Dedicate Daf 13b to:קיים זה כל מה שכתוב בזה
This one
- Yosef -
kept what was written in that one
- the Aron, (as Yosef kept all of the ten commandments).

 
 
 
ואי לא עסיק ביה משה ישראל לא הוו מיעסקי ביה
But had Moshe not dealt with
Yosef
, would the Jews not have taken care of
transporting his body to Israel for burial? They were bound by the same oath!

והכתיב ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם
But is it not written that "the bones of Yosef, which the children of Israel brought up out of Egypt, they buried in Shechem."

 
The Jews did take care of Yosef (after Moshe passed away and was no longer able to do so.)
 
 
ותו אי לא איעסקו ביה ישראל בניו לא הוו מיעסקי ביה
And moreover, if the Jews wouldn't have taken care of
Yosef
, would his sons not have taken care of him?

והכתיב ויהיו לבני יוסף לנחלה
But is it not written "and they became the inheritance of the children of Yosef?"

 
Yosef's descendants buried him in their portion, showing their love of him.
 
 
אמרו הניחו לו כבודו במרובים יותר מבמועטין
Yosef's descendants said
that we should leave
the burial
alone, as
Yosef's
honor
is heightened through burial
by a multitude rather than a few,

ותו אמרו הניחו לו כבודו בגדולים יותר מבקטנים
and the Jewish people
said
that Yosef's honor is better
served by the great
(Moshe)
than the small.

 
 
 
The Gemara will now discuss Yosef:
קברו בשכם
"They buried
Yosef
in Shechem"

The Gemara Asks:
מאי שנא בשכם
Why
was Yosef buried in
Shechem?

The Gemara Asks:
אמר ר'
רבי
חמא בר'
ברבי
חנינא משכם גנבוהו ולשכם נחזיר אבידתו
Rabbi Chama the son of Rabbi Chanina
that Yosef was buried from
where he was kidnapped
by his brothers - since he was kidnapped in Shechem he was returned to Shechem.

The Gemara Asks:
קשו קראי אהדדי
The verses contradict each other:

כתיב ויקח משה את עצמות יוסף עמו
One verse says
that "Moshe took the bones of Yosef with him",

וכתיב ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל וגו'
While the other verse says
that "And the bones of Yosef, which the children of Israel brought up out of Egypt"?

 
Who transported Yosef's coffin? Moshe or the Jews?
 
 
The Gemara Answers:
א"ר
אמר רבי
חמא בר'
בן רבי
חנינא כל העושה דבר ולא גמרו ובא אחר וגמרו מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשאו
Rabbi Chama he son of Rabbi Chanina said that if
one starts a good deed
but someone else finishes it, the Torah considered the
second person
to have done it.

 
Moshe started the job, but he passed away before the Jews entered Israel, so others had to do the actual burial.
 
 
רבי אלעזר אומר אף מורידין אותו מגדולתו
Moreover,
Rabbi Elazar said that
Hashem
also removes
the one who doesn't complete the Mitzvah
from power,

 
Only if he purposefully didn't finish the job.
 
 
דכתיב ויהי בעת ההיא וירד יהודה
As
the verse says
"And it came to pass at that time, that Yehuda went down
(was brought down from power)".

 
He saved Yosef from being killed by his brothers, but didn't prevent his sale.
 
 
רבי שמואל בר נחמני אמר אף קובר אשתו ובניו
Rabbi Shmuel bar Nachmeni said that
one who doesn't complete a good deed
also buries his wife and children,

דכתיב ותמת בת שוע אשת יהודה וגו'
As
the verse
says " Shua's daughter, the wife of Yehuda, died."

וכתיב וימת ער ואונן
And
the verse
says that "Er and Onan died".

 
So Yehuda lost his wife and children because he didn't save Yosef from being sold into slavery.
 
 
אמר רב יהודה אמר רב מפני מה נקרא יוסף עצמות בחייו מפני שלא מיחה בכבוד אביו
Rav Yehuda said in the name of Rav that
the reason
Yosef
was
called close
He said "please bring up my "bones" with you, despite still being alive.
"bones" in his lifetime
was
because he did not protest
the disrespect shown
to his father,

דקאמרי ליה עבדך אבינו ולא אמר להו ולא מידי
As
Yosef's brothers told him
"Your servant our father", and
Yosef
didn't protest.

ואמר רב יהודה אמר רב
Rav Yehuda said in the name of Rav,

ואיתימא רבי חמא ברבי חנינא
And some say
that Rav Yehuda said the following teaching in the name of
Rabbi Chama the son of Rabbi Chanina,

מפני מה מת יוסף קודם לאחיו מפני שהנהיג עצמו ברבנות:
Why did Yosef pass away before his brothers? Because he held a position of power.

 
 
 
ויוסף הורד מצרימה
"And Yosef was brought down to Egypt"

א"ר
אמר רבי
אלעזר אל תיקרי הורד אלא הוריד
Rabbi Elazar said that one shouldn't read "was brought down" but
rather
"brought down",

שהוריד איצטגניני פרעה מגדולתן
Yosef
brought down Pharaohs astrologers from their greatness,

 
When they were unable to interpret Pharaoh's dreams, Pharaoh fired them.
 
 
 
ויקנהו פוטיפר סריס פרעה
"And Potifar, an officer of Pharaoh's"

אמר רב שקנאו לעצמו
Rav said that
Potifar
bought
Yosef
for his
immoral purposes,

(בא גבריאל וסירסו) בא גבריאל ופירעו
So Hashem sent the angel
Gavriel and
doubly
castrated
Potifar.

מעיקרא כתיב פוטיפר ולבסוף פוטיפרע
For that reason,
Potifar
was renamed to
Potifera.

 
 
 
:מי לנו גדול ממשה וכו':
Discussed in Mishna Who is greater than Moshe?

 
 
 
ויאמר ה' אלי רב לך
"And Hashem said unto me: 'Let it suffice for you'"

The Gemara will give three interpretations to this verse:
א"ר
אמר רבי
לוי ברב בישר ברב בישרוהו
1.
Rav Levi the son of Rav said that with
the word
"much"
Moshe
told others,
so
with "much"
did Hashem
tell
Moshe.

ברב בישר רב לכם
Moshe
told
Korach
"It is much for you",

 
Since Moshe told Korach "You want too much, stay a Levi and don't go for the Kehuna"...
 
 
ברב בישרוהו רב לך
With
the word
"enough" Moshe was informed
by Hashem that he will not go to Israel, as the verse says
"It is much for you".

 
Hashem punished Moshe, saying that it's time for Yehoshua's reign to begin.
 
 
דבר אחר
Another interpretation
of the verse "it is much for you":

רב לך רב יש לך ומנו יהושע
2.
You have a master - Yehoshua.

דבר אחר
Another interpretation
of the verse "it is enough for you":

רב לך
3. Hashem ordered Moshe
"Enough
begging!"

שלא יאמרו הרב כמה קשה ותלמיד כמה סרבן
Stop complaining so that people would
not say "How hard is the Teacher, and how stubborn is the student".

The Gemara Asks:
וכל כך למה
Why
did Hashem punish Moshe
so
hard?

תנא דבי ר'
רבי
ישמעאל לפום גמלא שיחנא:
The academy of Rabbi Yishmael said that based on a camel is its load.

 
One's punishment is proportional to his greatness. Since Moshe was so great, his punishment was so harsh.
 
 
The Gemara will now discuss Moshe's passing:
ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום
Moshe
told
the Jewish people
"I am a hundred and twenty today".

The Gemara Asks:
שאין ת"ל
תלמוד לומר
היום
Why does
the verse
say
the word
"today"?

The Gemara Answers:
היום מלאו ימי ושנותי
Moshe said that
today Hashem filled
his
years
(That day was Moshe's birthday).

ללמדך שהקב"ה
שהקדוש ברוך הוא
משלים שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדש לחדש
Which
teaches that Hashem fills the days of the righteous
so they pass away on the same
day and month
as they were born,

דכתיב את מספר ימיך אמלא
As
the verse
says "the number of your days I will fill".

 
 
 
לא אוכל עוד לצאת ולבא
"I can no more go
out
and come
in".

The Gemara Asks:
מאי לצאת ולבא
What does
the verse mean?

אילימא לצאת ולבא ממש
If
the interpretation is that
Moshe was unable to
physically
go or come
(he was physically weak),

והכתיב ומשה בן מאה ועשרים שנה במותו לא נס ליחה
A later verse shows how that interpretation is untenable, for the verse says
"his eye did not dim, and his sap did not flee".

וכתיב ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו
And
the verse says
"And Moses went up from the plains of Moav to Mount Nevo",

ותניא שתים עשרה מעלות היו שם ופסען משה בפסיעה אחת
And a Braisa
was taught that
despite there being
twenty one steps
between the plains of Moav and the top of Mt. Nevo
, Moshe was able to jump them all in one leap.

 
So Moshe obviously stayed physically strong.
 
 
The Gemara Answers:
א"ר
אמר רבי
שמואל בר נחמני א"ר
אמר רבי
יונתן לצאת ולבוא בדברי תורה
Rather,
Rabbi Shmuel bar Nachmeni said in the name of Rav Yonasan
that Moshe was unable
to
do "give and take"
in the words of Torah,

מלמד שנסתתמו ממנו שערי חכמה
Which means that his gates of wisdom were sealed.

וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד
Moshe and Yehoshua gathered in the
Mishkan,

תנא אותה שבת של דיו זוגי היתה ניטלה רשות מזה וניתנה לזה
A Braisa
was taught that on that Shabbos, there were two leaders, as the reign was removed from one
(Moshe)
and passed to the other
(Yehoshua).

The Gemara continues to expound on Moshe's passing:
(ותניא) א"ר
אמר רבי
יהודה אילמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו
Rabbi Yehuda said that if not for an
explicit
verse, we would be unable to say
the following:

The Gemara Asks:
היכן משה מת
Where did Moshe pass away?

The Gemara Answers:
בחלקו של ראובן
In Reuven's portion,

דכתיב ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו
As
the verse writes
"And Moshe went up from the plains of Moav to Mt. Nevo."

ונבו בחלקו של ראובן קיימא
And Nevo was in the plains of Reuven,

דכתיב ובני ראובן בנו וגו' ואת נבו וגו'
As
the verse writes
"And the children of Reuven, his son ... and Nevo ..."

The Gemara Asks:
(נבו ששם מתו ג' נביאים משה ואהרן ומרים) והיכן משה קבור
Where was Moshe buried?

The Gemara Answers:
בחלקו של גד
In the portion of Gad,

דכתיב וירא ראשית לו וגו'
As
the verse says
"And
Moshe
saw
fit to take
for himself
a portion in the land of Sichon and Og, which is the
first",

The Gemara Asks:
ומחלקו של ראובן עד חלקו של גד כמה הוי
How far is the portion of Reuven to the portion of Gad?

The Gemara Answers:
ארבעה מילין
Four Mil
- 8000 cubits (which is around 2.5 miles).

The Gemara Asks:
אותן ארבעה מילין מי הוליכו
Who carried Moshe for those four Mil?

The Gemara Answers:
מלמד שהיה משה מוטל בכנפי שכינה
Moshe was placed in the wings of the Divine presence,

The Gemara will now mention seven opinions of the eulogies which were delivered on Moshe's passing:
ומלאכי השרת אומרים צדקת ה'
השם
עשה ומשפטיו עם ישראל
1.
And the supernal angels said "He did the righteousness of Hashem and His judgments with Israel",

והקדוש ברוך הוא אומר מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פועלי און
2.
And Hashem said "Who will arise for me against the evildoers
(to rebuke them)
? Who will stand up for me against the workers of iniquity?"

ושמואל אמר מי כהחכם ומי יודע פשר דבר
3.
And Shmuel said
that Hashem said
"Who is like the Sages, who knows how to compromise
between Me and My children - the Jewish people?"

ורבי יוחנן אמר החכמה מאין תמצא
4.
Rabbi Yochanan said
that Hashem expressed himself saying
"But wisdom, where shall it be found?"

ורב נחמן אמר
Rav Nachman said:

וימת שם משה וגו'
"And Moses died there"

סמליון אמר וימת שם משה ספרא רבה דישראל
5.
close
Some say he was an angel, others say he was a Rabbi
Smalion said that "Moshe died there, the great scribe of Israel".

תניא רבי אליעזר הגדול אומר
A Braisa
was taught in the name of Rabbi Eliezer the Great,

שנים עשר מיל על שנים עשר מיל כנגד מחנה ישראל בת קול משמיע ואומר וימת משה ספרא רבה דישראל
6.
A Heavenly Voice rang out over twelve mil by twelve mil,
(which
is the size of the Jewish camp
) that
Moshe passed away, the great scribe of Israel.

ויש אומרים לא מת משה
7.
And some say that Moshe never died:

כתיב הכא וימת שם
It says
about his death that
"Moshe died there,"

וכתיב התם ויהי שם עם ה'
השם
And it says
about the forty days which Moshe spent on the top of Mt. Sinai
"And he was there with Hashem."

מה להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש
Just as
during the forty days Moshe
was standing and serving, so too now
, after his death,
Moshe is standing and serving.

 
 
 
ויקבר אותו בגיא בארץ מואב מול בית פעור
"And they buried him in a valley in the land of Moav, opposite Beis Peor."

א"ר
אמר רבי
ברכיה סימן בתוך סימן
Rabbi Berachia said that there
were many
signs
given for Moshe's burial plot,

ואפ"ה
ואפילו הכי
ולא ידע איש את קבורתו
Nonetheless, no one knows where he's buried.

וכבר שלחה מלכות הרשעה אצל
And the Evil Kingdom
(i.e, the Roman)
sent emissaries.


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21