Dedicate Daf 6a to:The Gemara Answers:
אמר ר'
=רבי
יוסי ברבי חנינא
Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina answered:

זוכה לברכות הללו
He is worthy of the following blessings:

שנאמר לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך וגו':
"If only you would follow My commandments! Then your peace would be as a river, And your righteousness as the waves of the sea. Your seed also would be as the sand, And the offspring
of your body like the grains thereof."

 
 
 
תניא אבא בנימין אומר אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין
Abba Benjamin said
in another Braisa:
Had the human eye been given the power of seeing them, no person could endure because of the Demons.

אמר אביי אינהו נפישי מינן וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא
Abaye said they outnumber us, and surround us like the ridge around a field.

אמר רב הונא כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה
Rav Huna said: Every one of us has a thousand on his left and ten thousand on his right.

אמר רבא
Rabbah said:

האי דוחקא דהוי בכלה מנייהו הוי
1.
The crush at the public discourses is due to them,

הני ברכי דשלהי מנייהו
2.
The knees grow tired because of them,

הני מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו
3.
The wearing out of the Rabbinical clothes is because of
demons
rubbing against them,

 
One would assume that since Rabbis don't work, their garments shouldn't wear out.
 
 
הני כרעי דמנקפן מנייהו
4.
The feet are bruised by them.

האי מאן דבעי למידע להו לייתי קיטמא נהילא ונהדר אפורייה ובצפרא חזי כי כרעי דתרנגולא
Who wishes to perceive their footprints should take sifted ashes and sprinkle them around his bed. In the morning he will see something resembling the footprints of a chicken.

האי מאן דבעי למחזינהו ליתי שלייתא דשונרתא אוכמתא בת אוכמתא בוכרתא בת בוכרתא ולקליה בנורא ולשחקיה ולימלי עיניה מניה וחזי להו
Who wishes to see them should take the after birth of a black cat, the offspring of a black cat, the first born of a first born, roast it in the fire, grind it, then fill his eyes with it, and he will see them.

ולשדייה בגובתא דפרזלא ולחתמי' בגושפנקא דפרזלא דילמא גנבי מניה
He must pour the powder into an iron tube and seal it with an iron signet, lest the demons steal it.

ולחתום פומיה כי היכי דלא ליתזק
He must also seal its mouth, lest he be harmed.

רב ביבי בר אביי עבד הכי חזא ואתזק
Rav Bibi bar Abaye did this. He saw the demons and was injured.

בעו רבנן רחמי עליה ואתסי:
The Rabbis prayed for him and he was cured.

 
 
 
תניא אבא בנימין אומר אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת
Abba Benjamin said that prayer is only heard
by Hashem
when offered in a Synagogue,

שנאמר לשמוע אל הרנה ואל התפלה במקום רנה שם תהא תפלה
As
the verse
says, "To listen to song and to prayer" - where there is song
(people singing songs of praise to Hashem),
let there be prayer.

The Gemara Asks:
אמר רבין בר רב אדא א"ר
=אמר רב
יצחק מנין שהקב"ה
=שהקדוש ברוך הוא
מצוי בבית הכנסת
Ravin bar Rav Adda said in the name of Rabbi Yitzchak: What
is the source
that the Holy One, blessed be He, is found in the Synagogue?

The Gemara Answers:
שנאמר אלהים נצב בעדת אל
The verse
says "God stands in the G - dly congregation"

The Gemara Asks:
ומנין לעשרה שמתפללין ששכינה עמהם
And what
is the source
that when ten assemble for prayer, the Divine presence
rests
in their midst?

The Gemara Asks:
שנאמר אלהים נצב בעדת אל
The verse
says "God stands in the G - dly congregation"

The Gemara Asks:
ומנין לשלשה שיושבין בדין ששכינה עמהם
And what
is the source
that when three sit and judge, the Divine presence
rests
in their midst?

The Gemara Answers:
שנאמר בקרב אלהים ישפוט
The verse
says "In the midst of the judges He judges."

The Gemara Asks:
ומנין לשנים שיושבים ועוסקין בתורה ששכינה עמהם
And what
is the source
that when two sit and occupy themselves with Torah, the Divine presence
rests
in their midst?

The Gemara Answers:
שנאמר אז נדברו יראי ה'
=השם
איש אל רעהו ויקשב ה'
=השם
וגו'
As
the verse says
"Then those who feared Hashem spoke one with another; and Hashem
heard, and a book of remembrance was written before Him for those that feared Hashem and that thought upon His name".

The Gemara Asks:
מאי ולחושבי שמו
What does "and that thought upon His name" mean?

The Gemara Answers:
אמר רב אשי חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה
Rav Assi answered that if a man contemplated fulfilling a commandment, and through compulsion did not perform it, the verse ascribes it to him as though he had done it.

The Gemara Asks:
ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו
And what
is the source
that even if an individual sits and occupies himself with Torah, the Divine presence
rests
with him?

The Gemara Answers:
שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך
The verse
said, "In every place where I cause My name to be remembered I will come unto you and will bless you"

The Gemara Asks:
וכי מאחר דאפילו חד תרי מבעיא
Since
the Divine presence is
even with one, why
do we need to prove that It's is with
two?

The Gemara Answers:
תרי מכתבן מלייהו בספר הזכרונות חד לא מכתבן מליה בספר הזכרונות
when
two
study,
their words are written in the book of remembrance, but the words of an individual are not recorded
(with others) in the book of remembrance.

The Gemara Asks:
וכי מאחר דאפי'
=דאפילו
תרי תלתא מבעיא
Since
the Divine presence is
even with two, why
do we need to prove that It's is with
three?

The Gemara Answers:
מהו דתימא דינא שלמא בעלמא הוא ולא אתיא שכינה קמ"ל
=קא משמע לן
דדינא נמי היינו תורה
One could say that since the act of judging is merely to make peace
(and is not true "Torah study"),
the Divine presence does not come, therefore he informs us that the administration of justice is equal to Torah study.

The Gemara Asks:
וכי מאחר דאפי'
=דאפילו
תלתא עשרה מבעיא
Since
the Divine presence is
even with three, why
do we need to prove that It's is with
ten?

The Gemara Answers:
עשרה קדמה שכינה ואתיא תלתא עד דיתבי:
With ten, the Divine presence precedes them. With three, It waits until they are seated
to try cases.

 
 
 
The Gemara Asks:
א"ר
=אמר רב
אבין בר רב אדא א"ר
=אמר רבי
יצחק מנין שהקב"ה
=שהקדוש ברוך הוא
מניח תפילין
Rav Avin bar Rav Ada said in the name of Rabbi Yitzchak: What
is the source that
the Holy One, blessed be He, lays Tefillin?

The Gemara Answers:
שנאמר נשבע ה'
=השם
בימינו ובזרוע עוזו
The verse says, "Hashem has sworn by His right hand, and by the arm of His strength"

בימינו זו תורה
"By His right hand" means Torah,

שנאמר מימינו אש דת למו
As a verse says, "At His right hand was a fiery law unto them,

ובזרוע עוזו אלו תפילין
"by the arm of His strength" means Tefillin,

שנאמר ה'
=השם
עוז לעמו יתן
As a verse
says, "Hashem will give strength to His people".

The Gemara Asks:
ומנין שהתפילין עוז הם לישראל
But
what is the source
that the Tefillin are a strength to Israel?

The Gemara Answers:
דכתי'
=דכתיב
וראו כל עמי הארץ כי שם ה'
=השם
נקרא עליך ויראו ממך
A verse says
, "And all the peoples of the earth shall see that the name of Hashem is called upon you, and they shall he afraid of you."

ותניא ר'
=רבי אליעזר
אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש
And R. Eliezer the Elder says that this refers to the Tefillin worn on the head.

The Gemara Asks:
א"ל
=אמר ליה
רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין
Rav Nachman bar Yitzchak asked Rav Chiya bar Avin:

הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו
What is written in the Tefillin of the Master of the Universe?

 
The verses in our Tefillin talk about remembering Hashem. But what does Hashem have to remember?
 
 
The Gemara will cite one of the verses:
א"ל
=אמר ליה
ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ
He answered,
1.
"And who is like Your people Israel, a nation one in the earth?"

The Gemara Asks:
ומי משתבח קוב"ה
=קודשא בריך הוא
בשבחייהו דישראל
Does the Holy One, blessed be He, bask in the praises of Israel?

The Gemara Answers:
אין
Yes

דכתיב את ה'
=השם
האמרת היום
One verse says
"You separated Hashem today
from all foreign G - ds",

וה'
=והשם
האמירך היום
And
the next verse says
"Hashem separated you today
from all the nations of the world."

אמר להם הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
לישראל
The Holy One, blessed be He, said to Israel,

אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם
"You have made Me the only object of your love in the world, so I shall make you the only object of My love in the world."

אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר שמע ישראל ה'
=השם
אלהינו ה'
=השם
אחד
"You have made Me the only object of your love in the world" - as
the verse says
"Hear O Israel, Hashem is our G - d, Hashem is one".

ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ
"I shall make you the only object of My love in the world" - as
the verse says
"And who is like Your people Israel, a singular nation in the earth?"

The Gemara Asks:
אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי
Rav Acha the son of Rava asked Rav Ashi:

תינח בחד ביתא בשאר בתי מאי
This is all very well with one box of the Tefillin. What
verses are placed in the
others?

The Gemara will cite another five answers:
א"ל
=אמר ליה
He answered:

כי מי גוי גדול
2.
"For what great nation is there," etc.

ומי גוי גדול
3.
"And what great nation is there," etc.

אשריך ישראל
4.
"Happy are you, O Israel" etc.

או הנסה אלהים
5.
"Or has any G - d attempted to go" etc.

ולתתך עליון
6.
"To make you high
above all nations".

The Gemara Asks:
אי הכי נפישי להו טובי בתי
If so,
Hashem's Tefillin
will have too many partitions.

 
There are only four boxes (and four verses) in our Tefillin. Presumably, Hashem's Tefillin contain the same amount.
 
 
The Gemara Answers:
אלא כי מי גוי גדול ומי גוי גדול דדמיין להדדי בחד ביתא
1.
"For what great nation is there" and "And what great nation is there," which are very similar, are in one box,

אשריך ישראל ומי כעמך ישראל בחד ביתא
2.
"Happy are you, O Israel" and "Who is like Your people Israel"
are in another.

או הנסה אלהים בחד ביתא
3.
Or has any G - d attempted to go" in
a third
;

ולתתך עליון בחד ביתא
4.
And "To make you high
above all nations"
in
a fourth.


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21