Dedicate Daf 8a to:מאי דכתיב ואני תפלתי לך ה'
=השם
עת רצון
1.
What
does the verse
'But as for me, let my prayer be unto You, Hashem, in an acceptable time'
mean?

The Gemara Asks:
אימתי עת רצון
When is an 'acceptable time'?

The Gemara Answers:
בשעה שהצבור מתפללין.
At the time when the congregation prays.

 
 
 
ר'
=רבי
יוסי ברבי חנינא אמר מהכא
2.
Rabbi Yossi Ben Rabbi Chanina derived it from the following
verse:

כה אמר ה'
=השם
בעת רצון עניתיך
"Thus says Hashem, In an acceptable time have I answered you."

 
 
 
ר'
=רבי
אחא ברבי חנינא אמר מהכא
3.
Rabbi Acha Ben Rabbi Chanina derived it from
the following verse:

פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי
"He redeemed my soul in peace from battle, for many were with me"

תניא נמי הכי
A Braisa
taught likewise:

רבי נתן אומר מנין שאין הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
מואס בתפלתן של רבים
Rabbi Nassan said: What
is the source
that Hashem does not reject the prayers of the multitude?

שנאמר הן אל כביר ולא ימאס
The verse
says "Behold, Hashem is great and doesn't despise
the poor".

וכתיב פדה בשלום נפשי מקרב לי וגו'
And "He redeemed my soul in peace from battle, for many were with me".

אמר הקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הצבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם
Hashem says "I ascribe it to whoever studies Torah, does good deeds acts and prays with the congregation, as though he had redeemed Me and My son
Israel
from
exile
among the peoples of the world."

 
 
 
אמר ר"ל
=ריש לקיש
Rabbi Shimon ben Lakish said:

כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא שכן רע
Whoever has a Synagogue in his town, but does not pray in it is called "a bad neighbor"

שנאמר כה אמר ה'
=השם
על כל שכני הרעים הנוגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל
As the verse says
"Thus says Hashem, As for all My evil neighbors, that touch the inheritance which I have inherited to my people Israel."

ולא עוד אלא שגורם גלות לו ולבניו
More than that, he causes exile to himself and his children,

שנא'
=שנאמר
הנני נותשם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכם.
As the verse says "Behold, I will pluck them up from off their land, and will pluck up the house of Yehuda from among them".

 
 
 
אמרו ליה לר'
=רבי
יוחנן איכא סבי בבבל
Rabbi Yochanan was told "There are old men to be found in Babylon."

Rabbi Yochanan asked:
תמה ואמר
He wondered:

למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה כתיב אבל בחוצה לארץ לא
The verse says "that your days may be multiplied, and the days of your children, upon the land".
The verse implies that ones days are multiplied when living in "the land" (of Israel),
but not outside the land!

The Gemara Answers:
כיון דאמרי ליה מקדמי ומחשכי לבי כנישתא אמר היינו דאהני להו
When they told him that
the Jews of Babylon come
early
to the Synagogue and leave
late
at night, Rabbi Yochanan responded:
"This is this which helps them
to live long".

כדאמר ר'
=רבי
יהושע בן לוי לבניה
This is like what Rabbi Yehoshua ben Levi told his sons:

קדימו וחשיכו ועיילו לבי כנישתא כי היכי דתורכו חיי
Rise early and stay up late to go to the Synagogue, so that you may prolong your life.

The Gemara Asks:
א"ר
=אמר רבי
אחא ברבי חנינא
Rabbi Acha Ben Rebbi Chanina asked:

מאי קרא אשרי אדם שומע לי לשקד על דלתותי יום יום לשמור מזוזת פתחי
Why does the verse say "Happy is the man who listens to Me, waiting daily at My gates, guarding at the posts of My doors,"

וכתיב בתריה כי מוצאי מצא חיים.
"For whos finds Me finds life?"

The Gemara Answers:
אמר רב חסדא
Rav Chisda said:

לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת
One should always enter two doors in the Synagogue and then pray.

The Gemara Asks:
שני פתחים סלקא דעתך
Does one really have to enter
two doors?

The Gemara Answers:
אלא אימא שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל:
But say
the meaning is that
one should enter a distance of two doors, and then pray.

 
 
 
על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא
"Every pious man should pray to You in the time of finding".

The Gemara will cite five interpretations of this verse:
אמר ר'
=רבי
חנינא לעת מצא זו אשה
1.
Rabbi Chanina said that "the time of finding" refers to a wife,

שנא'
שנאמר
מצא אשה מצא טוב
As
the verse says
"Who finds a wife finds good."

במערבא כי נסיב אינש אתתא אמרי ליה הכי
In
Israel,
when one marries,
people ask:

מצא או מוצא
Matza or Motzei

מצא דכתיב מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה'
Matza -
as the verse says
"Who finds
Matza
a wife finds good."

מוצא דכתיב ומוצא אני מר ממות את האשה וגו'
Motzei - "And I find
Motzei
more bitter than death - the woman"

ר'
=רבי
נתן אומר לעת מצא זו תורה
2.
Rabbi Nasan said that "the time of finding" refers to Torah,

שנאמר כי מוצאי מצא חיים וגו'
As
the verse says:
"For who finds Me finds life".

רב נחמן בר יצחק אמר לעת מצא זו מיתה
3.
Rav Nachman bar Yitzchak says that "time of finding
( Matza )
" refers to death,

שנא'
=שנאמר
למות תוצאות
As the verse says
"The end
( Totzaos )
of death".

תניא נמי הכי
A Braisa
taught the same:

תשע מאות ושלשה מיני מיתה נבראו בעולם
There are
nine hundred and three types of death,

שנאמר למות תוצאות תוצאות בגימטריא הכי הוו
As the verse says
"The end of death."
The Braisa expounds that
Totzaos has the numerical value
of 903.

קשה שבכלן אסכרא ניחא שבכלן נשיקה
The harshest is Askera , and the lightest is "the kiss
of death."

אסכרא דמיא כחיזרא בגבבא דעמרא דלאחורי נשרא
Askera is like
removing a
thorn
from
wool - which tears it backwards.

ואיכא דאמרי כפיטורי בפי ושט
Others say it is like the whirling waters at the entrance of a canal.

נשיקה דמיא כמשחל בניתא מחלבא
The "kiss
of death"
is like taking a hair out of milk.

ר'
=רבי
יוחנן אמר לעת מצא זו קבורה
4.
Rabbi Yochanan said that "The time of finding" refers to burial.

The Gemara Asks:
א"ר
=אמר רבי
חנינא מאי קרא
Rabbi Chanina said: What
is the source for this?

The Gemara Answers:
השמחים אלי גיל ישישו כי ימצאו קבר
"Who rejoice and are glad, when they can find the grave."

אמר רבה בר רב שילא היינו דאמרי אינשי
Rabbah Bar Rav Shila said: This is
similar to the following saying:

ליבעי אינש רחמי אפילו עד זיבולא בתרייתא שלמא
"Let a man pray for peace even until the last shovelful
of earth."

מר זוטרא אמר לעת מצא זה בית הכסא
5.
Mar Zutra says "In the time of finding" refers to a restroom.

אמרי במערבא הא דמר זוטרא עדיפא מכלהו.
In the
Israel
, they said that Mar Zutra's interpretation was the best.

 
 
 
אמר ליה רבא לרפרם בר פפא
Rabbah said to Rafram bar Papa:

לימא לן מר מהני מילי מעלייתא דאמרת משמיה דרב חסדא במילי דבי כנישתא
Tell us some of those excellent
teachings
which you said in the name of Rav Chisda, relating to the Synagogue.

אמר ליה הכי אמר רב חסדא
Rafram bar Papa
replied: Thus said Rav Chisda:

מאי דכתי'
=דכתיב
אוהב ה'
=השם
שערי ציון מכל משכנות יעקב
What does the verse
"Hashem loves the gates of Tzion more than all the dwellings of Yaakov"?

אוהב ה'
=השם
שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות
Hashem loves the gates distinguished
( Metzuyanim )
for Halacha more than Synagogues and Houses of Study.

והיינו דאמר ר'
=רבי
חייא בר אמי משמיה דעולא
That agrees with what Rabbi Chiya bar Ami said in the name of Ullah:

מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד.
Since the Beis Hamikdash was destroyed, Hashem has nothing left in His Universe except for the four cubits of Halacha.

ואמר אביי
And Abaye said:

מריש הוה גריסנא בגו ביתא ומצלינא בבי כנישתא
"At first I used to study at home and pray in Synagogue,

כיון דשמענא להא דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא
But after hearing the statement of Rabbi Chiya bar Ami in the name of Ullah -

מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה
=הקדוש ברוך הוא
בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד לא הוה מצלינא אלא היכא דגריסנא.
Since the Beis Hamikdash was destroyed, Hashem has nothing left in His Universe except for the four cubits of Halacha, I only pray where I study."

רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי:
Although there were thirteen Synagogues in Tiberius, Rabbi Ami and Rabbi Assi would pray only between the pillars where they studied.

 
 
 
ואמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא
Rabbi Chiya bar Ami said in the name of Ullah:

גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים
One who enjoys the fruit of his labor is greater than one who fears Hashem,

דאילו גבי ירא שמים כתיב אשרי איש ירא את ה' ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך
For
the verse writes
about one who fears Hashem "Happy is the man who fears Hashem," but
the verse writes
about one who enjoys the fruit of his labor "When you eat the labor of your hands, you shall be happy, and it shall be well with you."

אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא
The Gemara expounds -
"you shall be happy" in this world, "and it shall be well with you" in the World to Come.

ולגבי ירא שמים וטוב לך לא כתיב ביה:
But, the Gemara points out that the verse
never said "and it shall be well with you" about
one who fears Hashem.

 
 
 
ואמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא
Rabbi Chiya bar Ami also said in the name of Ullah:

לעולם ידור אדם במקום רבו שכל זמן ששמעי בן גרא קיים לא נשא שלמה את בת פרעה
One
should always live in the same place as his teacher, for as long as Shimi Ben Geira was alive, Shlomo did not marry the daughter of Pharaoh.

The Gemara Asks:
והתניא אל ידור
But
A Braisa says that one
should not live
in the same place as his teacher!

The Gemara Answers:
לא קשיא
There is no contradiction:

הא דכייף ליה הא דלא כייף ליה:
One
who obeys
his teacher should live next to him, one who
disobeys
his teacher should not.

 
 
 
אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי מנחם אמר ר'
=רבי
אמי
Rav Huna bar Yehuda stated that Rabbi Menachem said in the name of Rabbi Ami:

מאי דכתי'
=דכתיב
ועוזבי ה'
=השם
יכלו
What does "Those who forsake Hashem shall be destroyed"
mean?

זה המניח ס"ת
=ספר תורה
ויוצא
This refers to one who leaves
the Synagogue, abandoning the
the Sefer Torah .

רבי אבהו נפיק בין גברא לגברא.
Rabbi Avahu would to go out between
the Aliyas.

The Gemara Asks:
בעי רב פפא
Rav Papa asked:

בין פסוקא לפסוקא מהו
May one leave between two verses?

The Gemara Answers:
תיקו
The question remains
unanswered.

 
 
 
רב ששת מהדר אפיה וגריס
Rav Sheshes would turn his face
away from the Sefer Torah
and study,

אמר אנן בדידן ואינהו בדידהו:
Saying, "We
are busy
with with ours,
while
they
are busy with
with theirs."

אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי
Rav Huna bar Yehuda says that Rabbi Menachem said in the name of Rabbi Ami:

לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום
A man should always
recite
the
weakly Torah portion together
with the congregation, Hebrew text twice and the Targum once,


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21