכילו והשקהו ותלה לו כיס על צוארו והושיבו על פתח של זונות
This may be compared
to a man who had a son. He washed him, anointed him, gave him to eat and drink, tied a purse about his neck, and set him at the entrance of a
house of ill - repute.

מה יעשה אותו הבן שלא יחטא
How can that son help sinning?

אמר רב אחא בריה דרב הונא אמר רב ששת
4.
Rav Acha Bar Rav Huna said in the name of Rav Sheshes:

היינו דאמרי אינשי מלי כריסיה זני בישי
That is what people say: "He whose stomach is full increases evil"

שנאמר כמרעיתם וישבעו שבעו וירם לבם על כן שכחוני
As
the verse
says: "When they were fed, they became full, they were filled, and their heart was exalted, therefore have they forgotten Me."

רב נחמן אמר מהכא ורם לבבך ושכחת את ה'
5.
Rav Nachman said:
It may be learned
from this passage: "Then your heart will rise up, and you will forget Hashem your G - d."

ורבנן אמרי מהכא ואכל ושבע ודשן ופנה
6.
The Sages said
that it may be derived from the following:
"And they shall have eaten their fill, and grow fat, and then turned to other gods."

ואי בעית אימא מהכא וישמן ישרון ויבעט
7.
Or from the following: "But Yeshurun grew fat and kicked."

The Gemara Asks:
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן
Rabbi Shmuel Bar Nachmani said in the name of Rabbi Yonasan:

מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה
What is the source that Hashem admitted
to
Moshe's
claim that the excess gold caused the Golden Calf?

The Gemara Answers:
שנאמר וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל:
The verse
says: "I multiplied her silver and gold, which they used for Baal".

The Gemara will go back to discussing the Golden Calf:
וידבר ה' אל משה לך רד
"And Hashem spoke to Moshe: 'Go, down'"

The Gemara Asks:
מאי לך רד
What does "Go, down" mean?

The Gemara Answers:
אמר רבי אלעזר אמר לו הקדוש ב"ה למשה משה רד מגדולתך כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל
Rabbi Elazar said: Hashem said to Moshe: "Moshe, go down from your greatness, I gave you greatness only for the sake of the Jewish people",

ועכשיו ישראל חטאו אתה למה לי
Now that Israel has sinned, what do I need you for?"

The Gemara continues...
מיד תשש כחו של משה ולא היה לו כח לדבר
Immediately the strength of Moses was weakened, and he was not able to speak.

וכיון שאמר הרף ממני ואשמידם אמר משה
But when Hashem said: "Let Me alone, that I may destroy them", Moses said
to himself:

דבר זה תלוי בי
"This matter depends upon me."

מיד עמד ונתחזק בתפלה ובקש רחמים
"He stood up and strengthened himself with prayer and begged for mercy
on Israel.
"

משל למלך שכעס על בנו והיה מכהו מכה גדולה
It may be compared
to a king who was enraged against his son, and he struck him with violent blows.

והיה אוהבו יושב לפניו ומתירא לומר לו דבר
His friend was sitting in his presence but was afraid to say anything to him,

אמר המלך אלמלא אוהבי זה שיושב לפני הרגתיך
The king said: "If my friend was not sitting here, I would kill you!"

אמר דבר זה תלוי בי
The friend
said
to himself: "The price's life
depends on me."

מיד עמד והצילו:
He stood up and rescued him.

 
 
 
ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול וגו'
"Now leave Me alone, let my anger grow against them, and I will consume them. The, I will make you into a great nation".

אמר רבי אבהו
Rabbi Avahu said:

אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו
Were it not explicitly written, it would be impossible to say it:

מלמד שתפסו משה להקדוש ברוך הוא כאדם שהוא תופס את חבירו בבגדו
This teaches that Moshe so - to - say grabbed Hashem like a man who takes hold of another by his garment,

ואמר לפניו רבונו של עולם אין אני מניחך עד שתמחול ותסלח להם:
And said to him: "Master of the universe! I will not leave You alone until You forgives them."

ואעשה אותך לגוי גדול וגו'
"I will make you into a great nation"

אמר רבי אלעזר אמר משה לפני הקדוש ב"ה
Rabbi Elazar said: Moshe said to Hashem:

רבונו של עולם ומה כסא של שלש רגלים אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך כסא של רגל אחד על אחת כמה וכמה
"Master of the universe! If a stool with three legs cannot stand before You in the time of Your anger, how much less a stool with but one leg!

ולא עוד אלא שיש בי בושת פנים מאבותי
Moreover, I'm embarrassed before my ancestors.

עכשיו יאמרו ראו פרנס שהעמיד עליהם בקש גדולה לעצמו ולא בקש עליהם רחמים:
For now will they say: 'Look at this leader who
Hashem
appointed over them! He sought greatness for himself and did not beg for mercy on their behalf!"

 
 
 
ויחל משה את פני ה'
"And Moshe begged
(Vayechal)
Hashem

The Gemara will cite five explanations for this verse:
אמר רבי אלעזר מלמד שעמד משה בתפלה לפני הקדוש ברוך הוא עד שהחלהו
1.
Rabbi Elazar said: This teaches that Moshe stood in prayer before the Holy One, blessed be He, until he wore Him out
( Hechelehu) .

ורבא אמר עד שהפר לו נדרו
Rava said: Moshe
begged Hashem
until He annulled His vow:

כתיב הכא ויחל וכתיב התם לא יחל דברו
As this verse writes
" Vayyehal
("and he begged"),
and another verse says "He shall not break
(Yachel)
his word."

ואמר מר הוא אינו מיחל אבל אחרים מחלין לו
And a teaching says that while one may not break his own word, others can break his word for Him.

ושמואל אמר מלמד שמסר עצמו למיתה עליהם
3.
Shmuel said:
This verse
teaches that Moshe risked his life on their behalf,

שנאמר ואם אין מחני נא מספרך
As the verse says:
"And if not, erase me from the book which You have written".

אמר רבא אמר רב יצחק מלמד שהחלה עליהם מדת רחמים
4.
Rava said in the name of Rav Yitzchak:
This verse
teaches that he called into play
( Chal )
the attribute of mercy onto them.

ורבנן אמרי מלמד שאמר משה לפני הקב"ה
5.
The Sages say: It teaches that Moshe said before Hashem:

רבש"ע חולין הוא לך מעשות כדבר הזה
"Master of the universe! It would profane
( Chullin )
You to do such a thing."

 
 
 
ויחל משה את פני ה'
"And Moshe begged Hashem."

תניא רבי אליעזר הגדול אומר
Rabbi Eliezer the Elder said:

מלמד שעמד משה בתפלה לפני הקדוש ברוך הוא עד שאחזתו אחילו
This teaches that Moshe prayed so hard that Achilu seized him.

The Gemara Asks:
מאי אחילו
What is this Achilu ?

The Gemara Answers:
אמר רבי אלעזר אש של עצמות
Rabbi Elazar said: The fire of the bones.

The Gemara Asks:
מאי אש של עצמות
What is this "fire of the bones"?

The Gemara Answers:
אמר אביי אשתא דגרמי
Abaye said: close
Lit. Fire of bones. It could be that the Sages in Bavel were more familiar with this term than with the Hebrew translation.
Eshta DeGarmi.

 
 
 
The Gemara continues discussing the Golden Calf:
זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך
"Remember Avraham, Yitzchak and Yisrael, Your servants, to whom You swore by Your self".

The Gemara Asks:
מאי בך
What does "By Your self" mean?

The Gemara Answers:
אמר רבי אלעזר אמר משה לפני הקדוש ב"ה
Rabbi Elazar said: Moshe said before Hashem:

רבונו של עולם אלמלא נשבעת להם בשמים ובארץ הייתי אומר כשם ששמים וארץ בטלים כך שבועתך בטלה
"Master of the universe! If You swore to them by heaven and earth, I might have said that just as heaven and earth will be annulled, so can Your oath be annulled.

ועכשיו שנשבעת להם בשמך הגדול מה שמך הגדול חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים כך שבועתך קיימת לעולם ולעולמי עולמים:
But since You swore to
the forefathers
by Your great name, just as Your great name lives and endures forever, so must Your oath endure forever."

 
 
 
ותדבר אליהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי
"And You shall say to them, I will multiply your seed as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of will I give unto your seed."

The Gemara Asks:
האי אשר אמרתי אשר אמרת מיבעי ליה
The phrase "that I have spoke of" should be "that You have spoke of"!

The Gemara cites two answers:
אמר רבי אלעזר עד כאן דברי תלמיד מכאן ואילך דברי הרב
1.
Rabbi Elazar said: Until now we have the words of
Moshe,
but from now the words
are those of Hashem.

ורבי שמואל בר נחמני אמר אלו ואלו דברי תלמיד
2.
Rabbi Shmuel Bar Nachmani said:
This is all Moshe Rabbeinu speaking.

אלא כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא
Rather,
Moshe said the following to Hashem:

רבונו של עולם דברים שאמרת לי לך אמור להם לישראל בשמי הלכתי ואמרתי להם בשמך
"Master of the universe!
When you
told me, 'Go, speak to Israel,' I went and spoke in Your name.

עכשיו מה אני אומר להם:
And now will I them?"

The Gemara continues:
מבלתי יכולת ה'
"Because Hashem did not have the ability
Yekolet
".

The Gemara Asks:
יכול ה' מיבעי ליה
It should have said Yachol instead!

 
Hashem is typically referred to in the masculine form, while Yecholet is in the feminine form!
 
 
The Gemara Answers:
אמר רבי אלעזר אמר משה לפני הקב"ה
Rabbi Elazar said: Moshe said to Hashem:

רבש"ע עכשיו יאמרו אומות העולם תשש כחו כנקבה ואינו יכול להציל
"Master of the universe! Now the nations of the world will say, 'His strength has become weak like that of a woman and He is unable to deliver
His people'!"

אמר הקב"ה למשה והלא כבר ראו נסים וגבורות שעשיתי להם על הים
Hashem responded to Moshe: "But the already saw the miracles and mighty acts which I did for Israel by the Red Sea?"

אמר לפניו רבונו של עולם עדיין יש להם לומר
Moshe
said back:
"Master of the universe! They will still be able to say:

למלך אחד יכול לעמוד לשלשים ואחד מלכים אינו יכול לעמוד
'Against one king He was able to stand, but not against thirty - one'!"

אמר ר' יוחנן מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה
Rabbi Yochanan said: What's the source that Hashem yielded to Moshe?

שנאמר ויאמר ה' סלחתי כדברך
The verse says:
"And Hashem said, I have forgiven
them
according to you words".

How does he derive this from the verse?
The Gemara Answers:
תני דבי רבי ישמעאל כדבריך עתידים אוה"ע לומר כן
The school of R. Yishmael taught: "According to Your words" - the nations of the world will
actually say this.

אשרי תלמיד שרבו מודה לו
"Happy the disciple to whom his Master yielded."

The Gemara continues:
ואולם חי אני
"As I live..."

אמר רבא אמר רב יצחק
Rava said in the name of Rav Yitzchak:

מלמד שאמר לו הקדוש ב"ה למשה
This teaches that the Hashem said to Moshe:

משה החייתני בדבריך:
"Moshe, you have enlivened me with your words."

דרש רבי שמלאי
Rabbi Simlai expounded:

לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואחר כך יתפלל
One should always say over the praises of Hashem and only then pray
for his needs.

The Gemara Asks:
מנלן
What's
the source of that?

The Gemara Answers:
ממשה דכתיב ואתחנן אל ה' בעת ההיא
From Moshe:
The verse said:
"And I begged Hashem at that time, saying".

 
So the verse is describing how he prayed:
 
 
וכתיב ה' אלהים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך
First, the verse describes how Moshe praised Hashem:
"Hashem, You begun to show Your servant Your greatness and Your strong hand, for what god is there in heaven or on earth, that can do according to your works, and according to Your mighty acts?"

וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וגו':
And after that
the verse says:
"Let me go over, I beg of You, and see the good land".

 
 
 

Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21