Dedicate Daf 4a to:בניהו בן יהוידע זה סנהדרין
"Benayahu the son of Yehoyada" refers to the Sanhedrin,

ואביתר אלו אורים ותומים
"Evyasar" denotes the Urim VeTumim .

וכן הוא אומר ובניהו בן יהוידע על הכרתי ועל הפלתי
For
the verse says
, "And Benayahu the son of Yehoyada was over the Kreisi and over the Pleisi "

The Gemara Asks:
ולמה נקרא שמם כרתי ופלתי
Why
were the members of the Sanhedrin
called Kereti and Peleti ?

כרתי שכורתים דבריהם פלתי שמופלאים בדבריהם
They were called Kreisi because they were concise
koretim
with their words, and Pleisi because they were "distinguished"
muflaim
with their words.

 
 
 
ואח"כ שר צבא למלך יואב
After them came "the captain of the king's army, Yoav."

אמר רב יצחק בר אדא ואמרי לה אמר רב יצחק בריה דרב אידי
Rav Yitzchak bar Adda (
another version:
Rav Yitzchak bar Rav Iddi) said:

מאי קרא עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר.
What
source is there for the story of Dovid's harp?
"Awake, my glory; awake, my harp; I will awake the dawn"

The Gemara will give two answers to the question raised earlier:
רבי זירא אמר משה לעולם הוה ידע ודוד נמי הוה ידע
1.
R. Zeira said that Moshe knew
the exact time of midnight
, and Dovid also knew it.

וכיון דדוד הוה ידע כנור למה ליה
So if Dovid knew it, why did he require a harp?

לאתעורי משנתיה
In order that he may be aroused from his sleep.

The Gemara Asks:
וכיון דמשה הוה ידע למה ליה למימר כחצות
And since Moshe knew
the exact moment of midnight
, why did he say "About midnight"?

משה קסבר שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הוא
Moshe thought that perhaps Pharaoh's astrologers would err and say, "Moshe is a liar."

דאמר מר למד לשונך לומר איני יודע שמא תתבדה ותאחז
For master said: Teach your tongue to say, "I do not know," lest you lie and be caught.

 
 
 
רב אשי אמר בפלגא אורתא דתליסר נגהי ארבסר הוה קאי
2.
Rav Ashi said:
Moshe spoke
in the middle of the night of the thirteenth
of the first month
which is the beginning of the fourteenth;

והכי קאמר משה לישראל אמר הקב"ה למחר כחצות הלילה כי האידנא אני יוצא בתוך מצרים:
And thus Moshe to Israel: "The Holy One, blessed be He, said, 'Tomorrow, like the time of midnight, as it is now, I will go forth in the midst of Egypt.'"

 
So he didn't say "
around
midnight," but "when it will be midnight
like now
..."
 
 
 
לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני
Dovid prayed, "Keep my soul, for I am pious"

לוי ור'
=ורבי
יצחק
Rabbi
Levi and Rabbi Yitzchak
argue over the interpretation of this verse
:

חד אמר כך אמר דוד לפני הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
One explained that thus David said before the Holy One, blessed be He:

רבונו של עולם לא חסיד אני
"Master of the Universe, am I not pious?

שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות
All the kings of the East and West sleep to the third hour of the day,

ואני חצות לילה אקום להודות לך
But as for me, 'At midnight I rise to give thanks to You'"

ואידך
The other
explained:

כך אמר דוד לפני הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
Thus Dovid said before the Holy One, blessed be He:

רבונו של עולם לא חסיד אני
"Lord of the Universe, am I not pious?

שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם
All the kings of the East and West sit in groups with all their pomp,

ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלה
While my hands are stained with the blood of a fetus or with a placenta in order to pronounce a woman clean to her husband!

ולא עוד
Moreover,

אלא כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבשת רבי ואומר לו
Whatever I do, I discuss with my teacher Mephiboshes,
asking
him,

מפיבשת רבי
'Mephiboshes, my teacher,

יפה דנתי
Have I ruled well?

יפה חייבתי יפה זכיתי
Have I convicted correctly or acquitted correctly?

יפה טהרתי יפה טמאתי
Did I rightly pronounced pure or rightly pronounced impure?'

ולא בושתי
And I `as not ashamed
so to do
."

 
 
 
The Gemara Asks:
א"ר
=אמר רבי
יהושע בריה דרב אידי
Rabbi Yehoshua bar Rav Iddi asked:

מאי קרא
What is the
source for this?

The Gemara Answers:
ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש
"I will also speak of Your testimonies before kings, and will not be ashamed"

תנא
It has been taught:

לא מפיבשת שמו אלא איש בשת שמו
He was not called Mephiboshes but Ish Boshes ,

The Gemara Asks:
ולמה נקרא שמו מפיבשת
So why
did the verse call him Mephiboshes?

The Gemara Answers:
שהיה מבייש פני דוד בהלכה
Because he used to put Dovid to shame on questions of Halacha.

לפיכך זכה דוד ויצא ממנו כלאב
As a reward,
Dovid merited that Kilav should issue from him.

וא"ר
=ואמר רבי
יוחנן לא כלאב שמו אלא דניאל שמו
And Rabbi Yochanan said that his name was not Kilav but Daniel.

The Gemara Asks:
ולמה נקרא שמו כלאב
Why, then, was he called Kilav ?

The Gemara Answers:
שהיה מכלים פני מפיבשת בהלכה
Because he put Mephiboshes to shame on questions of Halacha.

ועליו אמר שלמה בחכמתו בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני
And about him Shlomo said in his wisdom: "My son, if your heart be wise, my heart will be glad, even mine."

ואומר חכם בני ושמח לבי ואשיבה חורפי דבר.
And "My son, be wise, and make mine heart glad, that I may answer him that taunts me."

The Gemara Asks:
ודוד מי קרי לנפשיה חסיד
But did Dovid describe himself as "Pious"?

והכתיב לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץ חיים
But
a verse says
, "If I had not
Luleh
believed to look upon the goodness of Hashem in the land of the living,"

ותנא משמיה דרבי יוסי
And it has been taught in the name of Rabbi Yossi:

למה נקוד על לולא
Why are there dots over the word Luleh ?

אמר דוד לפני הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
Dovid said before the Holy One, blessed be He:

רבש"ע
=רבונו של עולם
"Master of the Universe!

מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא
I am confident that You repay a good reward to the righteous in the
World To Come,

אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו שמא יגרום החטא
But I know not whether I have a portion among them or not,
for
perhaps my sin will cause
me to lose it
."

 
Implying that Dovid thought wasn't so sure that he was righteous.
 
 
The Gemara Answers:
כדר'
=כדרבי
יעקב בר אידי
This follows the teaching of Rabbi Yaakov bar Iddi:

דר'
=דרבי
יעקב בר אידי רמי
For Rabbi Yaakov bar Iddi
who asked:

כתיב והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך
One verse says (about Yaakov)
"Behold, I am with You, and will guard you wherever you go,"

וכתיב ויירא יעקב מאד
And another verse says
, "Yaakov was greatly afraid".

Rabbi Yaakov bar Iddi answered:
אמר שמא יגרום החטא
Yaakov
said, "Perhaps sin will cause
His protection to be withheld
."

 
So Dovid knew that he was righteous, but was afraid he'd lose out on his reward due to a later sin.
 
 
כדתניא
This is like the teaching:

עד יעבור עמך ה'
=השם
עד יעבור עם זו קנית
"Till Your people pass over, Hashem, till the people pass over that You have acquired".

עד יעבור עמך ה'
=השם
זו ביאה ראשונה עד יעבור עם זו קנית זו ביאה שנייה
"Till Your people pass over, Hashem" refers to the first entry
into Canaan (with Yehoshua),
"till the people pass over that you have acquired" refers to the second entry
(with Ezra).

מכאן אמרו חכמים ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון
The Sages said
interpreted thus
: The Jews were worthy that a miracle should be performed for them in the days of Ezra in the same way that it was performed for them in the days of Yehoshua Bin Nun,

אלא שגרם החטא:
But
the Jew's
sins caused
the miracle to be withheld.

 
 
 
 
וחכ"א
=וחכמים אומרים
עד חצות:

 
 
 
The Gemara Asks:
חכמים כמאן סבירא להו
With whom do The Sages agree?

אי כרבי אליעזר סבירא להו לימרו כרבי אליעזר
If with Rabbi , let them rule like Rabbi Eliezer;


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21