Dedicate Daf 24a to:ונתינה לישראל
6.
A close
A descendant of the Givonim who are not allowed to marry regular Jews. The Givonim were a Canaanite tribe that tricked Yehoshua, saying that they were a distant tribe that came to convert. After the conversion, Yehoshua realized that he was tricked, but he was unwilling to undo their conversion out of fear of a Chillul Hashem . So he put them "on hold", they were technically Jewish but became servants of the Mishkan. When, centuries later, they refused to forgive Shaul's descendants for him killing the city of Nov (the Kohanim there supported the Givonim), King David decreed that they may never marry into the Jewish nation. So, like slaves, they may not marry Jews of impeccable lineage.
Nesinah
illicitly married to
a regular Israelite,

ובת ישראל לממזר ולנתין
7.
A daughter of a regular Israelite
illicitly married
to a Mamzer or a Nasin,

לא שותות ולא נוטלות כתובה
Don't drink
the Sotah waters
and do not receive
the
Kesuba
payment.

 
As only people who should stay married may drink the Sotah water.
 
 
ואלו לא שותות ולא נוטלות כתובה
And
the following
don't drink
the Sotah water
and do not receive the Kesuba
payment:

 
And, as mentioned on page , may not eat Terumah.
 
 
האומרת טמאה אני ושבאו לה עדים שהיא טמאה והאומרת איני שותה
8.
One who
admits her guilt, 9. One
who had witnesses
that testified about her guilt, 10.
One who refuses to drink
the Sotah water
,

However, while the following may not drink the Sotah waters, they do collect their Kesuba payment:
אמר בעלה איני משקה ושבעלה בא עליה בדרך נוטלות כתובה ולא שותות
1.
One whose husband refuses to make her drink and
2.
One whose husband was
illicitly
intimate with her on the way
to Yerushalayim
collect their Kesuba
(as it was the husband's fault that she's unable to vindicate herself)
, but may not drink
the Sotah water to prove her innocence, as only the husband may make her drink.

מתו בעליהן עד שלא שתו
There is an argument
if
a suspected Sotah's
husband passed away before
she had a chance
to drink
the Sotah water,

 
There is a doubt if she was immoral and there's no way to verify her status (as only the husband may test a suspected Sotah). However, in this case it wasn't anyone's fault that the wife can't vindicate herself.
 
 
בש"א
בית שמאי
נוטלות כתובה ולא שותות
Discussed in Gemara Beis Shammai says that
the wife
collects her Kesuba and doesn't drink
the Sotah water,

ובה"א
ובית הלל
או שותות או לא נוטלות כתובתן
While
Beis Hillel said
that a suspected Sotah
either drinks
the Sotah water
or doesn't collect her Kesuba.

 
And as she may not drink the Sotah water on her own, she loses her Kesuba payment.
 
 
מעוברת חבירו ומניקת חבירו לא שותות ולא נוטלות כתובה דברי ר"מ
רבי מאיר
Discussed in Gemara Rabbi Meir says that
one who (illicitly) married while
pregnant or nursing does not drink
the Sotah waters
and does not collect her Kesuba.

חכ"א
חכמים אומרים
יכול הוא להפרישה ולהחזירה לאחר זמן
But the Sages say
that they may drink, since they
can separate
for two years
and
then remarry.

איילונית וזקינה ושאינה ראויה לילד לא נוטלות כתובה ולא שותות
If
an Ailonous, an old woman, or one who cannot have children
were suspected of illicit relations, they may not
collect their Kesuba and may not drink
the Sotah water, as the husband isn't allowed to stay married to them, for he has an obligation to have children.

ר"א
רבי אלעזר
אומר יכול הוא לישא אשה אחרת ולפרות ולרבות הימנה
Rabbi Elazar says
that they do drink, as the husband
may marry another woman and have children from her.

 
One was allowed to have multiple wives in the time of the Mishna and the Gemara, and only in the time of Rabbeinu Gershon in the Middle Ages did Ashkenazim take upon themselves not to marry multiple wives.
 
 
ושאר כל הנשים או שותות או לא נוטלות כתובה
All other women
suspected of illicit relations
either drink
the Sotah water
or don't receive their Kesuba.

אשת כהן שותה ומותרת לבעלה
A Kohen's wife
may
drink, and
if she survived, she
is permitted to
stay married to
her husband.

אשת סריס שותה
The wife of a castrate
may
drink
the Sotah water.

 
Only if he was castrated after marriage. The reason is that in order for the wife to be permitted to vindicate herself, the husband be intimate with his wife before she committed her illicit seclusion.
 
 
ע"י
על ידי
כל עריות מקנין חוץ מן הקטן וממי שאינו איש
One can warn
his wife not to have Yichud with
any forbidden relations, except for a child and one "who is not a man".

 
So for example, if one warns his wife not to be secluded with her father and she was, he can make her drink the Sotah waters.
 
 
ואלו שב"ד
שבית דין
מקנין להן
The court warns the following
three types
people
(if the wife was behaving inappropriately):

מי שנתחרש בעלה או נשתטה או שהיה חבוש בבית האסורין
1.
One who's husband became deaf-mute ,
2.
Went insane, or
3.
Was placed in jail.

לא להשקותה אמרו אלא לפוסלה מכתובתה
The court's warning is not effective to
allow her to drink
the Sotah waters,
but
it is effective
to prevent
the suspected Sotah
from
being allowed to collect
her Kesuba.

ר'
רבי
יוסי אומר אף להשקותה
Rabbi Yossi said
that a court's warning is effective
even to make her drink,

לכשיצא בעלה מבית האסורים ישקנה:
As
when her husband will be freed from jail, he
could take her to Yerushalayim himself to
make her drink
based on this warning.

Gemara
The Gemara Asks:
מישתא הוא דלא שתייא הא קנוי מקני לה
Discussed in Mishna
While an Arusa and one awaiting Yibum
don't drink the
Sotah waters, as explained in the Mishna,
she may be warned
not to be secluded and, if discovered, will lose her Kesuba.

מה"מ
מנהני מילי
What is the source?

The Gemara Answers:
דת"ר
דתנו רבנן
The Rabbis taught:

דבר אל בני ישראל ואמרת
The verse says
"Speak to the children of Israel, and say to them:"

לרבות ארוסה ושומרת יבם לקינוי
The extra word "say onto them" teach that even
an Arusa and a woman who is awaiting Yibum
may be warned.

The Gemara Asks:
ומתני'
ומתניתן
מני
Who is the author of this Mishna?

The Gemara Answers:
רבי יונתן היא
Rabbi Yonasan.

דתניא
As a Braisa
teaches:

תחת אישך פרט לארוסה
The words
"being under your husband" excludes an Arusa
from drinking the Sotah water.

יכול שאני מוציא אף שומרת יבם
One
may think that a woman waiting for Yibum
should also be
excluded
from drinking the Sotah water,

ת"ל
תלמוד לומר
איש איש
The Gezeira Shava of
the word "Ish" "Ish"
(man)
teaches
that one awaiting Yibum may drink.

דברי רבי יאשיה
The above is the opinion of
Rabbi Yoshia.

ר'
רבי
יונתן אומר תחת אישך פרט לשומרת יבם
Rabbi Yonasan said
that the verse
"being under your husband" excludes one who awaits Yibum
from drinking the Sotah water.

אוציא שומרת יבם ולא אוציא את ארוסה
Does the verse disqualify
a woman who is awaiting Yibum
or does it disqualify an
Arusa?

תלמוד לומר אשר תשטה אשה תחת אישה פרט לארוסה
The verse
"When a wife, being under her husband, goes astray", disqualifies an Arusa.

 
 
Opinion An Arusa may not drink the Sotah water. One awaiting Yibum may drink One awaiting Yibum may not drink
Rabbi Yoshia "Being under your husband" Gezeira Shava of "Man" -
Rabbi Yonasan "When a wife ..." - "Under her husband"
 
 
The Gemara will now explain the argument:
מר אלימא ליה ארוסה דקידושי דידיה וסוקלין על ידו
Rabbi Yonasan
considers
the relationship between a man and his
Arusa stronger
than the relationship between a man and one awaiting Yibum since an Arusa received
Kiddushin
from her husband, and her immorality can
result in the
death penalty,

ומר אלימא ליה שומרת יבם דלא מיחסרא מסירה לחופה
But Rabbi Yoshia
considers
the relationship between a man and one who awaits Yibum
stronger
than the relationship between a man and his Arusa as the Yibum ceremony
does not require a Chuppah.

 
As Yibum (unlike a regular marriage) is nothing more than intimacy (Though Rabbinically, the Yavam should do a quasi-Kiddushin called "Maamar").
 
 
The Gemara Asks:
ורבי יונתן האי איש איש מאי עביד ליה
But what does
Rabbi Yonasan
learn from the Gezeira Shava between the words
?

The Gemara Answers:
מיבעי ליה לרבות אשת חרש ואשת שוטה ואשת
This Gezeira Shava teaches that the court will warn
the wife of a deaf-mute , insane, and


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21