Dedicate Daf 35b to:כאן לאחר ברכה
The
verse which says that the earth belongs to us
refers to
the state of the world after
one makes a blessing.

א"ר חנינא בר פפא
Rabbi Chanina Bar Papa said:

כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל
One who benefits from this world without saying a blessing is considered to have stolen from Hashem and from the Jewish people.

שנא' גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית
As the verse says:
"Who robs his father or his mother and says: 'It is no transgression,' he is the companion of a destroyer."

ואין אביו אלא הקב"ה שנא' הלא הוא אביך קנך
The word
"father" refers to Hashem,
as the verse says:
"Is He not your father that has born you?"

ואין אמו אלא כנסת ישראל שנא' שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך
And the word
"mother" refers to the Jewish people, as
the verse says:
"Hear, my son, the instruction of your father, and do not abandon the teaching of your mother".

The Gemara Asks:
מאי חבר הוא לאיש משחית
What does "the companion of a destroyer" mean?

The Gemara Answers:
א"ר חנינא בר פפא
Rabbi Chanina Bar Papa said:

חבר הוא לירבעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמים:
He is the companion of Yeravam, the son of Nevat, who corrupted Israel against their Father in Heaven.

The Gemara Asks:
ר' חנינא בר פפא רמי
Rabbi Chanina Bar Papa asked:

כתיב ולקחתי דגני בעתו וגו' וכתיב ואספת דגנך וגו'
One verse said:
"I take back My grain in its time." and another verse says "And you shall gather in your grain!"

 
Who will be gathering in the grain? Us or Hashem?
 
 
The Gemara Answers:
ל"ק
There is no contradiction:

כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום
When we
do what Hashem wants,
Hashem gathers in our grain. When we
don't do what Hashem wants,
we gather in our grain.

The Gemara Asks:
ת"ר
Our Sages have taught:

ואספת דגנך מה ת"ל
What
does the verse
"And you will gather in your grain" teach?

The Gemara cites two answers:
לפי שנא' לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יכול דברים ככתבן
1.
We could have thought
that the verse
"This book of the law shall not depart out of your mouth"
should be taken
literally,
and it's forbidden to work,

ת"ל ואספת דגנך הנהג בהן מנהג דרך ארץ דברי ר' ישמעאל
Rabbi Yishmael explains that
the verse "you shall gather in your grain"
teaches that one is allowed to work.

ר"ש בן יוחי אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח תורה מה תהא עליה
2.
Rabbi Shimon Ben Yochai
says that this is untenable:
If one plows during the plowing season, plants during the planting season, harvests during the harvesting season, threshes during the threshing season, and winnows during the winnowing season,
he won't have time to learn Torah anymore!

אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י אחרים
When the Jewish people do what Hashem wants, their work is done by others,

שנא ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו'
As
the verse says:
"And strangers shall stand and feed your flocks."

ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י עצמן
But when the Jewish people don't do what Hashem wants,
their work has to be done by themselves,

שנא' ואספת דגנך
As the verse says:
"And you shall gather in your grain."

ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן
Not that alone, but the work of others will be done by them ; as it is said,

שנא' ועבדת את אויביך וגו'
"And you shall serve your enemy".

The Gemara concludes:
אמר אביי
Abaye said:

הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן כר' שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן
Many followed the teaching of Rabbi Yishmael and were successful, but those who followed in the way of Rabbi Shimon Ben Yochai were not.

א"ל רבא לרבנן
Rava said to the Sages:

במטותא מינייכו
I beg of you,

ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא:
Please stay home and work your fields
during Nissan and Tishrei, so that you'll have what to live on for the rest of the year.

However...
אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן משום רבי יהודה בר' אלעאי
Rabbah Bar Bar Chana stated that Rabbi Yochanan said in the name of Rabbi Yehuda Ben Rabbi Ilai:

בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים
See how the latter generations differ from the early generations:

דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי זו וזו נתקיימה בידן
The early generations would make Torah
study
their main activity and work their secondary activity, and both were successful.

דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן עראי זו וזו לא נתקיימה בידן
Whereas the later generations made their work their main activity and Torah
study
a secondary activity, and neither were successful.

ואמר רבה בר בר חנה אר"י משום ר"י בר' אלעאי
Rabbah Bar Bar Chana stated that Rabbi Yochanan said in the name of Rabbi Yehuda Ben Rabbi Ilai:

בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים
Come and see that the later generations are not like the former generations.

דורות הראשונים היו מכניסין פירותיהן דרך טרקסמון כדי לחייבן במעשר
The earlier generations would bring in their fruit through the main gates, so to make him obligated to separate Maaser,

דורות האחרונים מכניסין פירותיהן דרך גגות דרך חצרות דרך קרפיפות כדי לפטרן מן המעשר
While the latter generations would bring their fruits home through roofs, courts, or enclosures in order to exempt them from Maaser.

דא"ר ינאי
For Rabbi Yannai has said:

אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית שנא'
Produce is not subject to the tithe until it sees the face of the house ; as it is said,

בערתי הקדש מן הבית
"I removed the holy things from my house".

ור' יוחנן אמר אפי' חצר קובעת
Rabbi Yochanan said: Even
if the fruit goes through the door
of a courtyard
it is subject to Maaser.

שנא' ואכלו בשעריך ושבעו:
As the verse says:
"That they eat within your gates and be satisfied".

 
 
 
חוץ מן היין וכו':
Except for wine

 
 
 
The Gemara Asks:
מאי שנא יין
Why is wine different?

אילימא משום דאשתני לעלויא אשתני לברכה
Is it because
wine
is improved
grapes,
so there is a different blessing,

והרי שמן דאשתני לעלויא ולא אשתני לברכה
But, oil is
an improved olive, and yet
has the same
blessing (as the original olive).

דאמר רב יהודה אמר שמואל וכן א"ר יצחק א"ר יוחנן
As Rav Yehuda said in the name of Shmuel, and so said Rabbi Yitzchak in the name of Rabbi Yochanan:

שמן זית מברכין עליו בפה"ע
On olive oil, we make the blessing "...Who creates the fruit of the tree!"

The Gemara Answers:
אמרי התם משום דלא אפשר היכי נבריך
Because
there is no other blessing on oil.

נבריך בורא פרי הזית פירא גופיה זית אקרי
We can't say
"...Who creates the fruit of the olive," since the olive itself is called a "fruit"!

The Gemara Asks:
ונבריך עליה בורא פרי עץ זית
Then let him say "...Who creates the fruit of the olive - tree."

The Gemara attempts another answer:
אלא אמר מר זוטרא חמרא זיין משחא לא זיין
Mar Zutra said:
Wine has its own blessing since
wine nourishes and oil does not.

The Gemara Asks:
ומשחא לא זיין
But does oil does not nourish?

והתנן הנודר מן המזון מותר במים ובמלח
But the Mishna says: He who vows
to abstain
from food may partake of water and salt,

והוינן בה מים ומלח הוא דלא אקרי מזון הא כל מילי אקרי מזון
And
the Gemara derives that
while water and salt isn't sustaining, everything else is.

נימא תיהוי תיובתא דרב ושמואל דאמרי אין מברכין בורא מיני מזונות אלא בה' המינין בלבד
As a side point, this disproves
Rav's and Shmuel's opinion that we make a Mezonos only on the five species.

וא"ר הונא
Moreover Rav Huna said:

באומר כל הזן עלי
The quoted Mishna means,
Whoever declares
"I forbid myself
everything that nourishes".

אלמא משחא זיין
Which implies that that oil does nourish!

The Gemara Answers:
אלא חמרא סעיד ומשחא לא סעיד
Rather, wine
is unique since it
satisfies and oil does not.

The Gemara Asks:
וחמרא מי סעיד
But does wine satisfy?

והא רבא הוה שתי חמרי כל מעלי יומא דפסחא כי היכי דנגרריה ללביה וניכול מצה טפי
But Rava would drink wine the whole day preceding Pesach to whet his appetite in order to eat Matza with greater zest!

The Gemara Answers:
טובא גריר פורתא סעיד
A large quantity
of wine
whets the appetite, but a little satisfies
hunger.

 
So since wine does satisfy, it deserves its own blessing.
 
 
The Gemara Asks:
ומי סעיד כלל
But does
wine
satisfy at all?

והכתיב ויין ישמח לבב אנוש ולחם לבב אנוש יסעד וגו'
But the verse says "And wine that gladdens the heart of man, and bread satiates man's heart"!

נהמא הוא דסעיד חמרא לא סעיד
Which implies that only
bread satiates and not wine.

 
So why does wine deserve its own blessing?
 
 
The Gemara Answers:
אלא חמרא אית ביה תרתי סעיד ומשמח נהמא מסעד סעיד שמוחי לא משמח
Rather wine both satiates and gladdens, while bread only satiate, but does not cheer.

The Gemara Asks:
אי הכי נבריך עליה שלש ברכות
If
wine
satiates, let him say
a full Birkas HaMazon .

The Gemara Answers:
לא קבעי אינשי סעודתייהו עלויה
Men do not establish their meals for
wine, while they do establish their meal on bread.

The Gemara Asks:
א"ל רב נחמן בר יצחק לרבא
Rav Nachman Bar Yitzchak asked Rava:

אי קבע עלויה סעודתיה מאי
What
is the Halacha
if one did establish his meal on wine?
Does he say a full Birkas HaMazon or not?

The Gemara Answers:
א"ל לכשיבא אליהו ויאמר אי הויא קביעותא
Rava said:
When Eliyahu comes, he'll tell us if it's an established meal.

השתא מיהא בטלה דעתו אצל כל אדם:
At present, at least, his
opinion doesn't count.

 
 
 
The Gemara discusses when one says "HaEitz" on olive oil:
גופא
It was stated above:

אמר רב יהודה אמר שמואל וכן א"ר יצחק א"ר יוחנן
As Rav Yehuda said in the name of Shmuel, and so said Rabbi Yitzchak in the name of Rabbi Yochanan:

שמן זית מברכין עליו בפה"ע
On olive oil, we make the blessing "...Who creates the fruit of the tree!"

The Gemara Asks:
היכי דמי
When is this?

אילימא דקא שתי ליה אוזוקי מזיק ליה
It can't refer to one who
drinks
it straight,
as it damages him.

דתניא
As a Braisa says:

השותה שמן של תרומה משלם את הקרן ואינו משלם את החומש
One who drink oil that's Terumah, he must pay the principle but doesn't pay the
extra
fifth
fee.

הסך שמן של תרומה משלם את הקרן ומשלם את החומש
But one who anoints himself with the oil that's Terumah repays its value plus a fifth!

 
Which implies that drinking oil is not beneficial and should not require a blessing.
 
 
The Gemara attempts to answer:
אלא דקא אכיל ליה על ידי פת
Rather,
one makes a HaEitz on olive oil when
he eats it together with bread.

The Gemara rejects this answer:
אי הכי הויא ליה פת עיקר והוא טפל
If so, the bread is the principal food and the oil is only accessory,

ותנן זה הכלל כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה
And the Mishna says:
This is the general rule: When a
food
is eaten with an accessory, the blessing is to be recited over the main
food
and there is no necessity for a blessing over the accessory.

The Gemara Answers:
אלא דקא שתי ליה ע"י אניגרון
Rather,
one makes a HaEitz on olive oil when
he drinks it with
an Anigron .

דאמר רבה בר שמואל אניגרון מיא דסלקא אנסיגרון מיא
As Rabbah Bar Shmuel said: Anigron is beet juice juice of beets. Ansigron is the juice...


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21