Dedicate Daf 40a to:בנעילה דיומא דכיפורי מאי אמר
What
verses
are to be said
during
Neilah's
Priestly Blessings
on Yom Kippur ?

The Gemara Answers:
אמר מר זוטרא ואמרי לה במתניתא
Mar Zutra said, and some say that
the
Mishna
said:

הנה כי כן יברך גבר ירא ה'
1.
"Behold, surely thus shall the man be blessed who fears Hashem."

יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך
2.
"May Hashem bless you out of Zion; And see thou the good of Jerusalem all the days of your life;"

וראה בנים לבניך שלום על ישראל
3.
"And see your children's children. Peace be upon Israel!"

The Gemara Asks:
היכן אומרן
When
are all these verses
to be said?

 
At which point of the Priestly Blessings are they to be said?
 
 
The Gemara cites two answers:
רב יוסף אמר בין כל ברכה וברכה
1.
Rav Yosef said
that these verses
are to be said between the blessings,

ורב ששת אמר בהזכרת השם
2.
Rav Sheshes said
that these verses are to be said when the Kohanim
say Hashem's name.

The Gemara cites another two answers:
פליגי בה רב מרי ורב זביד
There is an argument between Rav Mari and Rav Zvid:

חד אמר פסוקא לקבל פסוקא
One said
that the congregation says one verses
after
the Kohanim say one of their
verses,

וחד אמר אכל פסוקא אמר להו
And the other said that
the congregation says all three verses
after
the Kohanim
say
each of their
verse.

 
 
 
לכולהו א"ר חייא בר אבא כל האומרן בגבולין אינו אלא טועה
Rabbi Chiya bar Abba said that everyone agrees that
one may not
recite
these verses
outside of the Beis Hamikdash ,

 
As these verses were recited in honor of Hashem's unique four letter name, which may only be recited in the Beis Hamikdash .
 
 
אמר רבי חנינא בר פפא תדע דבמקדש נמי לא מיבעי למימרינהו
And Rabbi Chanina bar Papa said that even in the Beis Hamikdash one should not say
these verses.

 
The reason these verses shouldn't be recited is...
 
 
כלום יש לך עבד שמברכין אותו ואינו מאזין
Can one say that
A slave is
being
blessed and doesn't listen?

 
Can one recite prayers while Hashem is blessing us?
 
 
א"ר אחא בר חנינא תדע דבגבולין נמי מיבעי למימרינהו כלום יש עבד שמברכין אותו ואין מסביר פנים
Rabbi Acha bar Chanina said that these verses should be recited
even
outside the Beis Hamikdash , as
we can be compared to
a slave who
(while being
blessed
)responds graciously.

The Gemara will now cite two teachings about Rabbi Avahu:
א"ר אבהו מריש הוה אמינא להו כיון דחזינא ליה לרבי אבא דמן עכו דלא אמר להו אנא נמי לא אמינא להו
1.
Rabbi Avahu said that he thought that since Rabbi Abba from Akko didn't say
these verses
, he also should also not say them,

ואמר רבי אבהו מריש הוה אמינא עינותנא אנא
2.
Rabbi Avahu said that used to think that he was humble,

כיון דחזינא ליה לרבי אבא דמן עכו דאמר איהו חד טעמא ואמר אמוריה חד טעמא ולא קפיד
But
when
he saw that Rabbi Abba from Akko taught a reason
for a law,
but his interpreter
(ignoring him)
said a different reason,
and yet, Rabbi Abba
wasn't upset,

אמינא לאו עינותנא אנא
Rabbi Avahu realized
that he wasn't
as
humble
as Rabbi Abba from Akko.

The Gemara Asks:
ומאי עינוותנותיה דרבי אבהו
What was Rabbi Avahu's humility?

The Gemara cites two answers:
דאמרה לה דביתהו דאמוריה דרבי אבהו לדביתיה דרבי אבהו הא דידן לא צריך ליה לדידך והאי דגחין וזקיף עליה יקרא בעלמא הוא דעביד ליה
1.
The wife of Rabbi Avahu's interpreter told Rabbi Avahu's wife that her
husband (the interpreter)
doesn't need
Rabbi Avahu's teachings (and that he was really greater than Rabbi Avahu), but he subjugates himself to Rabbi Avahu
only out of respect
for close
The Gemara says that Rabbi Avahu was close to the government, so (in the eyes of the interpreter's wife), the interpreter was equal to Rabbi Avahu, but respected Rabbi Avahu only because of Rabbi Avahu's closeness to the Roman government
royalty .

 
Which was a great insult to someone of Rabbi Avahu's stature.
 
 
אזלא דביתהו ואמרה ליה לרבי אבהו
Yet when Rabbi Avahu's
wife told the above to Rabbi Avahu,

אמר לה ומאי נפקא ליך מינה מיני ומיניה יתקלס עילאה
Rabbi Avahu
responded that it doesn't make a difference
if he's greater or his interpreter is greater, for
between
the two of them
is Hashem praised.

 
 
 
ותו רבי אבהו אימנו רבנן עליה לממנייה ברישא
2.
Moreover, Rabbi Avahu said that the Sages
wanted to
appoint him as the head
of the Yeshiva,

כיון דחזיה לר' אבא דמן עכו דנפישי ליה בעלי חובות
But since he saw that Rabbi Abba from Akko had many creditors
(and needed the money),

אמר להו איכא רבה
Rabbi Avahu
told
the Sages
that
Rabbi Abba from Akko
is greater,
and deserves the position.

The Gemara will now say a story about Rabbi Avahu:
ר' אבהו ור' חייא בר אבא איקלעו לההוא אתרא
Rabbi Avahu and Rabbi Chiya bar Abba once went somewhere,

רבי אבהו דרש באגדתא רבי חייא בר אבא דרש בשמעתא
Rabbi Avahu expounded Aggadata, and Rabbi Chiya bar Abba expounded Halacha.

שבקוה כולי עלמא לרבי חייא בר אבא ואזול לגביה דר' אבהו
Everyone abandoned Rabbi Chiya bar Abba's
Halacha class
and went
instead
to Rabbi Avahu's
(Aggadata) class.

חלש דעתיה
Seeing that he lost his students, Rabbi Chiya bar Abba
got upset.

 
To placate Rabbi Chiya bar Abba,
 
 
אמר ליה אמשל לך משל למה הדבר דומה
Rabbi Avahu
told him a parable:

לשני בני אדם אחד מוכר אבנים טובות ואחד מוכר מיני סידקית
There are two people: One sells precious stones and one sells needles,

על מי קופצין לא על זה שמוכר מיני סידקית
To whom do people
flock
? To the one which sells
the inexpensive
needles.

 
So he shouldn't be upset that everyone left his class, since even though Halacha is more greater than Aggadata, people don't appreciate its greatness.
 
Moreover, to calm down Rabbi Chiya bar Abba,
 
כל יומא הוה מלוה רבי חייא בר אבא לרבי אבהו עד אושפיזיה משום יקרא דבי קיסר
Every day, Rabbi Chiya bar Abba would escort Rabbi Avahu to
Rabbi Avahu's
house, as
Rabbi Avahu was a favorite of the Caesar and Rabbi Chiya needed
to honor the Caesar,

ההוא יומא אלויה רבי אבהו לרבי חייא בר אבא עד אושפיזיה
On that day, Rabbi Avahu escorted Rabbi Chiya bar Abba to
his
(Rabbi Chiya bar Abba's)
lodgings.

ואפילו הכי לא איתותב דעתיה מיניה
Still,
Rabbi Chiya bar Abba
was not appeased.

The Gemara Asks:
בזמן ששליח צבור אומר מודים העם מה הם אומרים
What does the congregation answer when the Chazzan says "Modim"?

The Gemara will cite five answers:
אמר רב מודים אנחנו לך ה' אלהינו על שאנו מודים לך
1.
Rav said
that they say
"We praise You, Hashem our G - d for that we
desire to
praise You,"

ושמואל אמר אלהי כל בשר על שאנו מודים לך
2.
Shmuel says
that the congregation also says
"G - d of all flesh, for that we
desire to
praise you,"

רבי סימאי אומר יוצרנו יוצר בראשית על שאנו מודים לך
3.
Rav Simai said "Our Creator, the Creator of the world, for that we
desire to
praise you,"

נהרדעי אמרי משמיה דרבי סימאי
4.
And the Nehardeans said in the name of Rabbi Simai:

ברכות והודאות לשמך הגדול על שהחייתנו וקיימתנו על שאנו מודים לך
"Blessings and praises to Your great name for that You have enlivened us, established us, for that we
desire to
praise You,"

רב אחא בר יעקב מסיים בה הכי
5.
Rav Acha bar Yaakov finished off thus:

כן תחיינו ותחננו ותקבצנו ותאסוף גליותינו לחצרות קדשך לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם על שאנו מודים לך
"So shall You enliven us, and favor us, and gather us in, and gather in our exiles to Your holy courtyards, to guard Your laws and to do Your will with a full heart, for we
desire to
praise you."

אמר רב פפא הילכך נימרינהו לכולהו
So Rav Papa
concluded
that one should say all
of the above praises while the Chazzan says Modim.

The Gemara discusses two sources that one has to respect the community:
אמר ר' יצחק לעולם תהא אימת צבור עליך שהרי כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי שכינה
1.
Rabbi Yitzchak said that one should respect the community, for the Kohanim face the community and turn their backs to the Divine Presence.

רב נחמן אמר מהכא ויקם המלך דוד על רגליו ויאמר שמעוני אחי ועמי
Rav Nachman said that
the source
is from "Then Dovid the king stood up upon his feet, and said: 'Hear me, my brethren, my nation'".

The Gemara Asks:
אם אחי למה עמי ואם עמי למה אחי
If
the Jews
were
Dovid's
brothers,
why did Dovid call them
my people, and
if the Jews were
his people, why
did Dovid call them
his brothers?

 
"People" implies a Master - Subject relationship, while "Brother" implies a relationship of equals.
 
 
The Gemara Answers:
אמר רבי אלעזר אמר להם דוד לישראל אם אתם שומעין לי אחי אתם ואם לאו עמי אתם ואני רודה אתכם במקל
Rabbi Elazar said that Dovid told the Jews that if they obey, they'll be
treated
like brothers, but if they don't, they'll be
treated
like his nation and he'll
subjugate them.

 
 
 
רבנן אמרי מהכא דאין הכהנים רשאין לעלות בסנדליהן לדוכן וזהו אחת מתשע תקנות שהתקין רבן יוחנן בן זכאי
2.
The Sages
said that the source that one has to respect the community is
that Kohanim may not do the Priestly Blessings wearing shoes, which is one of the nine decrees of Rabbi Yochanan ben Zakkai.

The Gemara Asks:
מאי טעמא לאו משום כבוד צבור
What's the reason
that Kohanim are not allowed to say the Priestly Blessings with shoes?
Is it not out of honor of the congregation?

 
We're concerned that by picking up his hands, the Kohen will uncover his dirty shoes, which disgraces the community.
 
 
The Gemara Answers:
אמר רב אשי לא
Rav Ashi
said that the reason is
not
related to respecting the community,

התם שמא נפסקה לו רצועה בסנדלו והדר אזיל למיקטריה
The reason a Kohen may not do the Priestly blessings with his shoes is that we're concerned that
his shoelace may rip
during the Blessings
and he'll try to re-tie it,

ואמרי בן גרושה או בן חלוצה הוא
And
the onlookers
will say that
he's not performing the Priestly Blessings since he's really
a son of a divorcee or the son of a Chalutza
(who may not perform the Priestly Blessings).

 
 
 
 
:ובמקדש ברכה אחת כו':
In Beis Hamikdash
the Kohanim
blessed once,


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21