Dedicate Daf 42a to:ויהי הוא בשער בנימן ושם בעל פקידות ושמו יראיה בן שלמיה בן חנניה ויתפש את ירמיהו הנביא לאמר אל הכשדים אתה נופל ויאמר (לו) ירמיה שקר אינני נופל אל הכשדים וגו'
"And when he was in the gate of Binyamin, a guard of the siege was there, whose name was Iriyah , the son of Shlemiah , the son of Chananya; and he laid hold on Yirmiyahu the prophet, saying: 'You flee to the Chaldeans.'".

וכתי' ויתפש ירמיהו ויביאהו אל השרים
And the next verse says "Then said Yirmiyahu: 'It is false; I'm not fleeing to the Chaldeans'; but he did not listen to him;
so Iriyah laid hold on Yirmiyahu, and brought him to the princes."

 
Some time after the previous false prophecy, Yirmiyahu left Yerushalayim to take possession of his land he inherited in Binyamin, an Chananya's grandchild (a grandchild of the false prophet Yirmiyahu "flattered") arrested him.
 
 
וא"ר אלעזר כל עדה שיש בה חנופה מאוסה כנדה שנאמר כי עדת חנף גלמוד
4.
And Rabbi Elazar said that a community which contains flatterers is as disgusting as a menstruant,
as the verse says
"For the company of the flatterers is a Gamlod ,"

שכן בכרכי הים קורין לנדה גלמודה
And in the coastal cities, a menstruating
woman
is called a Gamlod .

The Gemara Asks:
מאי גלמודה
Why
is a menstruant called
a Gamluda ?

The Gemara Answers:
גמולה מבעלה
Because she must be
separate
( Gamal )
from her husband.

 
 
 
ואמר ר' אלעזר כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולה
5.
And Rabbi Elazar said that a community with flatterers will be exiled,

כתיב הכא כי עדת חנף גלמוד וכתי' התם ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה גולה וסורה וגו'
As one verse says
"For the company of the flatterers is a Gamlod ,"
and another verse says
"Then you shall say in your heart: 'Who has begotten me these, Seeing I have been bereaved of my children, and am solitary, An exile, and wandering to and fro.'"

 
 
 
א"ר ירמיה בר אבא ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה כת ליצים וכת חניפים וכת שקרים וכת מספרי לשון הרע
6.
Rabbi Yirmiya bar Abba said that four do not receive the divine presence: The scoffers, the flatterers, the liars, and slanderers.

כת ליצים דכתיב משך ידו את לוצצים
The source that
scoffers
don't receive the divine presence is the verse
"He stretches out his hand
to avoid being
with scorners."

כת חניפים דכתיב כי לא לפניו חנף יבא
The source that
flatterers
don't receive the divine presence is the verse
"a flatterer cannot come before Him."

כת שקרים דכתי' דובר שקרים לא יכון לנגד עיני
The source that
liars
don't receive the divine presence is the verse
"he that speaks falsehood shall not dwell before My eyes."

כת מספרי לשון הרע דכתיב כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע
The source that
speakers of evil talk
don't receive the divine presence is the verse
"For You are not a G - d that has pleasure in wicked; Evil shall not sojourn with You."

צדיק אתה ה' לא יגור במגורך רע:
The verse is saying
"You are righteous, Hashem,
so
you will not dwell with evil
talk
"

 
 
 
 
Chapter Eight

Mishna
משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם בלשון הקודש היה מדבר
The
Kohen
anointed for war would speak to the people in Hebrew,

שנאמר והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן
As
the verse
says "And it shall be, when you approach the battle, that the Kohen shall approach,"

זה כהן משוח מלחמה
This verse refers to the
Kohen anointed for war,

ודבר אל העם בלשון הקודש
"And speak unto the people" - in Hebrew

ואמר אליהם שמע ישראל וגו' על אויביכם ולא על אחיכם
"And shall say unto them: 'Hear, O Israel,
you approach this day unto battle against
your enemies" and not
against
your brethren,

לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין שאם תפלו בידם ירחמו עליכם
This will not be a war like
Yehuda against Shimon or Shimon against Binyamin, where the
victors will have
mercy on the captives,

כמה שנאמר ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל מערומיהם הלבישו מן השלל וילבישום וינעילום ויאכילום וישקום ויסכום וינהלום בחמורים לכל כושל ויביאום יריחו עיר התמרים אצל אחיהם וישובו שומרון וגו'
As
the verse
says "And the men that have been mentioned by name rose up, and took the captives, and with the spoil clothed all that were naked among them, and arrayed them, and shod them, and gave them to eat and to drink, and anointed them, and carried all the feeble of them upon donkeys, and brought them to Yericho, the city of palm trees, unto their brethren; then they returned to the Shomron."

על אויביכם אתם הולכים שאם תפלו בידם אין מרחמין עליכם
You are going
to war
against your enemies, who will not have mercy
on you
if you are captured.

The Mishna will discuss the following verse.
אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו וגו
"Let not your heart faint; fear not, nor be alarmed, neither be you affrighted at them;"

אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וציחצוח חרבות
"Let not your heart faint" from the neighing of horses and clanging of swords,

אל תיראו מפני הגפת תריסין ושפעת הקלגסין
"Fear not" from the sound of the shields and the yell of the army,

אל תחפזו מקול קרנות
"Nor be alarmed" from the sound of their horns,

אל תערצו מפני קול צווחות
"Neither be you affrighted" from their screaming,

כי ה'
השם
אלהיכם ההולך עמכם
"For Hashem your G - d goes with you."

הם באין בנצחונו של בשר ודם ואתם באים בנצחונו של מקום
The enemies
come with human strength, while you come with Hashem's strength,

פלשתים באו בנצחונו של גלית מה היה סופו לסוף נפל בחרב ונפלו עמו
The Philistines
challenged the Jews
with the strength of Golias. He fell, and with him,
fell his nation,

בני עמון באו בנצחונו של שובך מה היה סופו לסוף נפל בחרב ונפלו עמו
The Amonites
challenged the Jews
with the strength of Shuvach. He fell, and with him
fell his nation,

ואתם אי אתם כן כי ה'
השם
אלהיכם ההולך עמכם להלחם לכם וגו' זה מחנה הארון:
But not so the Jews. They have the merit that
"Hashem your G - d is He that goes with you, to fight for you,"
which refers to the
Aron.

Gemara
The Gemara Asks:
מאי קאמר
What's
the source that the Kohen anointed for war speaks in Hebrew?

The Gemara Answers:
הכי קאמר שנאמר ודבר ולהלן אומר משה ידבר והאלהים יעננו בקול
It's a Gezeira Shava between the words " Davar ". The first verse contains the word
" Vediber "
(and he spoke) and another verse says
"Moshe spoke
( Yedaber )
, and Hashem answered him by a voice."

מה להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון הקודש
Just
as Moshe spoke in Hebrew,
so did
the Kohen speak in Hebrew.

 
 
 
The Gemara will now discuss which Kohen speaks to the people.
תנו רבנן
The Sages taught:

ונגש הכהן ודבר אל העם
"The Kohen shall approach and speak to the people."

יכול כל כהן שירצה
One
may think that
any Kohen
may give the talk,

ת"ל ודברו השוטרים
The verse
"And the officers shall speak" teaches
otherwise:

מה שוטרים בממונה אף כהן בממונה
Just as the officers had to be appointed, so too the Kohen
anointed for war must be appointed.

The Gemara Asks:
ואימא כהן גדול
Perhaps the Kohen Gadol
was the one who had to make the announcements?

The Gemara Answers:
דומיא דשוטר מה שוטר שיש ממונה על גביו אף כהן שיש ממונה על גביו
The Kohen making the announcements
had to be similar to an officer.
Just as an officer
has someone above him
(a judge), so too must the Kohen have someone above him. Since
the Kohen Gadol does not
have anyone
higher than him,
he may not deliver the address.

The Gemara Asks:
כהן גדול נמי האיכא מלך על גביו
But a Kohen Gadol has a king on top of him?

The Gemara Answers:
בעבודתו קאמר
The Kohen making the announcements must have someone on top of him in
his service.

The Gemara Asks:
ואימא סגן
But perhaps the Kohen making the announcements was the
vice
Kohen Gadol ?

סגן לאו ממונה הוא
Being a
Vice
Kohen Gadol
is not a
true
appointment,

דתניא אמר רבי חנינא סגן הכהנים למה סגן ממונה שאם אירע בו פסול בכהן גדול נכנס :ומשמש תחתיו:
As Rabbi Chananya the Vice
Kohen Gadol
said that the Vice
Kohen Gadol was no different than any other Kohen, except
if the Kohen Gadol would be disqualified
from serving on Yom Kippur ,
he'd take over.

 
 
 
 
ואמר אליהם. שמע ישראל:
And
the Kohen anointed for war
said to them "Hear, O Israel"

 
 
 
The Gemara Asks:
מאי שנא שמע ישראל
Why
does the Kohen use the term
"Hear, O Israel?"

The Gemara Answers:
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידם:
Rabbi Yochanan said in the name of Rabbi Shimon ben Yochai that
this verse teaches a lesson.
Hashem is telling the Jewish people that they
deserve
to be victorious just because of the merit of saying Shema day and night.

 
 
 
 
:אל ירך לבבכם אל תיראו כו':
Don't dread, fear.

 
 
 
תנו רבנן פעמיים מדבר עמם
The Sages taught
that the Kohen anointed for war
spoke
to the army
twice:

אחת בספר ואחת במלחמה
Once at the border and once before battle.

The Gemara Asks:
בספר מה הוא אומר
What does
the Kohen anointed for war say
at the border?


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21