Dedicate Daf 5a to:אם תלמיד חכם הוא אין צריך
In the case of a Torah scholar, this is not necessary.

אמר אביי אף תלמיד חכם מיבעי ליה למימר חד פסוקא דרחמי
But Abaye said that even a Torah scholar must recite a verse
asking of mercy,

כגון בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי ה'
=השם
אל אמת:
For example, "Into Your hand I give over my soul. You have redeemed me, Hashem, Hashem of truth".

 
 
 
The Gemara will now list a four step plan of victory against his evil inclination:
א"ר
=אמר רבי
לוי בר חמא אמר ר"ש
=רבי שמעון
בן לקיש לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע
Rabbi Levi bar Chama said in the name of Rabbi Shimon ben Lakish:
1.
A man should always anger the good inclination against the evil inclination,

שנא'
=שנאמר
רגזו ואל תחטאו.
As
the verse
said: "Tremble
rigzu
and sin not"

אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה
2.
If he conquers it, fine. If not, let him occupy himself with Torah
study,

שנאמר אמרו בלבבכם
As
the verse
said, "speak with your own heart".

אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע
3.
Should
the good inclination win
, fine. If not, let him recite the Shema,

שנאמר על משכבכם
As
the verse
said, "Upon your bed."

אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתה
4.
Should
the good inclination win
, fine. If not, let him reflect upon the day of death,

שנאמר ודומו סלה.
As
the verse
said, "And be still. Forever."

The Gemara will now say another teaching of Rabbi Levi Bar Chama:
The Gemara Asks:
וא"ר
=ואמר רבי
לוי בר חמא אמר ר'
=רבי
שמעון בן לקיש מאי דכתיב ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם
Rabbi Levi bar Chama also said in the name of Rabbi Shimon ben Lakish: What
does
"And I will give you the tables of stone, and the law and the commandment, which I have written, that you may teach them"
mean?

The Gemara Answers:
לוחות אלו עשרת הדברות
"Tables of stone" -
refers to
the Ten Commandments,

תורה זה מקרא
"Law" -
refers to
the
Chumash,

והמצוה זו משנה
"Commandment" -
refers to
the Mishna,

אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים
"Which I have written" -
refers
to the Prophets and Writings,

להורותם זה גמרא
"That you may teach them" -
refers
to the Gemara,

מלמד שכולם נתנו למשה מסיני:
This verse teaches
that all of them were given to Moshe on Mt. Sinai.

 
 
 
א"ר
=אמר רבי
יצחק כל הקורא ק"ש
קריעת שמע
על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו
Rabbi Yitzchak said that whoever reads the Shema upon his bed is as though he holds a double - bladed sword in his hand.

שנאמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם
As
the verse
says, "Let the praises of Hashem be in their mouth, and a double - bladed sword in their hand".

The Gemara Asks:
מאי משמע
How is this inferred
from the verse
?

The Gemara Answers:
אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי מרישא דענינא
Mar Zutra, and in another version: Rav Ashi, said: From the preceding verse.

דכתיב יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם
For
verse says,
"Let the righteous exult in glory, let them sing for joy on their beds"

וכתיב בתריה רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם.
Followed by "Let the praises of Hashem be in their mouth, and a double - bladed sword in their hand."

 
 
 
ואמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו
Rabbi Yitzchak also said that whoever reads the Shema upon his bed, the demons flee from him,

שנאמר ובני רשף יגביהו עוף
As
the verse
says, "And the sons of Reshef fly upwards
( of )."

ואין עוף אלא תורה
And the word
"Of"
refers to
the Torah,

שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו
"Will you look up
( Hisyif )
your eyes from it? And it is gone!"

ואין רשף אלא מזיקין
And Reshef refers to "demons",

שנאמר מזי רעב ולחומי רשף וקטב מרירי.
As
the verse
says, "The wasting of hunger, and the devouring of the fiery bolt
(Reshef)
and bitter destruction".

 
 
 
אמר רבי שמעון בן לקיש כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו
Rabbi Shimon ben Lakish said that whoever occupies himself with Torah, sufferings depart from him.

שנאמר ובני רשף יגביהו עוף
As
the verse
says, "And the sons of Reshef fly upwards
(of) ."

ואין עוף אלא תורה
The word
"Of" refers to the Torah,

שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו
"Will you look up
( Hisyif )
your eyes from it? And it is gone!"

ואין רשף אלא יסורין
And
the word
" Reshef " refers to "sufferings";

שנאמר מזי רעב ולחומי רשף
As
the verse says
"The wasting of hunger, and the devouring of the fiery bolt."

Rabbi Yochanan will now argue on this teaching:
אמר ליה רבי יוחנן הא אפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו
Rabbi Yochanan responded that even school children
(who are just beginning to learn how to read)
know that
not learning Torah causes suffering,

 
And there's no need for Reish Lakish's Gezeira Shava.
 
 
שנאמר ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה'
=השם
אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה'
=השם
רופאך
As
the verse says
"And
Hashem
said, If you will diligently listen to the voice of the Hashem your G - d, and will do that which is right in His eyes, and will listen to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases upon you, which I have put upon the Egyptians, for I am Hashem that heals you."

 
Rather, Rabbi Yochanan expounded the verse thus:
 
 
אלא כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
מביא עליו יסורין מכוערין ועוכרין אותו
Rather, everyone who is able to occupy himself with Torah and does not do so, the Holy One, blessed be He, brings upon him dreadful sufferings to stir him,

שנא'
=שנאמר
נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר
As the verse
says, "I was dumb with silence, I held my peace, had no comfort
tov
; and my pain was stirred."

ואין טוב אלא תורה
And
the word
"good" refers to the Torah,

שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו.
As
the verse
says, "For I give you good
( tov )
doctrine; Do not forsake My teaching."

 
 
 
אמר רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא בא וראה שלא כמדת הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
מדת בשר ודם
Rabbi Zeira (in another version: Rabbi Chanina bar Papa) said: Come and see that the ways of a human being differs from that of Hashem,

מדת בשר ודם אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב ולוקח שמח
When a man sells a valuable to his fellow, the seller grieves and the purchaser rejoices,

אבל הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
אינו כן נתן להם תורה לישראל ושמח
But with Hashem it is not so. He gave the Torah to Israel and rejoiced,

שנא'
=שנאמר
כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו.
As
the verse
says, "For I give you good Torah, do not forsake My teaching."

The Gemara will now discuss suffering:
אמר רבא ואיתימא רב חסדא אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו
Rava (another version: Rav Chisda) said that should suffering befall one, he should scrutinize his deeds.

שנא'
=שנאמר
נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'
As
the verse
says "Let us search and investigate our ways, and return to Hashem".

פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה
If he has scrutinized his deeds and
was unsuccessful at
discovering the cause
of his suffering
, let him attribute them to neglect of Torah,

שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו
As
the verse
says, "Happy is the man whom You punish, and learn from Your Torah."

ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הם
If
he was unable to find how he was negligent at Torah study
, his sufferings
must be
rebukes of love,

שנאמר כי את אשר יאהב ה' יוכיח.
As
the verse
says "For whom Hashem loves, He rebukes."

 
 
 
אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא כל שהקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
חפץ בו מדכאו ביסורין
Rava stated that Rav Schorah said in the name of Rav Huna, that he who
Hashem
loves He crushes with suffering,

שנאמר וה'
=השם
חפץ דכאו החלי
As
the verse
says, "
Those who are
pleasing to Hashem,
He
crush by disease".

יכול אפילו לא קבלם מאהבה
One may think that this is so even with one who does not receive the rebuke with love,

תלמוד לומר אם תשים אשם נפשו
Therefore
the verse continues:
"To see if his soul would offer itself in atonement
(literally a sin - offering)."

מה אשם לדעת אף יסורין לדעת
Just as a
sacrifice
is
only
brought voluntarily, so
does Hashem impose
sufferings
of love only
voluntarily.

ואם קבלם מה שכרו
And if he
does
accept them, what is his reward?

יראה זרע יאריך ימים
"He will see his seed, prolong his days."

ולא עוד אלא שתלמודו מתקיים בידו
More than that, his study
of Torah
will endure with him,

שנא'
=שנאמר
וחפץ ה'
=השם
בידו יצלח
As
the verse
says, "The loved of Hashem will
have
prosperity in his hand."

 
 
 
The Gemara will now cite three ways how one can know if his suffering is from Hashem's love:
פליגי בה רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא
Rabbi Yaakov bar Iddi and Rabbi Acha bar Chanina
argue:

חד אמר אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול תורה
1.
One says that
one can be considered to have
suffering of love
only if it
does not cause neglect of Torah
study,

שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו
As
the verse
says, "Happy is the man whom You punish, and learn from Your Torah."

וחד אמר אלו הם יסורין של אהבה כל שאין בהן בטול תפלה
2.
The other
opines that one can be considered to have
suffering of love
only if it
does not cause neglect of prayer,

שנאמר ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי
As
the verse says
, "Blessed be Hashem, Who has not turned away my prayer, nor His mercy from me."

אמר להו רבי אבא בריה דר'
=דרבי
חייא בר אבא הכי אמר ר'
=רבי
חייא בר אבא א"ר
=אמר רבי
יוחנן
Rabbi Abba the son of Rabbi Chiya bar Abba
responded
that Rabbi Chiya bar Abba said in the name of Rabbi Yochanan:

אלו ואלו יסורין של אהבה הן
3.
Both of them are to be considered suffering of love,

שנאמר כי את אשר יאהב ה'
=השם
יוכיח
As
the verse
says "For whom the Lord loves He rebukes."

אלא מה ת"ל ומתורתך תלמדנו
But what does the phrase "and learn from Your Torah"
teach?

אל תקרי תלמדנו אלא תלמדנו דבר זה מתורתך תלמדנו
One should not
read
the phrase as
" telamdeinu "
(and teach him)
but
as
" telamdeinu "
( and teach us)
": You teach us this matter
(the concept of "Suffering of love")
from the Torah:

ק"ו
=קל וחומר
משן ועין
One can
derived
the following teaching
from
the law of
"the tooth and eye:"

מה שן ועין שהן אחד מאבריו של אדם עבד יוצא בהן לחרות
Should
the master injure
the tooth or eye (which is only one body part) of his slave,
the slave
goes free,

יסורין שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמה
How much more so
if one's Master subjects him to
suffering (which afflict the whole body of a man)

 
Should one go free from his evil inclination.
 
 
והיינו דרבי שמעון בן לקיש
This is in accord with the statement of Rabbi Shimon ben Lakish:

דאמר רשב"ל
=רבי שמעון בן לקיש
נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין
As Rabbi Shimon ben Lakish said, that the word bris
("covenant")
is mentioned in connection with salt and also with suffering,

נאמר ברית במלח דכתיב ולא תשבית מלח ברית
With salt, the
verse writes (about sacrifices)
, "You shall not lack salt of the covenant,"

ונאמר ברית ביסורין דכתיב אלה דברי הברית
And
the verse compares refers to
suffering
as a
covenant, as
the verse
writes, "These are the words of the covenant."

מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר אף ברית האמור ביסורין יסורין ממרקין כל עונותיו של אדם:
Just as salt which sweetens meat, so too suffering cleans man of his sins.

 
 
 
תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"י
=על ידי
יסורין
There is a teaching
where
Rabbi Shimon bar Yochai said that the Holy One, blessed be He, gave to Israel three precious gifts, and all of them were given through suffering:

אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא
They are:
1.
Torah,
2.
The land of Israel, and
3.
The World To Come.

The Gemara Asks:
תורה מנין
What is the source
that the Torah
(as well as the other two gifts) is given through suffering?

The Gemara Answers:
שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו
1. The source that the Torah is given through suffering is the verse:
"Happy is the man whom You punish, and learn from Your Torah."

ארץ ישראל דכתיב כי כאשר ייסר איש את בנו ה'
=השם
אלהיך מיסרך וכתיב בתריה כי ה'
=השם
אלהיך מביאך אל ארץ טובה
2. The source that the
land of Israel
is given through suffering is the following Hekesh. One verse says:
"As a man rebukes his son, so Hashem your G - d rebuked you",
immediately
followed by "For the Hashem your G - d is bringing you into a good land."

העולם הבא דכתיבכי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר.
3. The source that the World To Come is given through suffering is the verse:
"For the commandment is a lamp, and the teaching is light, and rebuke is the way of life".

 
 
 
תני תנא קמיה דר'
=רבי
יוחנן
A Tanna taught in the presence of Rabbi Yochanan:

כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים
Whoever occupies himself with Torah
study
and kindness,


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21