Dedicate Daf 17a to:
Mishna
:מתני':
Mishna

בא לו לכתוב את המגילה מאיזה מקום הוא כותב
From which
verse
does
the scribe
write
write the Sotah's scroll
?

מואם לא שכב איש וגו' ואת כי שטית תחת אישך
From the words
"If no man has lain with you" and "but if you have gone astray, being under your husband".

ואינו כותב והשביע הכהן את האשה
He skips the verse
"Then the priest shall cause the woman to swear",

וכותב יתן ה' אותך לאלה ולשבועה
And he
continues to
writes
with the verse
"Hashem shall make you a curse and an oath",

ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפיל ירך
"And this water that causes the curse shall go into your bowels, and make your belly to swell, and your thigh to fall away".

ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן
But the scribe
doesn't write "And the woman shall say: 'Amen, Amen.'".

רבי יוסי אומר לא היה מפסיק
Rabbi Yossi says
that the scribe
doesn't interrupt,
and writes all the verse from the beginning to the end
.

ר' יהודה אומר כל עצמו אינו כותב
Rabbi Yehuda says
that the scribe
doesn't write any of
these verses
,

אלא יתן ה' אותך לאלה ולשבועה וגו' ובאו המים המאררים האלה במעיך וגו'
Except "Hashem make you a curse and an oath"
and
"and this water that causes the curse",

ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן:
And
the scribe skips
"and the woman shall say: 'Amen, Amen.'"

 
 
 
Gemara
:גמ':
Gemara

במאי קא מיפלגי
Over what
the three authors in the Mishna
arguing?

בהאי קרא קמיפלגי
They're arguing about
how to interpret the following
verse:

וכתב את האלות האלה הכהן בספר
"And the Kohen shall write these curses in a scroll" -

ר"מ סבר אלות אלות ממש
Rabbi Meir reasons
that the word
"curses"
means that the Kohen should write the explicit
curses,

האלות לרבות קללות הבאות מחמת ברכות
The additional letter "Hei" ("The") in the word
"The curses"
teach that
the curses
which
must also be written
,

אלה למעוטי קללות שבמשנה תורה
While the word "these"
excludes the curses in Devarim
(The Rebuke in Ki Savo )
.

האלה למעוטי צוואות וקבלות אמן
And the extra letter Hei in the word
"these" excludes the instructions and her acceptance
through the word
Amen.

 
 
 
ורבי יוסי כולהו כדקאמרת
And Rabbi Yossi
expounds the verses the same way as Rabbi Meir
,

את לרבות צוואות וקבלות
But he expounds the word
"Es"
to include the instructions and acceptance
of the curses
.

ור"מ אתים לא דריש
And Rabbi Meir
doesn't expound
the word "Es".

ור' יהודה
And Rabbi Yehuda

כולהו במיעוטי דריש להו
Expounds all the extra words in the verse
to exclude:

אלות אלות ממש
The word
"Curses"
which only includes
the explicit curses,

האלות למעוטי קללות הבאות מחמת ברכות
The extra letter Hei in the word
"The curses" excludes implied curses

אלה למעוטי קללות שבמשנה תורה
The word
"these" excludes the curses in Devarim.

האלה למעוטי צוואות וקבלות
The extra letter Hei in the word
"these" excludes the instructions and acceptances.

 
 
 
ורבי מאיר מ"ש האי ה"י דמרבי ביה ומאי שנא האי ה"י דמעיט ביה
And
why does
Rabbi Meir differentiate
between the
Hei
from the word "the curses" which he says
includes
the implied curses and between the letter
Hei
from the word "These" which
exclude
the instructions and the acceptances?

ה"י דגביה דריבויא ריבויא היא ה"י דגביה דמיעוטא מיעוטא והא
A Hei
of a word which
includes, includes; but, a Hei
of a word which
excludes, excludes.

לית ליה לר"מ מכלל לאו אתה שומע הן
But Rabbi Meir doesn't agree that one can imply a positive
statement
from a negative
statement
?

אמר רבי תנחום הנקי כתיב
Rabbi Tanchum said
that the verse could be read as
Hinki
- choke
.

 
 
 
דריש ר"ע
Rabbi Akiva expounded:

איש ואשה זכו שכינה ביניהן
If a
husband and wife are righteous
, the Divine Presence
rests
between them,

 
As Hashem broke up his (two letter name - Yud Hei) name and placed it into Hebrew word for man - Ish (Aleph
Yud
Shin) - and woman - Isha (Aleph Shin
Hei
).
 
 
לא זכו אש אוכלתן
But
if they
are not righteous
, a fire consumes them.

 
Removing the Yud and Hei, the two letters left are Aleph Shin - Eish - Fire.
 
 
אמר רבא ודאשה עדיפא מדאיש
Rava said that the woman's
fire
is stronger than the man's,

(מ"ט) האי מצרף והאי לא מצרף
For the word " Aish " in the word " Isha " is
is connected
and not interrupted by any letters while the word " Aish " in the word " Ish " is interrupted with the letter Yud
.

 
 
 
אמר רבא מפני מה אמרה תורה הבא עפר לסוטה
Rava said that the Torah
requires dust in the
Sotah's
drink, as

זכתה יוצא ממנה בן כאברהם אבינו דכתיב ביה עפר ואפר עפר ואפר
If she's righteous, a child will come out of her who is similar to our patriarch Avraham, about whom it is written "I am but dust and ashes",

לא זכתה תחזור לעפרה
While if, on the other hand, the Sotah
isn't innocent, she returns to dust.

 
 
 
דריש רבא
Rava expounded:

בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לב' מצות
In the merit of Avraham saying "I am dust and ashes", his children merited two commandments:

אפר פרה ועפר סוטה
1.
The ashes of the
Red
Heifer, and
2.
The dust of the Sotah
drink
.

 
The Gemara asks:
 
 
והאיכא נמי עפר כיסוי הדם
But
Avraham's descendants - the Jews - were also commanded to
cover blood
with dust
?

 
The Gemara answers:
 
 
התם הכשר מצוה איכא הנאה ליכא
Covering blood
is a preparation for a Mitzvah, but
provides
no
physical
benefits,

 
The Sotah procedure provides benefit - if the wife is innocent it will resolve marital strife, and if she's guilty, it will lessen Mamzerim.
 
For even if the animal's blood was not covered, it's still kosher.
 
 
דרש רבא
Rava expounded:

בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצות
In the merit that our patriarch Avraham said "from a thread to a shoelace", his children merited two commandments:

חוט של תכלת ורצועה של תפלין
1.
The Techeiles thread and
2.
The Tefillin strap.

בשלמא רצועה של תפלין דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך
It makes sense
that having
the Tefillin strap
is a reward
, for
the verse says
"And all the peoples of the earth shall see that the name of Hashem is called upon you, and they shall be afraid of you",

ותניא ר"א הגדול אומר אלו תפלין שבראש
And a Braisa was taught
where
Rabbi Elazar the Great said that
"the name of Hashem" refers to
the head Tefillin.

אלא חוט של תכלת מאי היא
But what
benefit is in
the Techeiles thread?

 
The Gemara responds:
 
 
דתניא היה ר"מ אומר
A Braisa taught that
Rabbi Meir said:

מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין
What's the difference between the Techeiles and all other colors?
Why did the Torah require that we color the Tzitzis with Techeiles?

מפני שהתכלת דומה לים
The Techeiles looks like the sea,

וים דומה לרקיע
The sea looks like the heavens,

ורקיע דומה לכסא הכבוד
And the heavens looks like the Throne of Glory,

שנאמר ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר
As the verse
says "and they saw the G - d of Israel; and there was under His feet the like of a paved work of sapphire stone, and the like of the very heaven for clearness",

וכתיב כמראה אבן ספיר דמות כסא:
And
another verse says
"was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone"


Mishna
:מתני':
Mishna

אינו כותב לא על הלוח ולא על הנייר ולא על
One doesn't write
the Sotah's scroll
on a tablet, on paper
(different grasses glued together)
, or on
continued next page


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21