Dedicate Daf 8b to:ואפילו עטרות ודיבון
Even
the verse
" Ataros and Divon
etc."

 
Which is just a list of locations, so there's no Targum.
 
 
שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו
For whoever
says the Torah
portion with the congregation, his days and years are prolonged.

רב ביבי בר אביי סבר לאשלומינהו לפרשייתא דכולא שתא במעלי יומא דכפורי
Rav Bibi Bar Abaye thought to
say them all
on the day before Yom Kippur .

תנא ליה חייא בר רב מדפתי
But Chiya Bar Rav of Difti taught him:

כתיב ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב
The verse says
"You shall afflict your souls, on the night of the ninth day of the month"

The Gemara Asks:
וכי בתשעה מתענין והלא בעשרה מתענין
Do we fast on the ninth? But
Yom Kippur is on the
tenth
of Tishrei!

The Gemara Answers:
אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי.
Rather, the verse teaches that
whoever eats and drinks on the ninth is considered as though he fasted on the ninth and tenth.

סבר לאקדומינהו אמר ליה ההוא סבא תנינא ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר
Rav Bibi Bar Abaye
then thought to
read the required Torah portions early, but
but a certain Elder
told him that
one should neither
read the Torah portions in advance nor too late.

כדאמר להו ר'
=רבי
יהושע בן לוי לבניה
As Rabbi Yehoshua ben Levi said to his sons,

אשלימו פרשיותייכו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום
1. "Read the weakly Torah portion
with the congregation,
Hebrew
text twice and the Targum once,

והזהרו בורידין כרבי יהודה
2.
Be careful
to sever the jugular
vein
of a bird when slaughtering
in accord with the opinion of Rabbi Yehuda,

דתנן רבי יהודה אומר עד שישחוט את הורידין
As Rabbi Yehuda taught
(
in a Mishna
)
that one should
sever the veins
when slaughtering
a bird,

והזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו
3.
And be careful
to honor
an elder who involuntarily forgot his learning,

דאמרינן לוחות ושברי לוחות מונחות בארון
As both the whole tables and the
pieces of the
broken tables were placed in the Ark
together."

 
 
 
אמר להו רבא לבניה
Rava said to his sons
three pieces of advice:

כשאתם חותכין בשר אל תחתכו על גב היד
1.
When you cut meat, do not cut it upon your hand.

The Gemara will discuss why not:
איכא דאמרי משום סכנה
Some say
that one shouldn't cut meat on his hand because it's
dangerous.

ואיכא דאמרימשום קלקול סעודה
Others
say that one shouldn't cut meat on his hand because it can
spoiling his meal.

 
 
 
ואל תשבו על מטת ארמית
2.
Do not sit upon the bed of an Aramean woman,

ואל תעברו אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין.
3.
Do not pass behind a Synagogue when the congregation is praying.

The Gemara will cite three reasons why one shouldn't sit on the bed of an Aramean woman:
ואל תשבו על מטת ארמית.
He advised them
not to sit upon the bed of an Aramean woman.

איכא דאמרי לא תגנו בלא ק"ש
=קריעת שמע
1.
Some say he meant
that one should
lie down to sleep without first reading the Shema,

ואיכא דאמרי דלא תנסבו גיורתא
2.
Others explain he meant
that one shouldn't
marry a convert,

וא"ד
=ואיכא דאמרי
ארמית ממש ומשום מעשה דרב פפא
3.
Others explain that he really meant
that one literally shouldn't sit on a bed of an
an Aramean woman, because of what happened to Rav Papa:

דרב פפא אזל לגבי ארמית הוציאה לו מטה אמרה לו שב
For Rav Papa went to the house of an Aramean woman, who brought out a bed for him and told him to be seated.

אמר לה איני יושב עד שתגביהי את המטה
Rav Papa responded
said to her "I will not sit down until you pick up the bed
(to see what's underneath)".

הגביהה את המטה ומצאו שם תינוק מת
They lifted it up and found a dead child there.

מכאן אמרו חכמים אסור לישב על מטת ארמית
After this incident, the Sages said that
It is forbidden to sit upon the bed of an Aramean woman.

The Gemara will now explain the third teaching:
ואל תעברו אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין
Do not pass behind a Synagogue when the congregation is praying.

מסייע ליה לרבי יהושע בן לוי דאמר ר'
=רבי
יהושע בן לוי
His advice
supports the teaching of Rabbi Yehoshua ben Levi who said:

אסור לו לאדם שיעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין
It is forbidden to pass behind a Synagogue when the congregation praying.

The Gemara qualifies this rule:
אמר אביי
Abaye said:

ולא אמרן אלא דליכא פתחא אחרינא אבל איכא פתחא אחרינא לית לן בה
1.
This only applies when the building has no other entrance,

ולא אמרן אלא דליכא בי כנישתא אחרינא אבל איכא בי כנישתא אחרינא לית לן בה
2.
It applies only when there is no other Synagogue
in the town,

ולא אמרן אלא דלא דרי טונא
3.
It only applies only to one who is not carrying a load,

ולא רהיט
4.
Or is not running,

ולא מנח תפילין
5.
Or is not wearing Tefillin.

אבל איכא חד מהנך לית לן בה:
But one may pass in in any of these five cases.

 
 
 
תניא אמר ר"ע
=רבי עקיבא
בשלשה דברים אוהב אני את המדיים
Rabbi Akiva
taught in a Braisa:
For three things I admire the Medes:

כשחותכין את הבשר אין חותכין אלא על גבי השולחן
1.
When they cut up meat, they only do so upon a table,

כשנושקין אין נושקין אלא על גב היד
2.
When they kiss, they only kiss on the hand,

וכשיועצין אין יועצין אלא בשדה
3.
And they discuss
matters
only in a field.

אמר רב אדא בר אהבה
Rav Adda bar Ahavah said :

מאי קראה וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו:
This can be derived from the verse
"And Yaakov sent and called Rachel and Leah to the field".

 
 
 
תניא אמר רבן גמליאל
Rabban Gamliel said:

בשלשה דברים אוהב אני את הפרסיים
For three things I admire the Persians :

הן צנועין באכילתן
They eat modestly,

וצנועין בבית הכסא
They use the restroom modestly,

וצנועין בדבר אחר:
And
have marital relations
modestly.

 
 
 
אני צויתי למקודשי
"I have commanded My consecrated ones"

תני רב יוסף אלו הפרסיים המקודשין ומזומנין לגיהנם:
Rav Yosef taught
that this verse refers to
the Persians, who are consecrated and destined for Gehenom.

 
 
 
:רבן גמליאל אומר וכו':
Rabban Gamliel said: Until dawn.

 
 
 
אמר רב יהודה אמר שמואל
Rav Yehuda said in the name of Shmuel:

הלכה כר"ג
=רבן גמליאל
The Halacha follows Rabban Gamliel's
opinion.

תניא ר"ש
=רבי שמעון בן יוחי
בן יוחי אומר
Rabbi Shimon Ben Yochai
taught in a Braisa:

פעמים שאדם קורא ק"ש
=קריעת שמע
שתי פעמים בלילה אחת קודם שיעלה עמוד השחר ואחת לאחר שיעלה עמוד השחר
One can
reads the Shema twice in a night, once before the rise of dawn and once after the rise of dawn,

ויוצא בהן ידי חובתו אחת ש יום ואחת של לילה.
And thereby fulfills his obligation for both the day and night
time Shema.

The Gemara Asks:
הא גופא קשיא
This is self - contradictory!

אמרת פעמים שאדם קורא קרית שמע שתי פעמים בלילה אלמא לאחר שיעלה עמוד השחר ליליא הוא
First he said "One can
reads the Shema twice in a night", implying that
even
after dawn is still night,

והדר תני יוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה אלמא יממא הוא
But he continues "thereby fulfills his obligation for both the day and night
time Shema", implying that after dawn
is
considered
day.

The Gemara Answers:
לא לעולם ליליא הוא והא דקרי ליה יום דאיכא אינשי דקיימי בההיא שעתא
No,
even after dawn
it is still night,
but
he calls it "day" because some people rise then.

אמר רבי אחא בר חנינא אמר רבי יהושע בן לוי
Rabbi Acha Bar Chanina said in the name of Rabbi Yehoshua Ben Levi,

הלכה כרבי שמעון בן יוחי
The Halacha follows Rabbi Shimon Ben Yochai.

 
 
 
איכא דמתני להא דרב אחא בר חנינא אהא
There are some who apply the statement of Rav Acha Bar Chanina to
the following teaching:

דתניא רבי שמעון בן יוחי אומר משום ר'
=רבי
עקיבא
Rabbi Shimon Ben Yochai said in the name of Rabbi Akiva:

פעמים שאדם קורא ק"ש
=קריעת שמע
שתי פעמים ביום אחת קודם הנץ החמה ואחת לאחר הנץ החמה
One can
reads the Shema twice in a day, once before sunrise and once after sunrise,

ויוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה
And thereby fulfills his obligation for both the day and night
time Shema.

The Gemara Asks:
הא גופא קשיא
This is self - contradictory !

אמרת פעמים שאדם קורא קרית שמע שתי פעמים ביום אלמא קודם הנץ החמה יממא הוא
First he said "One can
reads the Shema twice in a day", implying that
even
before sunrise is still day,

והדר תני יוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה אלמא ליליא הוא
But he continues "thereby fulfills his obligation for both the day and night
time Shema", implying that even before sunrise
is
considered
day.


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21