Dedicate Daf 7b to:א"ר
=אמר רבי
יוחנן משום ר"ש
=רבי שמעון
בן יוחי
Rabbi Yochanan said in the name of Rabbi Shimon ben Yochai:

מיום שברא הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
את העולם לא היה אדם שקראו להקב"ה
=להקדוש ברוך הוא
אדון עד שבא אברהם וקראו אדון
From the day that Hashem created the Universe until Avraham, nobody called Him "L - rd",

שנאמר ויאמר אדני (אלהים) במה אדע כי אירשנה.
As
the verse
says "And he said, O L - rd, how shall I know that I shall inherit it?"

אמר רב
Rav said:

אף דניאל לא נענה אלא בשביל אברהם
Also, Daniel was only answered because of Avraham,

שנא'
=שנאמר
ועתה שמע אלהינו אל תפלת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני
As
the verse says
"Now, Hashem, listen to the prayer of Your servant, and to his supplications, and cause Your face to shine upon Your sanctuary that is desolate, for the L - rds sake.

למענך מבעי ליה
Daniel
should have said "for Your sake"!

 
Daniel was talking to Hashem, so why did he address Him in third person?
 
 
אלא למען אברהם שקראך אדון:
But
he meant
"for the sake of Avraham, who called You 'L - rd'."

 
 
 
וא"ר
=ואמר רבי
יוחנן משום ר"ש
=רבי שמעון
בן יוחי
Rabbi Yochanan also said in the name of Rabbi Shimon ben Yochai:

מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו
What is the source
that one should not try to appease a man in the time of his anger?

The Gemara Answers:
שנאמר פני ילכו והנחותי לך:
The verse says
"My face shall go, and I will give you rest"

 
 
 
וא"ר
=ואמר רבי
יוחנן משום ר"ש
=רבי שמעון
בן יוחי
Rabbi Yochanan also said in the name of Rabbi Shimon ben Yochai:

מיום שברא הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
את עולמו לא היה אדם שהודה להקב"ה
=להקדוש ברוך הוא
עד שבאתה לאה והודתו שנאמר הפעם אודה את ה':
=השם
From the day that Hashem created the Universe, nobody praised Him until Leah, as
the verse says
"This time will I praise Hashem".

The Gemara will now expound different names:
The Gemara Asks:
ראובן
1.
"Reuven"

 
What does the name Reuven mean?
 
 
The Gemara Answers:
א"ר
=אמר רבי
אלעזר אמרה לאה
R. Elazar
answered:
Leah said,

ראו מה בין בני לבן חמי
"See the difference between my son and
my brother - in - law Eisav,

דאילו בן חמי אע"ג
=אף על גב
דמדעתיה זבניה לבכירותיה דכתיב וימכר את בכרתו ליעקב
For my brother - in - law,
although he voluntarily sold his birthright,
(as the verse says
'And he sold his birthright to Yaakov'
)

חזו מה כתיב ביה וישטם עשו את יעקב וכתיב
The verse testifies:
'And Esav hated Yaakov'

ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים וגו'
And 'Is he not rightly called Yaakov? for he tricked me these two times'

ואילו בני אע"ג
=אף על גב
דעל כרחיה שקליה יוסף לבכירותיה מניה
But as for my son
Reuven,
although Yosef forcibly deprived him of his birthright,

דכתיב ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו לבני יוסף
As the verse says
'But, since as he defiled his father's couch, his birthright was given unto the sons of Yosef',

אפי'
=אפילו
הכי לא אקנא ביה
Was not jealous of him,

דכתיב וישמע ראובן ויצילהו מידם:
As the verse says
'And Reuven heard, and saved him out of their hand'

 
 
 
רות
2.
"Rus"

The Gemara Asks:
מאי רות
What
does the name
Rus
mean?

The Gemara Answers:
א"ר
=אמר רבי
יוחנן שזכתה ויצא ממנה דוד שריוהו להקב"ה
=להקדוש ברוך הוא
בשירות ותשבחות
Rabbi Yochanan said
her name means that
she was worthy that Dovid should issue from her, who delighted Hashem with songs and praises.

The Gemara Asks:
מנא לן דשמא גרים
What
is the source
that the name
of a person affects his life?

The Gemara Answers:
אמר רבי אליעזר
Rabbi Eliezer said:

דאמר קרא לכו חזו מפעלות ה'
=השם
אשר שם שמות בארץ אל תקרי שמות אלא שמות:
The verse says:
"Come, behold the works of Hashem, Who made made shammot
('desolations')
on the earth". Don't read
the word
as shammot but shemot - "names."

 
 
 
וא"ר
=ואמר רבי
יוחנן משום ר"ש
=רבי שמעון
בן יוחי
Rabbi Yochanan also said in the name of Rabbi Shimon ben Yochai:

קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג
Bad company in one's house is worse than the wars of God and Magog,

שנאמר מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו
As the verse says
"A Psalm of Dovid, when he fled from Avshalom his son" after which it is written,

וכתיב בתריה ה'
=השם
מה רבו צרי רבים קמים עלי
After which
the verse says
"Hashem, how many are my enemies! Great are those who rise up against me."

ואילו גבי מלחמת גוג ומגוג כתיב למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק
But
the verse writes about the
wars of Gog and Magog "Why are the nations in an uproar? And why do the peoples mutter in vain?"

ואילו מה רבו צרי לא כתיב:
But "How many are mine enemies"
is not written.

 
So the war with Avshalom was worse than the wars of Gog and Magog.
 
 
 
מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו מזמור לדוד
"A Psalm of Dovid, when he fled from Avshalom his son" ... "A Psalm of Dovid"!

The Gemara Asks:
קינה לדוד מיבעי ליה
The verse should have said
"A Lament of Dovid"!

 
At first glance, the war with Avshalom was something bad, not good.
 
 
The Gemara Answers:
אמר ר'
=רבי
שמעון בן אבישלום
Rabbi Shimon ben Avishalom answered:

משל למה הדבר דומה
To what can this be compared to?

לאדם שיצא עליו שטר חוב קודם שפרעו היה עצב לאחר שפרעו שמח
To a man who has a contract against him. He's sad before he pays it, but happy after he pays it.

אף כן דוד כיון שאמר לו הקב"ה
=להקדוש ברוך הוא
הנני מקים עליך רעה מביתך היה עצב
So was it likewise with Dovid. When Hashem said to him, "Behold, I will raise up evil against you from your own house," he grieved;

אמר שמא עבד או ממזר הוא דלא חייס עלי
For he said, "Perhaps it refers to a slave or illegitimate child who will have no pity on me."

כיון דחזא דאבשלום הוא שמח משום הכי אמר מזמור:
When, he found that it was Avshalom, he rejoiced; and uttered a Psalm.

 
 
 
וא"ר
=ואמר רבי
יוחנן משום ר"ש
=רבי שמעון
בן יוחי
Rabbi Yochanan also said in the name of Rabbi Shimon ben Yochai:

מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה
It is permissible to start up with the evil in this world,

שנאמר עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם
As the verse
says "They that abandon the Torah praise the wicked, but those who keep the Torah start up with them."

תניא נמי הכי רבי דוסתאי בר'
=בן רב
מתון אומר
A Braisa taught the same, as
Rabbi Dustai ben Rav Mason said:

מותר להתגרות ברשעים בעוה"ז
=בעולם הזה
שנא'
=שנאמר
עוזבי תורה יהללו רשע וגו'
It is permitted to start up with the wicked in this world,
as the verse says
"They that abandon the Torah praise the wicked."

ואם לחשך אדם לומר
Should a man try to
mislead you,
saying,

והא כתיב אל תתחר במרעים אל תקנא בעושי עולה
But a verse says
"Don't start up with tricksters, nor be envious of them that do evil",

אמור לו מי שלבו נוקפו אומר כן
Answer him: "Only he whose heart doubts speaks thus.

אלא אל תתחר במרעים להיות כמרעים אל תקנא בעושי עולה להיות כעושי עולה
Rather, 'Don't start up with tricksters' means,
don't
emulate them. 'nor be envious of them that do evil' means,
don't
be like them.

ואומר אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה'
=השם
כל היום
And so
to the verse says
, "Let not your heart envy sinners, but be in the fear of Hashem all the day."

The Gemara Asks:
איני
But it is not so,

והאמר ר'
=רבי
יצחק
For behold, Rabbi Yitzchak said:

אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו
If you see a wicked man upon whom fortune smiles, do not start up with him,

שנאמר יחילו דרכיו בכל עת
As the verse
says "His ways prosper at all times",

ולא עוד אלא שזוכה בדין
More than that,
if you start up with them,
he will be be victorious in judgment,

שנאמר מרום משפטיך מנגדו
As the verse
says "Your judgments are far above,"

ולא עוד אלא שרואה בצריו
More even than that, he will see
his enemies' downfall,

שנאמר כל צורריו יפיח בהם
As the verse
says "As for his enemies, he puffs at them".

 
So one should avoid starting up with evildoers.
 
 
The Gemara cites three answers:
לא קשיא
There is no contradiction:

הא במילי דידיה הא במילי דשמיא
1. Rabbi Yitzchak speaks of one who is wicked in his personal affairs, Rabbi Yochanan of one who is wicked in
religious matters.

 
One shouldn't start up with evildoers who are evil to people, but one could start up with those who are evil to Hashem.
 
 
ואי בעית אימא הא והא במילי דשמיא ולא קשיא
2. I can say that both refer to religious matters,

הא ברשע שהשעה משחקת לו הא ברשע שאין השעה משחקת לו
Rabbi Yitzchak speaks of a successful
evildoer, while
Rabbi Yochanan speaks of an unsuccessful
evildoers.

ואב"א
=ואי בעית אימא
הא והא ברשע שהשעה משחקת לו ולא קשיא הא בצדיק גמור הא בצדיק שאינו גמור
3. One can say that both refer to the successful wicked,
and still there is no contradiction.
Rabbi Yochanan speaks of
a perfectly righteous man
starting up with the evil, and Rabbi Yitzchak
of one who is not perfectly righteous.

The Gemara Asks:
דאמר רב הונא מאי דכתיב למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו
As Rav Huna said: What does "Why do you look, when they deal treacherously, and are silent, when the wicked swallows up the more righteous"?

וכי רשע בולע צדיק והא כתיב ה'
=השם
לא יעזבנו בידו
Does the wicked swallow up the righteous? But the verse says "The Lord will not abandon him in his hand"

וכתיב לא יאונה לצדיק כל און
But the verse says
"There shall no mischief against the righteous"

The Gemara cites two answers:
אלא צדיק ממנו בולע צדיק גמור אינו בולע
1.
"The
wicked
swallows up the more righteous," but not the perfectly righteous.

ואב"א
=ואי בעית אימא
שעה משחקת לו שאני:
2. A successful evildoer
is different.

 
 
 
וא"ר
=ואמר רבי
יוחנן משום ר"ש
=רבי שמעון
בן יוחי
Rabbi Yochanan also said in the name of Rabbi Shimon ben Yochai:

כל הקובע מקום לתפלתו אויביו נופלים תחתיו
The enemies of one who fixes a place for his prayer fall before him,

שנאמר ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה לענותו כאשר בראשונה
As the verse says
"And I will appoint a place for My people Israel, and will plant them, that they may dwell in their own place, and be angry no more, neither shall the children of evil afflict them any more as at the first"

The Gemara Asks:
רב הונא רמי כתיב לענותו וכתיב לכלותו
Rav Huna asked:
The verse here writes
"to afflict them,"
but the other verse writes
"to exterminate them"!

The Gemara Answers:
בתחלה לענותו ולבסוף לכלותו:
The answer is: At first "to afflict them" and finally "exterminate them."

 
 
 
 
וא"ר
=ואמר רבי
יוחנן משום ר"ש
=רבי שמעון
בן יוחי
Rabbi Yochanan also said in the name of Rabbi Shimon ben Yochai:

גדולה שמושה של תורה יותר מלמודה
Greater is the service of Torah
scholars
than study.

שנא'
=שנאמר
פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו למד לא
As the verse
says "Elisha the son of Shaphat is here, who poured water on the hands of Eliyahu."
The verse doesn't say
that he studied
with Eliyahu,
but that he poured water
on his hands.

נאמר אלא יצק מלמד שגדולה שמושה יותר מלמודה:
That teaches that serving
Torah scholars
is greater than study.

 
 
 
 
א"ל
=אמר ליה
רבי יצחק לרב נחמן
Rav Yitzchak said to Rav Nachman:

The Gemara Asks:
מ"ט
=מאי טעמא
לא אתי מר לבי כנישתא לצלויי
"Why does not the master come to the Synagogue to pray?"

The Gemara Answers:
אמר ליה לא יכילנא
He answered, "I am not able
as I am unwell."

The Gemara Asks:
א"ל
=אמר ליה
לכנפי למר עשרה וליצלי
Rav Nachman
responded to
Rav Yitzchak,
"Then master should gather ten together and pray
(with a quorum)."

The Gemara Answers:
אמר ליה טריחא לי מלתא
Rav Yitzchak
replied, "It is too great a trouble for me."

The Gemara Asks:
ולימא ליה מר לשלוחא דצבורא בעידנא דמצלי צבורא ליתי ולודעיה למר
"Then master should
ask the Chazzan
to come and inform him when the congregation prays."

Rav Nachman asked:
א"ל
=אמר ליה
מאי כולי האי
He asked him, "Why?"

Rav Yitzchak cites three sources:
א"ל
=אמר ליה
דא"ר
=דאמר רבי
יוחנן משום ר"ש
=רבי שמעון
בן יוחי
He answered, "Because Rabbi Yochanan said in the name of Rabbi Shimon ben Yochai"


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21