Dedicate Daf 34b to:כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה
A Kohen Gadol
bows
at the end of every blessing.

והמלך תחלת כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה וברכה
A king at the beginning and end of each blessing.

אמר רבי יצחק בר נחמני לדידי מפרשא לי מיניה דריב"ל
Rabbi Yitzchak Bar Nachmani said: It was explained to me by Rabbi Yehoshua Ben Levi:

הדיוט כמו שאמרנו
A regular person as was said before.

כהן גדול תחלת כל ברכה וברכה
A Kohen Gadol
bows
at the beginning of each blessing.

המלך כיון שכרע שוב אינו זוקף
A king, when once he bows, should not straighten himself
until the end of the Shemoneh Esrei ,

שנאמר ויהי ככלות שלמה להתפלל וגו' קם מלפני מזבח ה' מכרוע על ברכיו:
As the verse says
"And it was, when Shlomo finished praying this prayer and supplication to Hashem, he arose from before the Mizbeach of Hashem on his knees."

The Gemara discusses the types of bowing:
ת"ר
Our Sages have taught:

קידה על אפים
"Bowing" means upon the face

שנאמר ותקד בת שבע אפים ארץ
As
the verse says
"Then Bas - Sheva bowed with her face to the ground."

כריעה על ברכים
"Bending" means upon the knees,

שנאמר מכרוע על ברכיו
As the verse says
"From kneeling on his knees,"

השתחואה זו פשוט ידים ורגלים
"Prostrating" means spreading out the hands and legs,

שנאמר הבא נבא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה
As the verse says
"Shall I and your mother, and brothers prostrate ourselves to you to the earth?"

אמר רב חייא בריה דרב הונא
Rav Chiya Bar Rav Huna said:

חזינא להו לאביי ורבא דמצלו אצלויי
I saw Abaye and Rava just lean on their side.

The Gemara notes a contradiction between Braisas:
תני חדא הכורע בהודאה הרי זה משובח
One
Braisa
taught: One who kneels during the "Thanksgiving" prayer is praiseworthy,

ותניא אידך הרי זה מגונה
But another Braisa said:
One who kneels during the "Thanksgiving" prayer
is to be reprimanded!

The Gemara Answers:
לא קשיא הא בתחלה הא לבסוף
There is no contradiction.
One should kneel in the
beginning
of Modim, but one should not kneel at the
end
of Modim.

A story which seems to contradict the above:
רבא כרע בהודאה תחלה וסוף
Rava kneeled at the beginning and end
of Modim.

The Gemara Asks:
אמרי ליה רבנן אמאי קא עביד מר הכי
The Rabbis asked him, "Why did you
bow at the end of Modim?"

The Gemara Answers:
אמר להו חזינא לרב נחמן דכרע וחזינא ליה לרב ששת דקא עבד הכי
He replied, "I saw Rav Nachman kneel, and I saw Rav Sheshes do it.

The Gemara Asks:
והתניא הכורע בהודאה הרי זה מגונה
But there's a Braisa which says
one who kneels in Modim is to be reprimanded?

The Gemara Answers:
ההיא בהודאה שבהלל
That refers to the 'Thanksgiving' in the Hallel.

The Gemara Asks:
והתניא הכורע בהודאה ובהודאה של הלל הרי זה מגונה
But the Braisa which says
he who kneels in the "Thanksgiving"
(implying that of the Shemoneh Esrei - Modim)
and in the "Thanksgiving" of the Hallel is to be reprimanded.

The Gemara Answers:
כי תניא ההיא בהודאה דברכת המזון:
This refers to the "Thanksgiving" in the Grace after meals.

 
So kneeling during Modim is good, kneeling during the thanksgiving of Hallel or in the grace after meals is not.
 
 

Mishna
המתפלל וטעה סימן רע לו
If one who prays and errs, it's a bad sign for him,

ואם שליח צבור הוא סימן רע לשולחיו
And if the Chazzan errs, it's a bad sign for his congregation,

מפני ששלוחו של אדם כמותו
As the emissary of one is like him himself.

 
So we can say that the who congregation erred.
 
 
אמרו עליו על ר' חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת
They said about Rabbi Chanina Ben Dosa, that when praying on behalf of the sick, he would say, "This one will live, that one will die."

אמרו לו מנין אתה יודע
They asked him: "How do you know?"

אמר להם אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע אני שהוא מטורף:
He replied: "If my prayer is fluent, I know that it's accepted; if not, I know that it's rejected."

Gemara
The Gemara Asks:
אהייא
In which
part of the Shemoneh Esrei is an error an ominous sign?

The Gemara Answers:
א"ר חייא אמר רב ספרא משום חד דבי רבי
Rabbi Chiya said
in the name of
Rav Safra, who said in the name of one who attended the school of Rebbi:

באבות
The Mishna refers to the blessing of the
"Patriarchs."

The Gemara says that the above answer could have been said to a different question:
איכא דמתני לה אברייתא
Others say that this
statement of Rav Safra is connected
to the following Braisa:

המתפלל צריך שיכוין את לבו בכולן ואם אינו יכול לכוין בכולן יכוין את לבו באחת
One who says
the Shemoneh Esrei
must concentrate on his blessing. But if unable to concentrate on each blessing, he must at least concentrate in one. To which?

א"ר חייא אמר רב ספרא משום חד דבי רבי
Rabbi Chiya stated that Rav Safra said in the name of one who attended the school of Rebbi:

באבות
One must concentrate on the blessing of the
"Patriarchs."

 
 
 
אמרו עליו על רבי חנינא וכו':
They declared concerning Rabbi Chanina Ben Dosa

 
 
 
The Gemara Asks:
מנא הני מילי
What is the source for this?

The Gemara Answers:
א"ר יהושע בן לוי
Rabbi Yehoshua Ben Levi said: For the Scriptures state,

דאמר קרא בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו
The verse says "Peace, peace to him that is far off and to him that is near, says Hashem that creates the fruit of the lips, and I will heal him".

The Gemara will discuss a few other facts learned from the above verse:
א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן
Rabbi Chiya Bar Abba said in the name of Rabbi Yochanan:

כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד חכם ולעושה פרקמטיא לת"ח ולמהנה ת"ח מנכסיו
All the prophets foretold the reward of one who marries his daughter to a Torah scholar, one who does business for a Torah scholar, and to one who lets a Torah scholar benefit from his estate.

אבל תלמידי חכמים עצמן עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו
But as for the Torah scholars themselves, "No eye has seen what Hashem, and nobody but You, will work for him that waits for Him".

ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
And Rabbi Chiya Bar Abba said in the name of Rabbi Yochanan:

כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח אבל לעולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתך
The prophets only prophesied about the days of the Messiah, but as for the world to come, "No eye has seen what Hashem, and nobody but You, will work for him that waits for Him."

ופליגא דשמואל
This is argues on Shmuel's opinion:

דאמר שמואל אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד
There is no difference between this world and the days of the Messiah, except that
we will no longer be subjects under non - Jewish rule,

שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ
As the verse says
"For the poor shall never cease out of the land."

וא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן
And Rabbi Chiya Bar Abba said in the name of Rabbi Yochanan:

כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה אלהים זולתך
The prophets only prophesied for the penitents; but as for the perfectly righteous, "No eye has seen what Hashem, and nobody but You, will work for him that waits for Him."

ופליגא דר' אבהו
And this is argues on the opinion of Rabbi Avahu:

דא"ר אבהו מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין
As Rabbi Avahu said: The place which the penitent occupy, the perfectly righteous are unable to occupy

שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב
As the verse "Peace, peace to him that is far off and to him that is near" -

לרחוק ברישא והדר לקרוב
"To him that is far off
from Hashem"
first, and then "to him that is near."

ורבי יוחנן אמר לך מאי רחוק שהיה רחוק מדבר עבירה מעיקרא
But Rabbi Yochanan can reply: What does the phrase "to him that is far off" mean? To him who was always far off from transgression.

ומאי קרוב שהיה קרוב לדבר עבירה ונתרחק ממנו השתא
And what does "To him that is near" mean? To him that was near transgression and has now removed himself from it.

The Gemara Asks:
מאי עין לא ראתה
What does the concept of "No eye has seen" mean?

The Gemara cites two answers:
אמר רבי יהושע בן לוי זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית
1.
Rabbi Yehoshua Ben Levi said: It refers to the wine preserved in the grape from the six days of creation.

רבי שמואל בר נחמני אמר זה עדן שלא שלטה בו עין כל בריה
2.
Rabbi Shmuel Bar Nachmani said: It refers to Eden, upon which the eye of no creature has gazed.

The Gemara Asks:
שמא תאמר אדם הראשון היכן היה
If you'll ask: where, then, was Adam?

The Gemara Answers:
בגן
He was
in the Garden,
but not in Eden.

The Gemara Asks:
ושמא תאמר הוא גן הוא עדן
But perhaps you will say that the Garden is the same
place
as Eden?

The Gemara Answers:
תלמוד לומר ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן גן לחוד ועדן לחוד:
The verse says
"And a river went out of Eden to water the Garden" -
which implies that
the Garden is not in Eden.

The Gemara returns to the topic discussed in the Mishna:
ת"ר
Our Rabbis have taught:

מעשה שחלה בנו של ר"ג
It once happened that the son of Rabban Gamliel was ill.

שגר שני ת"ח אצל רבי חנינא בן דוסא לבקש עליו רחמים
He sent two Torah scholars to Rabbi Chanina Ben Dosa to pray on his behalf.

כיון שראה אותם עלה לעלייה ובקש עליו רחמים
When he saw them, he ascended to an upper chamber and prayed on his behalf.

בירידתו אמר להם לכו שחלצתו חמה
On descending he said to them, "Go, the fever has left him."

אמרו לו וכי נביא אתה
They said to him, "Are you a prophet?"

אמר להן לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי
He replied: "I am no prophet nor a prophet's son

אלא כך מקובלני
But so is my tradition:

אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע אני שהוא מטורף
If my prayer is fluent, I know that it's accepted; but if not, I know that it's rejected."

ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה
They sat down and noted the time.

וכשבאו אצל ר"ג אמר להן
When they came to Rabban Gamliel, he said to them,

העבודה
"By the service
of the Beis HaMikdash !

לא חסרתם ולא הותרתם אלא כך היה מעשה
You have neither understated nor overstated
the time.
But thus it happened:

באותה שעה חלצתו חמה ושאל לנו מים לשתות
At that very hour the fever left him, and he asked us for water to drink."

ושוב מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל ר' יוחנן בן זכאי
It also happened with Rabbi Chanina Ben Dosa that he went to Torah with Rabban Yochanan Ben Zakkai.

וחלה בנו של ריב"ז
The son of Rabban Yochanan Ben Zakkai fell ill.

אמר לו
Rabbi Yochanan
said to him,

חנינא בני בקש עליו רחמים ויחיה
"Chanina, my son! Pray on his behalf that he may live"

הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים וחיה
Rabbi Chanina laid his head between his knees, and prayed on his behalf, and he recovered.

אמר רבי יוחנן בן זכאי
Rabban Yochanan Ben Zakkai said:

אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו לא היו משגיחים עליו
"Had I pressed my head between my knees all the day long, no notice would be taken of me."

אמרה לו אשתו
Rabbi Yochanan's
wife said to him:

וכי חנינא גדול ממך
"Is Chanina greater than you?"

אמר לה
He replied:

לאו
No.

אלא הוא דומה כעבד לפני המלך ואני דומה כשר לפני המלך:
Rather, he is like a slave before the King, and I like a nobleman before the King."

ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
Rabbi Chiya Bar Abba also said in the name of Rabbi Yochanan:

אל יתפלל אדם אלא בבית שיש שם חלונות
One should not pray except in a room which has windows,

שנאמר וכוין פתיחן ליה בעליתיה נגד ירושלם
As
the verse says:
Windows were open in his upper chamber towards Yerushalayim".

אמר רב כהנא חציף עלי מאן דמצלי בבקתא
Rav Kahana said: One who prays in a valley is brazen.

ואמר רב כהנא חציף עלי מאן דמפרש חטאיה
Rav Kahana also said: One who
publicly
recounts his sins is brazen,

שנאמר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה:
"Happy is he whose transgression is forgiven, whose sin is pardoned
(literally, concealed)
".


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21