Dedicate Daf 13a to:ואומרת עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל
And said "My mother is destined to give birth to the savior of the Jews".

וכיון שנולד משה נתמלא כל הבית כולה אור
When
Moshe was born, the entire house was filled with light,

עמד אביה ונשקה על ראשה אמר לה בתי נתקיימה נבואתיך
So
her father
Amram
arose and kissed
Miriam
on her head
and
said "My daughter, your prophecy was fulfilled"ץ

וכיון שהטילוהו ליאור עמד אביה וטפחה על ראשה אמר לה בתי היכן נבואתיך
When
Moshe
was thrown into the
Nile
river, her father
Amram
arose and tapped
Miriam
on her head and told her "my daughter, where's your prophecy?"

והיינו דכתיב ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו
That's
why
"His sister stood far off, to know what would be with
Moshe."

לידע מה יהא בסוף נבואתה
Miriam wanted
to know what will be with her prophecy.

 
 
 
:יוסף זכה וכו':
Discussed in Mishna Yosef merited...

 
 
 
The Gemara Asks:
מאי שנא מעיקרא דכתיב ויעל יוסף לקבור את אביו ויעלו אתו כל עבדי פרעה וגו'
Why does
the first verse say
"And Yosef arose to bury his father, and all the servants of Pharaoh arose with him,"

והדר וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו
And only
then
then did
"all the house of Yosef, and his brothers, and his father's house
bury Yaakov".

ומאי שנא לבסוף דכתיב וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו
But in
the end,
on their way back to Egypt, the verse writes
"And Yosef returned to Egypt, him and all his brothers",

והדר וכל העולים אתו לקבור את אביו
And
only
then "and all those who went with him to bury their father".

 
Noticed  something  flipped?
 
 
The Gemara Answers:
א"ר
אמר רבי
יוחנן בתחילה עד שלא ראו בכבודן של ישראל לא נהגו בהן כבוד
Rabbi Yochanan said that originally, before
the Egyptians
saw the honor of Israel, the
Egyptians
didn't honor the Jews
(and ran ahead of them.)

ולבסוף שראו בכבודן נהגו בהן כבוד
But
in the end,
when the Egyptians saw
the Jews' honor,
the Egyptians
gave
the Jews
honor.

The Gemara will now discuss when the Egyptians learned of the greatness of Yosef's family.
דכתיב ויבאו עד גורן האטד
As
the verse says
"And they came to the threshing floor of Ated
(lit. thorns)."

וכי גורן יש לו לאטד
But
are
thorns
gathered into
threshing piles?

א"ר
אמר רבי
אבהו מלמד שהקיפוהו כתרים לארונו של יעקב כגורן זה שמקיפים לו אטד
Rabbi Avahu said that this teaches that the
sons of Esav
surrounded Yaakov's coffin with crowns, like thorns
fence in
threshing piles.

שבאו בני עשו ובני ישמעאל ובני קטורה
The sons of Eisav, the sons of Yishmael, and the sons of Ketura
came to Yaakov's funeral.

תנא כולם למלחמה באו
A Braisa
taught that
they
came to do war
against Yaakov's descendants.

כיון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב נטלו כולן כתריהן ותלאום בארונו של יעקב
When they saw Yosef's crown hanging on Yaakov's coffin,
the enemy kings
removed their crowns and hung them
also
on Jacob's coffin.

תנא שלשים וששה כתרים נתלו בארונו של יעקב
A Braisa
taught that
as a result, there were
thirty six crown hanging on Yaakov's coffin.

 
 
 
ויספדו שם מספד גדול וכבד מאד
"And they made a great eulogy"

תנא אפי'
אפילו
סוסים ואפילו חמורים
A Braisa
taught that even horses and donkeys
were in mourning.

(מאילו מאילו) כיון שהגיעו למערת המכפלה אתא עשו קא מעכב
When the
funeral procession
came to the cave of close
Literally means a "double cave"
Machpela
in Chevron,
they saw that Esav was blocking
their way.

אמר להן
Eisav
told them:

ממרא קרית הארבע היא חברון
"
And Sarah died in
Kiriat Arba - Chevron."

ואמר רבי יצחק קרית ארבע ארבע זוגות היו
Rabbi Yitzchak said that Kiryas Arba
is called "the village of four" since
there are four couples buried
in the cave of Machpela .

 
And since there was no more room, only one of the two were able to be buried there.
 
 
אדם וחוה
1.
Adam and Chavah,

אברהם ושרה
2.
Avraham and Sara,

יצחק ורבקה
3.
Yitzchak and Rivka,

יעקב ולאה
4.
Yaakov and Leah.

איהו קברה ללאה בדידיה והאי דפייש דידי הוא
Eisav claimed
that
Yaakov buried
Leah in his portion, and the other grave
belongs to him.

 
By Yaakov's generation, only two spots were left. Eisav proposed to divide the cave, one spot going to Yaakov and one spot going to him. As Yaakov already buried Leah in the cave, the last spot should go to Eisav.
 
 
אמרו ליה זבינתה
Yaakov's sons responded
that he sold
his plot to Yaakov when Yaakov bought the firstborn rights.

אמר להו נהי דזביני בכירותא פשיטותא מי זביני
Eisav countered back
that while he sold his first born
rights,
he didn't sell his regular
inheritance, and should get his
half
of the cave.

 
A first born is entitled to a double portion, so Eisav was entitled to 2 / 3 of Yitzchak's property (including the cave of Machpela ). But when Esav sold his first born portion, Esav should still be entitled to his 1 / 2 of the inheritance.
 
 
אמרו ליה אין
Yaakov's brother's
told him
that Eisav sold his
entire
inheritance, leaving him without any claims on anything,

דכתיב בקברי אשר כריתי לי
As
the verse says
"in my grave which I have 'Kira' for me".

וא"ר
אמר רבי
יוחנן משום ר"ש
רבי שמעון
בן יהוצדק אין כירה אלא לשון מכירה
And Rabbi Yochanan said in the name of Rabbi Shimon the son of Yehotzadak that the word "Kira" means sale,

שכן בכרכי הים קורין למכירה כירה
As in the coastal towns, "Kira" is
the common word for
selling.

 
So Yaakov said "the cave which I bought".
 
 
אמר להו הבו לי איגרתא
Eisav demanded to see
the contract.

אמרו ליה איגרתא בארעא דמצרים היא
Yaakov's sons
told him that the contract was
left behind
in Egypt,

ומאן ניזיל
So one of Yaakov's sons had to run back to Egypt to fetch it. The brothers now had to decide
who will fetch it.

ניזיל נפתלי דקליל כי איילתא
They decided that
Naftali will fetch
the contract
as he's swift as a deer,

דכתיב נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר
As the verse says
"Naftali is a hind let loose: He gives good words".

א"ר
אמר רבי
אבהו אל תקרי אמרי שפר אלא אמרי ספר
Rabbi Avahu says that
that the word " Shefer " should not be vowelized literally
but
should instead be vowelized as " Sefer " -
"books".

חושים בריה דדן תמן הוה ויקירן ליה אודניה
Chushim the son of Dan was present, and was hard of hearing.

אמר להו מאי האי
He asked
Yaakov's sons
, "What's happening?"

ואמרו ליה קא מעכב האי עד דאתי נפתלי מארעא דמצרים
They
told him that
Eisav
is blocking
the funeral
until Naftali's return
with the deed, proving that Yaakov has a right to the plot.

אמר להו
Chushim rhetorically
asked back:

ועד דאתי נפתלי מארעא דמצרים יהא אבי אבא מוטל בבזיון
"Will my grandfather
Yaakov
will lie in disgrace
awaiting burial
until Naftali runs back from Egypt?"

שקל קולפא מחייה ארישיה
Chushim
took out his sword and chopped off
Eisav's head.

נתרן עיניה ונפלו אכרעא דיעקב
Eisav's
eyes fell out and fell on Yaakov's lap.

פתחינהו יעקב לעיניה ואחיך
At that moment,
Yaakov opened his eyes and laughed.

והיינו דכתיב ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע
About
that
incident the verse
writes "The righteous shall rejoice when he sees the vengeance; He shall wash his feet in the blood of the wicked."

באותה שעה נתקיימה נבואתה של רבקה
At that time the prophecy of Rivka was fulfilled:

דכתיב למה אשכל גם שניכם יום אחד
As
the verse
writes "Why should I loose you both on one day?"

 
Which implied that both Yaakov and Eisav will pass away on the same day.
 
 
ואע"ג
ואף על גב
דמיתתן לא ביום אחד הואי קבורתן מיהא ביום אחד הואי
Even though
Eisav and Yaakov
's death was not on the same day, their burial was on the same day.

ואי לא עסק ביה יוסף אחיו לא הוו מעסקי ביה
And had Yosef not
buried Yaakov,
would his brothers not have
buried their father?

והכתיב וישאו אותו בניו ארצה כנען
But
the verse
writes that "
Yaakov's
children carried
his coffin
to Canaan"

אמרו הניחו לו כבודו במלכים יותר מבהדיוטות
Yaakov's children
said that his honor is more served
when the funeral
is arranged by kings
(Yosef)
than by commoners
(the brothers).

 
 
 
:מי לנו גדול מיוסף כו':
Discussed in Mishna Who is greater than Yosef?

 
 
 
ת"ר
תנו רבנן
בא וראה כמה חביבות מצות על משה רבינו
Come and see how precious were
Divine
commandments to Moshe,

שכל ישראל כולן נתעסקו בביזה והוא נתעסק במצות
As all the Jews were involved in close
Which was a divine command of its own.
looting
Egypt
, while
Moshe
was involved in
fulfilling divine
commandments.

שנאמר חכם לב יקח מצות וגו'
As
the verse
says "The wise in heart will take commandments".

The Gemara Asks:
ומנין היה יודע משה רבינו היכן יוסף קבור
How did Moshe know where was Yosef buried?

The Gemara Answers:
אמרו סרח בת אשר נשתיירה מאותו הדור
The Jewish elders
told
Moshe
that Serach the daughter of Asher was
the last survivor of Yosef's
generation.

הלך משה אצלה
Moshe
went to her
to inquire about Yosef's coffin.

אמר לה כלום את יודעת היכן יוסף קבור
Moshe
asked her if she knows where Yosef's buried,

There are two opinions regarding where Yosef was held while the Jews were in Egypt:
אמרה לו ארון של מתכת עשו לו מצרים וקבעוהו בנילוס הנהר כדי שיתברכו מימיו
1. Serach
told
Moshe
that the Egyptians made
Yosef
an iron coffin and sank it into the Nile
so his body would
bless its waters.

הלך משה ועמד על שפת נילוס
Moshe went to stand on the bank of the Nile,

אמר לו יוסף יוסף הגיע העת שנשבע הקב"ה שאני גואל אתכם והגיעה השבועה שהשבעת את ישראל
And
called out "Yosef Yosef, the time has come
for Hashem to fulfill
his promise to redeem the Jews, and the time has come for the Jews to fulfill the oath which they swore to you.

אם אתה מראה עצמך מוטב אם לאו הרי אנו מנוקין משבועתך
If you show yourself, fine. But if not, we're free from our oath
to bring your corpse to Israel".

מיד צף ארונו של יוסף
Immediately,
Yosef's coffin floated.

ואל תתמה היאך ברזל צף
And don't wonder how
could
iron float,

שהרי כתיב
For
a verse
writes
(About Elisha:)

 
After Elisha Geichazi, a lot of new students came to learn from him, so they needed to build a new study hall. As they were building it, a student dropped his axe in the Jordan river, and Elisha miraculously saved it.
 
 
ויהי האחד מפיל הקורה ואת הברזל נפל אל המים וגו' אהה אדוני והוא שאול ויאמר איש האלהים אנה נפל ויראהו את המקום ויקצב עץ וישלך שמה ויצף הברזל
"But as one was chopping a beam, the axe-head fell into the water;
and he cried, and said:
'Alas, my master! for it was borrowed. And the man of G - d asked: 'Where
did it
fall?' And he showed him the place. And he cut down a stick, and cast it there, and made the iron to float."

 
 
 
והלא דברים ק"ו
קל וחומר
Is it not logical,

ומה אלישע תלמידו של אליהו ואליהו תלמידו של משה צף ברזל מפניו מפני משה רבינו על אחת כמה וכמה
If Elisha, who was the student of Eliyahu and Eliyahu was a student of Moshe,
had the power to make
iron float, all the more so Moshe
would be able to make Yosef's iron casket float?

 
 
 
רבי נתן אומר בקברניט של מלכים היה קבור
2.
Rabbi Nasan said that
Yosef
was buried in the royal catacomb.

הלך משה ועמד על קברניט של מלכים
Moshe went to this catacomb.

אמר יוסף הגיע עת שנשבע הקב"ה
הקדוש ברוך הוא
שאני גואל אתכם והגיעה שבועה שהשבעת את ישראל
Moshe
called out "Yosef Yosef, the time has come
for Hashem to fulfill
his promise to redeem the Jews, and the time has come for the Jews to fulfill the oath which they swore to you.

אם אתה מראה עצמך מוטב אם לאו הרי אנו מנוקין משבועתך
If you show yourself, fine. But if not, we're free from our oath
to bring your corpse to Israel".

באותה שעה נזדעזע ארונו של יוסף
At that moment, Yosef's coffin trembled.

נטלו משה והביאו אצלו
Moshe took this coffin with him,

וכל אותן שנים שהיו ישראל במדבר היו שני ארונות הללו אחד של מת ואחד של שכינה מהלכין זה עם זה
For all the years that the Jews were in the desert, the two " Aron "
- the coffin of Yosef and the Aron
traveled together.

והיו עוברין ושבין אומרים מה טיבן של שני ארונות
All
travelers
would ask "What are these two Arons ?"

הללו אמרו אחד של מת ואחד של שכינה
The Jews would respond that one is a coffin, and the other is of the Divine Presence.

וכי מה דרכו של מת להלך עם שכינה
The passerbys would ask
Why is a corpse traveling with the Divine Presence?

אמרו
The Jews would answer:


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21