Dedicate Daf 33b to:The Gemara Asks:
אמר ליה רבינא לרבא
Ravina asked Rava:

הלכתא מאי
What is the Halacha
if one said the Havdalah in the Shemoneh Esrei ? Must he say it again over a cup of wine?

The Gemara Answers:
אמר ליה
Rava
replied:

כי קידוש
The Halacha of Havdalah is the same as the Halacha of
Kiddush.

מה קידוש אף על גב דמקדש בצלותא מקדש אכסא אף הבדלה נמי אע"ג דמבדיל בצלותא מבדיל אכסא:
Just as one who says Kiddush in the Shemoneh Esrei , must do it again over a cup of wine, so also with the Havdalah, one who says the Havdalah must do so again over a cup of wine.

 
 
 
:ר' אליעזר אומר בהודאה:
Rabbi Eliezer said:
It is to he included
in Modim.

 
 
 
The Gemara Asks:
ר' זירא הוה רכיב חמרא הוה קא שקיל ואזיל ר' חייא בר אבין בתריה
Rabbi Zeira was riding on a donkey, and Rabbi Chiya Bar Avin was following him.

אמר ליה ודאי דאמריתו משמיה דר' יוחנן
Rabbi Chiya Bar Avin asked Rabbi Zeira:
"Is it really true what you said in the name of Rabbi Yochanan:

הלכה כר' אליעזר ביום טוב שחל להיות אחר השבת
The Halacha follows Rabbi Eliezer's
opinion
when a Yom Tov
starts on Motzei Shabbos "?

The Gemara Answers:
אמר ליה אין
Rabbi Zeira
replied: "Yes."

The Gemara Asks:
הלכה מכלל דפליגי
The phrase
"The Halacha follows ..." implies that there is an argument?

 
When else can one say the Havdalah prayer in the Yom Tov Shemoneh Esrei ?
 
 
The Gemara attempts to answer:
ולא פליגי
Are there not some who argue?

והא פליגי רבנן
The Sages argue!

 
They say that one says the Havdalah in the Blessing of Knowledge, not in Modim !
 
 
The Gemara rejects this answer:
אימר דפליגי רבנן בשאר ימות השנה ביום טוב שחל להיות אחר השבת מי פליגי
When do the Sages
say that Havdalah is to be recited in the Blessing of Knowledge? When Motzei Shabbos is a weekday, and the Shemoneh Esrei has a Blessing of Knowledge! But
do they argue when
Motzei Shabbos is a Yom Tov ?

The Gemara attempts another answer:
והא פליג ר' עקיבא
But
Rabbi Akiva argues!

 
Rabbi Akiva says that we should say the Havdalah as its own blessing!
 
 
The Gemara rejects this answer:
אטו כל השנה כולה מי עבדינן כר' עקיבא דהשתא ניקו ונעביד כוותיה
"Do we follow Rabbi Akiva's
opinion
the rest of the year that we should follow him now?

כל השנה כולה מאי טעמא לא עבדינן כרבי עקיבא
Why do we not follow Rabbi Akiva
the rest
of the year?

דתמני סרי תקון תשסרי לא תקון הכא נמי שב תקון תמני לא תקון
Because
the Sages instituted
eighteen blessings, not nineteen. So too,
the Sages instituted
seven
blessing for a Yom Tov Shemoneh Esrei .
"

The Gemara Answers:
אמר ליה לאו הלכה אתמר אלא מטין אתמר
Rabbi Zeira
said to him: It was not reported "The Halacha
is in accord with Rabbi Eliezer,"
but it "incline
towards his view."

 
When the Gemara says that "The Halacha follows X", it means that we expound it publicly. When the Gemara says that "we incline towards X", it means that we don't publicly expound it, but if someone asks, we tell him.
 
 
דאתמר ר' יצחק בר אבדימי אמר משום רבינו
For it has been
taught:
Rav Yitzchak Bar Avdimi said in the name of our teacher:

הלכה
The Halacha
follows Rabbi Eliezer's opinion.

ואמרי לה מטין
Some say: We incline
towards Rabbi Eliezer's view.

ר' יוחנן אמר מודים
Rabbi Yochanan said:
The Sages
acknowledge
that the Halacha follows Rabbi Eliezer.

ור' חייא בר אבא אמר נראין
Rabbi Chiya Bar Abba said:
R. Eliezer's opinion
looks
correct.

 
Which means that even if one asks for the Halacha, we don't tell him Rabbi Eliezer's view. But if one followed Rabbi Eliezer's opinion, we don't tell him to repeat the Shemoneh Esrei .
 
 
אמר ר' זירא נקוט דרבי חייא בר אבא בידך
Rabbi Zeira said: Hold Rabbi Chiya Bar Abba's
teaching.

דדייק וגמר שמעתא מפומא דמרה שפיר כרחבא דפומבדיתא
As he is most careful to report a teaching exactly as it issued from the mouth of his teacher.
He was as precise
as Rachva of Pumbedisa.

דאמר רחבא אמר ר' יהודה
As Rachva said in the name of Rabbi Yehuda:

הר הבית סטיו כפול היה והיה סטיו לפנים מסטיו
The Temple mount had a double colonnade - it was a colonnade within a colonnade.

The Gemara concludes:
אמר רב יוסף
Rav Yosef said:

אנא לא האי ידענא ולא האי ידענא אלא מדרב ושמואל ידענא דתקינו לן מרגניתא בבבל
I
don't know any of these teaching. But what I know is a
teaching from Rav and Shmuel, who instituted a "pearl"
of a prayer
for us in Bavel:

ותודיענו ה' אלהינו את משפטי צדקך
You have made known to us, Hashem our G - d, Your just laws,

ותלמדנו לעשות חקי רצונך
And You taught us to fulfill the laws of Your will,

ותנחילנו זמני ששון וחגי נדבה
And gave us times of joy and festivals of voluntary offerings,

ותורישנו קדושת שבת וכבוד מועד וחגיגת הרגל
And gave us the holiness of Shabbos, the honor of Yom Tov , and the festivals.

בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קדשת
Between the sanctity of Shabbos and Yom Tov You divided, and Shabbos You sanctified from the six days.

הבדלת וקדשת את עמך ישראל בקדושתך ותתן לנו וכו':
Divided and sanctified Your people Israel, and You gave us...


Mishna
האומר על קן צפור יגיעו רחמיך ועל טוב יזכר שמך מודים מודים משתקין אותו:
We silence one says
in the Shemoneh Esrei :
"To a bird's nest do Your mercies extend" or "May Your name be remembered for the good," or "Modim Modim."

Gemara
The Gemara Asks:
בשלמא מודים מודים משתקין אותו
It makes sense to say that we silence one who says Modim Modim,

משום דמיחזי כשתי רשויות
Because
repeating Modim sounds like there are two deities which must be thanked.

ועל טוב יזכר שמך נמי משמע על הטובה ולא על הרעה
Likewise,
we silence one who says
"May Your name be remembered for the good," as it sounds as if
one praises Hashem
for the good but not for the bad,

ותנן חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה
But a Mishna says:
One must bless Hashem
for the bad just as he
blesses Hashem for
the good.

אלא על קן צפור יגיעו רחמיך מ"ט
But why
do we silence one who says
"To a bird's nest do Your mercies extend"?

The Gemara cites two answers:
פליגי בה תרי אמוראי במערבא רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא
There is an argument between Rabbi Yossi Bar Avin and Rabbi Yossi Bar Zevida:

חד אמר מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית
One said
that praising Hashem for having mercy on only the mother bird
causes jealousy among the creations.

וחד אמר מפני שעושה מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרות
The other said that
such a blessing sounds as if
Hashem's commandments are simply acts of mercy, while they are really
decrees which are above logic.

The Gemara says a story:
ההוא דנחית קמיה דרבה ואמר
Once, a man was the Chazzan
in the presence of Rabbah and said:

אתה חסת על קן צפור אתה חוס ורחם עלינו
"You have compassion on a bird's nest; do have compassion and mercy upon us."

אמר רבה כמה ידע האי צורבא מרבנן לרצויי למריה
Rabbah exclaimed: "This scholar knows how to find favor by Hashem!"

The Gemara Asks:
א"ל אביי והא משתקין אותו תנן
Abaye asked: "But the Mishna says that we silence
one who says that Hashem has
compassion
on a mother bird!"

The Gemara Answers:
ורבה נמי לחדודי לאביי הוא דבעי
Rabbah merely wished to test Abaye.

 
Rabbah was Abaye's teacher, and wanted to check if Abaye remembered the Mishna.
 
 
ההוא דנחית קמיה דר' חנינא
A certain man
was Chazzan
in the presence of Rabbi Chanina.

אמר האל הגדול הגבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי והנכבד
He said "O G - d, the great, mighty, revered, glorious, powerful, feared, strong, courageous, certain, and honored."

המתין לו עד דסיים כי סיים
Rabbi Chanina waited until
that man
finished
his blessing.

א"ל סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך
When he had finished,
Rabbi Chanina
said to him:

למה לי כולי האי
"Did you finish saying Hashem's praises?"

אנן הני תלת דאמרינן אי לאו דאמרינהו משה רבינו באורייתא ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפלה לא הוינן יכולין למימר להו
Even the three praises that we do say, we wouldn't have said if not for the fact that Moshe said them and the Men of the Great Assembly instituted them.

ואת אמרת כולי האי ואזלת
And you said them all, and went on?!

משל למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב והיו מקלסין אותו בשל כסף והלא גנאי הוא לו:
This can be compared to praising a human king
(
who has thousands of gold Dinar
)
as one who has silver Dinar. Is it not an insult?

 
 
 
ואמר רבי חנינא
Rabbi Chanina also said:

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים
Everything is in the hand of Heaven except the fear of Heaven,

שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה
As the verse says:
"And now, Israel, what does the Hashem your G - d ask of you?
Only to fear him!".

The Gemara Asks:
אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא
Is the fear of Heaven a small thing?

והא"ר חנינא משום ר' שמעון בן יוחי
But Rabbi Chanina has said in the name of Rabbi Shimon Bar Yochai:

אין לו להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים
Hashem's treasury contains nothing but the store of heavenly fear,

שנאמר ייראת ה' היא אוצר
As the verse says:
"And the fear of Hashem is His treasure".

The Gemara Answers:
אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא
Yes, for Moshe, fear of heaven was a
trifle.

דאמר ר' חנינא
As Rabbi Chanina said:

משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו דומה עליו ככלי קטן
This
verse
may be compared to one who is asked for a large vessel. If he has it, it's a
simple request.

קטן ואין לו דומה עליו ככלי גדול
If he does not possess it, then even if
the requested vessel
is small, it seems to him large.

 
 
 
:מודים מודים משתקין אותו:
One who repeats
Modim we silence him.

 
 
 
אמר ר' זירא כל האומר שמע שמע כאומר מודים מודים דמי
Rabbi Zeira said: One who says Shema twice is
the same as
who says Modim twice.

The Gemara Asks:
מיתיבי הקורא את שמע וכופלה הרי זה מגונה
But it says that
one who repeats the Shema is disgusting.

מגונה הוא דהוי שתוקי לא משתקינן ליה
Which implies that while he's
disgusting, he's not silenced!

The Gemara Answers:
לא קשיא
There is no contradiction.

הא דאמר מילתא מילתא ותני לה
One who repeats
the Shema
word by word
is disgusting, as it appears like he's mocking it.

והא דאמר פסוקא פסוקא ותני ליה
While repeating
the Shema
verse by verse
seems heretical.

The Gemara Asks:
אמר ליה רב פפא לאביי
Rav Papa asked Abaye:

ודילמא מעיקרא לא כוון דעתיה ולבסוף כוון דעתיה
But perhaps didn't concentrate properly the first time?

 
And that's why he repeated the Shema.
 
 
The Gemara Answers:
אמר ליה
He replied:


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21