Dedicate Daf 6b to:וכולהו כתיבי באדרעיה:
And
all these verses
are written on His arm
Tefillin.

 
While there is only one box in the Tefillin worn on the arm, all four chapters are written there.
 
 
אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק
Ravin bar Rav Adda said in the name of Rabbi Yitzchak:

כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
משאיל בו
If one is accustomed to attend the Synagogue regularly and misses a day, Hashem asks about him,

שנאמר מי בכם ירא ה'
=השם
שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נוגה לו
As the verse
said, "Who is among you that fears Hashem, that listens the voice of His servant, that walks in darkness and has no light?"

אם לדבר מצוה הלך נוגה לו ואם לדבר הרשות הלך אין נוגה לו
If
his absence is because
he went to perform a religious duty, he will have light; but if he went to attend to his secular business, he will have no light.

The Gemara continues to interpret the verse:
יבטח בשם ה'
=השם
"Let him trust in the name of Hashem"

The Gemara Asks:
מאי טעמא
For what reason
is the light denied him?

The Gemara Answers:
משום דהוה ליה לבטוח בשם ה'
=השם
ולא בטח:
Because he should have trusted in the name of Hashem, but did not.

 
 
 
אמר ר'
=רבי
יוחנן
Rabbi Yochanan said:

בשעה שהקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה מיד הוא כועס
When the Hashem enters a Synagogue and does not find there the ten
required for a Minyan,
He is immediately angry,

שנא'
=שנאמר
מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה.
The verse
"Why, when I came, was there no man ? When I called, was there none to answer?"

 
 
 
א"ר
=אמר רבי
חלבו אמר רב הונא
Rabbi Chelbo said in the name of Rav Huna:

כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו
Whoever fixes a place for his prayer has the G - d of Avraham for his help :

וכשמת אומרים לו
And upon his death, it is said of him,

אי עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו
"Where is the humble and pious man, of the disciples of our father Avraham!"

The Gemara Asks:
ואברהם אבינו מנא לן דקבע מקום
Whence do we learn that our father Avraham had a fixed place for his prayers?

The Gemara Answers:
דכתיב וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם
For
a verse says,
"And Avraham got up early in the morning to the place where he had stood"

ואין עמידה אלא תפלה
"Stood" refers to prayer

שנאמר ויעמוד פינחס ויפלל:
As a verse
said, "Then stood up Pinchas and prayed"

 
 
 
אמר רבי חלבו אמר רב הונא היוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה
Rabbi Chelbo
also
said in the name of Rav Huna: One should not take large steps when leaving the Synagogue,

אמר אביי לא אמרן אלא למיפק אבל למיעל מצוה למרהט
Abaye said: This refers only to leaving, but to enter a Synagogue it is praiseworthy to rush,

שנא'
=שנאמר
נרדפה לדעת את ה'
As a verse
says "Let us eagerly strive to know Hashem"

אמר רבי זירא מריש כי הוה חזינא להו לרבנן דקא רהטי לפרקא בשבתא אמינא קא מחליין רבנן שבתא
Rabbi Zeira said: When I saw the Rabbis running to the study session on Shabbos, I thought they were desecrating it,

כיון דשמענא להא דרבי תנחום א"ר
=אמר רבי
יהושע בן לוי
But when I heard the statement of Rabbi Tanchum in the name of Rabbi Yehoshua ben Levi:

לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת
A man should always run to
hear the
Halacha discussed, even on Shabbos,

שנא'
=שנאמר
אחרי ה'
=השם
ילכו כאריה ישאג וגו'
As
the verse says
, "They shall walk after Hashem, who shall roar like a lion"

אנא נמי רהיטנא:
I also ran.

 
 
 
אמר ר'
=רבי
זירא אגרא דפרקא רהטא
Rabbi Zeira said: The merit of attending the study - session lies in rushing there.

אמר אביי אגרא דכלה דוחקא
Abaye said: The merit of attending the discourse lies in the
pushing which takes place there.

אמר רבא אגרא דשמעתא סברא
Rava said: The merit of studying
Torah
lies in the reasoning.

אמר רב פפא אגרא דבי טמיא שתיקותא
Rav Papa said: The merit of attending a house of mourning lies in maintaining silence.

אמר מר זוטרא אגרא דתעניתא צדקתא
Mar Zutra said: The merit of a fast consists in dispensing charity.

אמר רב ששת אגרא דהספדא דלויי
Rav Sheshes said: The merit of listening to a eulogy lies in raising
the voice in lamentation.

אמר רב אשי אגרא דבי הלולי מילי:
Rav Ashe said: The merit of attending a wedding lies in
addressing
words
to the the bride and bridegroom.

 
 
 
אמר רב הונא כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע
Rav Huna said: Whoever prays behind a Synagogue is called wicked,

שנאמר סביב רשעים יתהלכון
As
the verse
said, "The wicked walk around"

אמר אביי לא אמרן אלא דלא מהדר אפיה לבי כנישתא אבל מהדר אפיה לבי כנישתא לית לן בה
Abaye said: This applies only to one who does not turn his face towards the Synagogue.

ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי כנישתא ולא מהדר אפיה לבי כנישתא
Once a man prayed behind a Synagogue and did not turn his face towards it.

חלף אליהו חזייה אידמי ליה כטייעא
Eliyahu
the Prophet
passed by, and seeing him, appeared as an Arab.

א"ל
=אמר ליה
כדו בר קיימת קמי מרך
Eliyahu
told him, "You stand like this in front of your Master?"

שלף ספסרא וקטליה
Drawing his sword, he slew him.

 
 
 
The Gemara Asks:
א"ל
=אמר ליה
ההוא מרבנן לרב ביבי בר אביי ואמרי לה רב ביבי לרב נחמן בר יצחק
One of the Rabbis
asked Rav Bibi bar Abaye (
another version : Rav Bibi bar Abaye said to Rav Nachman bar Yitzchak
):

מאי כרום זלות לבני אדם
What does "When vileness is exalted
Kerum
among the sons of men" mean?

The Gemara cites three answers:
אמר ליה אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן
1.
This refers to the matters which stand in the height
rum
of the world but are despised by men.

ר'
=רבי
יוחנן ור'
=רבי
אלעזר דאמרי תרוייהו כיון שנצטרך אדם לבריות פניו משתנות ככרום
2.
Rabbi Yochanan and Rabbi Elazar both said: The face of a man who needs help of his
fellows
changes
to
Kerum

שנאמר כרום זלות לבני אדם
As the verse
said, " Kerum is vileness to the sons of men."

The Gemara Asks:
מאי כרום
What is Kerum?

The Gemara Answers:
כי אתא רב דימי אמר עוף אחד יש בכרכי הים וכרום שמו וכיון שחמה זורחת מתהפך לכמה גוונין
When Rav Dimi came
from Israel
he said, "There is a bird in the coastal towns called Kerum, and when the sun shines, it changes into many colors."

 
 
 
ר'
=רבי
אמי ור'
=רבי
אסי דאמרי תרוייהו כאילו נדון בשני דינים אש ומים
3.
Rabbi Ami and Rabbi Assi both say:
The man who needs help from his fellow - creatures
is as though he were sentenced to two penalties - fire and water,

שנאמר הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים:
As a verse
says "You have caused men to ride over our heads, we went through fire and water"

 
 
 
ואמר רבי חלבו אמר רב הונא
Rabbi Chelbo also said in the name of Rav Huna:

לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה
A man should always be careful
in praying
the afternoon prayer, for Eliyahu
the Prophet
was only answered
during
the afternoon prayer,

שנאמר ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר וגו'
As the verse
says "And it came to pass at the time of the offering of the afternoon offering, that Eliyahu the prophet came near and said, O Hashem, the G - d of Avraham....

The Gemara will now explain the rest of the verse:
ענני ה'
=השם
ענני
Hear me, Hashem, hear me"

Why did Eliyahu repeat the word "hear me"?
The Gemara Answers:
ענני שתרד אש מן השמים
The first "Hear me" means that may fire descend from heaven,

וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם
And the second "hear me" means that may
the Jewish people
not say
that the fire came down through
sorcery.

 
 
 
ר'
=רבי
יוחנן אמר אף בתפלת ערבית
Rabbi Yochanan said:
One must also be careful
with the evening prayer,

שנאמר תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב
As the verse
says, "Let my prayer be set forth as incense before You, the lifting up of my hands as the evening sacrifice"

רב נחמן בר יצחק אמר אף תפלת שחרית
Rav Nachman bar Yitzchak said:
One must also be careful
with the morning prayer,

שנאמר ה'
=השם
בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה:
As the verse
says "Hashem, in the morning you shall hear my voice. In the morning I will order my prayer unto you, and will anticipate."

 
 
 
וא"ר
=ואמר רבי
חלבו אמר רב הונא כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות
Rabbi Chelbo also said in the name of Rav Huna: Whoever partakes of the festivity of a bridegroom without rejoicing him transgresses the five "voices":

שנאמר קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה'
=השם
צבאות
As the verse
says, "The voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the voice of them that say. Give thanks to the Hashem of Hosts"

The Gemara Asks:
ואם משמחו מה שכרו
If he does rejoice him, what is his reward?

The Gemara cites three answers:
אמר רבי יהושע בן לוי זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות
1.
Rabbi Yehoshua ben Levi says: He is worthy of Torah which was given amidst five "voices"

שנאמר ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר וגו' ויהי קול השופר וגו' והאלהים יעננו בקול.
As the verse
says "And it came to pass on the third day, when it was morning, that there were thunders and lightnings and a thick cloud upon the mountain, and the voice of a horn... and when the voice of the horn... And Hashem answered him with a voice"

The Gemara Asks:
איני
But it is true
that there were only five voices during the Giving of the Torah?

והא כתיב וכל העם רואים את הקולת
But there's a sixth verse which says
"And all the people saw the voices?"

The Gemara Answers:
אותן קולות דקודם מתן תורה הוו
Those "voices" were
sounded
before the giving of the Torah.

 
 
 
רבי אבהו אמר כאילו הקריב תודה
2.
Rabbi Avahu said:
If he rejoices the bridegroom
it is as though he had brought a thanksgiving offering,

שנאמר מביאים תודה בית ה'
=השם
As the verse says
, "Those who bring a thanksgiving offering to the house of Hashem".

 
 
 
רב נחמן בר יצחק אמר כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים
3.
Rav Nachman bar Yitzchak said: It is as though he had rebuilt one of the ruins of Yerushalayim,

שנאמר כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה אמר ה':
=השם
As
the verse
says, "For I will cause the captivity of the land to return as at the first, says Hashem".

 
 
 
וא"ר
=ואמר רבי
חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין
Rabbi Chelbo also said in the name of Rav Huna: The words of one in fear of Hashem are listened,

שנאמר סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא וגו'
As the verse
says "The end of the matter, all having been heard, fear Hashem, and keep His commandments, for this is the whole man"

The Gemara Asks:
מאי כי זה כל האדם
What means "for this is the whole man"?

The Gemara will cite three answers:
א"ר
=אמר רבי
אלעזר אמר הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה
1.
Rabbi Elazar answered: Hashem said, The whole universe was only created for
this man's
sake,

רבי אבא בר כהנא אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו
2.
Rabbi Abba bar Kahana said: Such a man is equal in worth to the whole world,

ר'
=רבי
שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה ר'
=רבי
שמעון בן זומא אומר כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה:
Rabbi Shimon ben Azzai (another version: Rabbi Shimon ben Zoma) said: The whole world has only been created to be subservient to him.

 
 
 
וא"ר
=ואמר רבי
חלבו אמר רב הונא כל שיודע בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום
Rabbi Chelbo also said in the name of Rav Huna: If one knows that his neighbor greets him regularly, one should greet him
first,

שנאמר בקש שלום ורדפהו
As the verse says
"Seek peace and pursue it"

ואם נתן לו ולא החזיר נקרא גזלן
But if his neighbor greet him first, and
he does not respond, he is called a robber

שנאמר ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם:
As the verse
says, "It is you that have destroyed the vineyard; the spoil of the poor is in your houses"


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21