Dedicate Daf 46b to:איתן מושבך ושים בסלע קנך
"Though firm be your dwelling place, And your nest be set in the rock,"

ואומר שמעו הרים את ריב ה'
=השם
והאיתנים מוסדי ארץ
And
another verse
says "Hear, O mountains, Hashem's argument, And the enduring
( Eitan )
rocks, the foundations of the earth."

אחרים אומרים מנין לאיתן שהוא ישן שנאמר גוי איתן הוא גוי מעולם הוא.
Others say
that the source that the word
" Eitan " means old is
the verse
"It is an enduring nation, It is an ancient nation"

 
 
 
 
:ועורפין אותה בקופיץ מאחוריה:
And one decapitates it with an axe from its back.

 
 
 
The Gemara Asks:
מ"ט
=מאי טעמא
What's the source
that the Decapitated Calf has its head chopped off from its back and not its front?

The Gemara Answers:
גמר עריפה עריפה מחטאת העוף:
A Gezeira Shava of the words
" Arufa "
in context of the
bird sin
offering.

 
A bird sin - offering may be killed through the Kohen running his thumbnail through the back of the bird's neck. So too, the Decapitated Calf has its head chopped off through its back.
 
 
 
:ומקומה אסור מלזרוע ומליעבד:
And its place is forbidden for work.

 
 
 
ת"ר
=תנו רבנן
The Sages taught:

אשר לא יעבד בו ולא יזרע
"Which may neither be plowed nor sown."

There's an argument over what work is forbidden:
לשעבר דברי רבי יאשיה
Rabbi Yoshia
said that this verse prohibits decapitating the calf where work
was
done.

רבי יונתן אומר להבא
Rabbi Yonasan
said that this verse prohibits work from
being
done where the calf was decapitated.

 
 
 
רבא אמר להבא דכ"ע
=דכולי עלמא
לא פליגי דכתיב ולא יזרע
Rava said that both agree that
work
may not be done
in the place where the calf was decapitated, as the verse says
"
will
not be planted,"

כי פליגי לשעבר
They argue about
whether the prohibition extends to the
past.

רבי יאשיה סבר מי כתיב ולא יעובד ורבי יונתן מי כתיב אשר לא נעבד
Rabbi Yoshia
said as that the verse never said
"which
will
not be done",
past work is prohibited,
while Rabbi Yonasan
said that as the verse never said
"which
was
not worked",
past work is permitted.

ורבי יאשיה אשר לשעבר משמע
Rabbi Yoshia
responded that the word
"Which"
implies past labor,

ור'
=ורבי
יונתן אשר רבויא הוא:
And Rabbi Yonasan
expounds the extra word ("which") in a different manner.

 
 
 
 
:ומותר לסרוק שם פשתן ולנקר שם אבנים:
One is permitted to comb linen and to chisel rocks.

 
 
 
ת"ר
=תנו רבנן
The Sages taught:

אשר לא יעבד בו ולא יזרע אין לי אלא זריעה
The verse
"Which may neither be worked nor sown" only
teaches that
planting
is prohibited.

The Braisa asks:
שאר עבודות מנין
What
is the source that
other labors
are prohibited?

The Braisa answers:
תלמוד לומר אשר לא יעבד בו מכל מקום
The verse says
"Which may neither be worked,"
which implies that
any labor
is prohibited.

The Braisa asks:
אם כן מה ת"ל
=תלמוד לומר
ולא יזרע
So why
does the verse mention
planting?

The Braisa answers:
לומר לך מה זריעה מיוחדת שהיא בגופה של קרקע אף כל שהיא בגופה של קרקע
To
teach that the only work similar to planting, (in that they must involve
the ground itself
),
are prohibited
in the valley of the Decapitated Heifer.

יצא סריקת פשתן וניקור אבנים שאינן בגופה של קרקע
Excluding
combing wool and chiseling stones
(
which
does not affect
the ground
).

The Gemara Asks:
ואימא אשר לא יעבד בו כלל ולא יזרע פרט
But why not use the Klal / Prat logic, as
"Shall not be worked"
is a general rule,
"You shall not plant"
is a specific type of work,

כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט
And the rule is that when a verse has a
general
rule followed by an example, the example limits the rule.

זריעה אין מידי אחרינא לא
So in this case,
only planting should be prohibited and
no other type of labor.

The Gemara Answers:
אשר רבויא הוא:
The word
"which" adds
other forms of labor.

 
 
 
 
:זקני העיר רוחצין ידיהן כו':
The elders of the city wash their hands.

 
 
 
ת"ר
=תנו רבנן
The Sages taught:

וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל
"And all the elders of that city, who are nearest unto the slain man, shall wash their hands over the heifer whose neck was broken in the valley."

The Braisa asks:
שאין ת"ל
=תלמוד לומר
הערופה ומה ת"ל
=תלמוד לומר
הערופה
The verse already said that the neck was broken, why does it repeat itself?

The Braisa answers:
על מקום עריפתה של עגלה
The verse repeats itself that the court has to issue this declaration over the Decapitated Calf.

 
 
 
ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו
"And they shall say: 'Our hands have not shed this blood, nor have our eyes seen it.'"

The Mishna asks:
וכי על לבנו עלתה שב"ד
=שבית דין
שופכין דמים
Would one think that the
members of the
court
are murderers?

The Mishna answers:
אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויה
Rather,
the court means that they
did not let
the victim
go without food and did not see him leave without an escort.

 
 
 
תניא היה ר"מ
=רבי מאיר
אומר כופין ללויה ששכר הלויה אין לה שיעור
A Braisa was taught
in which
Rabbi Meir said that one may force another to
be an
escort, for the merit of escorting
another
is unlimited,

 
 
 
שנאמר ויראו השומרים איש יוצא מן העיר ויאמרו לו הראנו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסד
As
the verse
says "And the watchers saw a man come out of the city, and they said to him: 'Show us the entrance to the city, and we will deal kindly with you.'"

וכתיב ויראם את מבוא העיר
And the verse says
"And he showed them the entrance to the city."

The Braisa asks:
ומה חסד עשו עמו
What kindness
did the Jews
perform to him?

The Braisa answers:
שכל אותה העיר הרגו לפי חרב ואותו האיש ומשפחתו שלחו
The city was killed, and he and his family were the sole survivors.

 
 
 
וילך האיש ארץ החתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז היא שמה עד היום הזה
"And the man went into the land of the Chittites, and built a city, and called it Luz, which is its name until this day."

 
The phrase "until this day" implies that it was never destroyed.
 
 
תניא היא לוז שצובעין בה תכלת
A Braisa taught that this was the same Luz which dyed Techeiles.

היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה
This Luz was never
exiled
by Sancheriv,

נבוכדנצר ולא החריבה
Nor
was it
destroyed by Nevuchadnetzar,

ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בה
And even the Angel of Death has no right to enter the city,

אלא זקנים שבה בזמן שדעתן קצה עליהן יוצאין חוץ לחומה והן מתים
And when the elders of the city feel too old, they leave
must
the city walls to die.

The Braisa asks:
והלא דברים ק"ו
=קל וחומר
Is it not logical?

ומה כנעני זה שלא דיבר בפיו ולא הלך ברגליו גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות מי שעושה לויה ברגליו על אחת כמה וכמה
If this Canaanite, who didn't
even escort the Jews
with his feet, caused salvation for himself and all his descendants for all
forthcoming
generations, all the more so should
the reward for
escorting
last forever.

The Gemara Asks:
במה הראה להם
How
did this Canaanite show the Jews the entrance into the city?

The Gemara cites two answers:
חזקיה אמר בפיו עקם להם
1.
Chizkiya said
that he showed it
with his mouth,

ר'
=רבי
יוחנן אמר באצבעו הראה להם
2.
Rabbi Yochanan said that he showed it with his finger.

תניא כוותיה דר'
=דרבי
יוחנן בשביל שכנעני זה הראה באצבעו גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות
And a Braisa agrees with Rabbi Yochanan,
for a Braisa taught that the reward
for the Canaanite showing
the Jews the way into the city
with his finger
, caused salvation for him and all
his
future offspring.

אמר רבי יהושע בן לוי המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה
Rabbi Yehoshua ben Levi said that one who walks without an escort should study Torah,

שנאמר כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך
As
the verse
says "For they shall be an escort of grace unto your head"

ואמר ר'
=רבי
יהושע בן לוי בשביל ארבעה פסיעות שלוה פרעה לאברהם
And Rabbi Yehoshua ben Levi said that for the four steps Pharaoh escorted Avraham,

שנאמר ויצו עליו פרעה אנשים וגו'
As
the verse
says "And Pharaoh gave men charge concerning him; and they sent him on the way",

נשתעבד בבניו ארבע מאות שנה
Avraham's
sons were enslaved there four hundred years,

שנאמר ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה
As
the verse says
"and they shall afflict them four hundred years."

אמר רב יהודה אמר רב כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוק
Rav Yehuda said in the name of Rav that one who is escorted
even four cubits (even
inside a city
),
isn't harmed
(on the road).

רבינא אלויה לרבא בר יצחק ד' אמות בעיר
Ravina escorted Rava bar Yitzchak four cubits,

מטא לידיה היזיקא ואיתציל
Rava bar Yitzchak
was endangered but was saved.

 
 
 
ת"ר
=תנו רבנן
The Sages taught:

הרב לתלמיד עד עיבורה של עיר
A teacher
must escort his student
until
the last house within the city limits,

חבר לחבר עד תחום שבת
One colleague
must escort
another
two thousand cubits,

תלמיד לרב אין לו שיעור
And there is no limit how far must
a student
escort his
teacher.

The Gemara Asks:
וכמה
So
how
far must he go?

The Gemara Answers:
א"ר
=אמר רב
ששת עד פרסה ולא אמרן אלא רבו שאינו מובהק אבל רבו מובהק שלשה פרסאות
Rav Sheshes said
that a student must escort
a teacher a Parsa, but
a student must escort a teacher from whom he learned most of his knowledge
three Parsas.

 
 
 
רב כהנא אלויה לרב שימי בר אשי מפום נהרא עד בי ציניתא דבבל
Rav Kahana escorted Rav Shimi bar Ashi from Pum Nahara until the Palm Trees of Babylonia.

כי מטו התם אמר ליה ודאי דאמריתו הני ציניתא דבבל משני אדם הראשון איתנהו
When they arrived,
Rav Kahana
asked
Rav Shimi bar Ashi
if those palms are
truly
from the times of Adam?

א"ל
=אמר ליה
אדכרתן מלתא דאמר רבי יוסי בר'
=ברבי
חנינא
Rav Shimi bar Ashi
said that this reminded him of
the following
teaching of Rabbi Yossi bar Chanina:

מאי דכתיב בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם
What does
"through a land that no man passed through, and where no man dwelled"
mean?

וכי מאחר שלא עבר היכן ישב
The second part of the verse is superfluous, as
if no man passed through
the desert, all the more so no man
dwelled there?

(ומאחר שלא ישב היכן עבר) אלא ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתישבה ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון לא נתישבה
Rather, people only live in lands which Adam decreed for habitation.

רב מרדכי אלויה לרב אשי מהגרוניא ועד בי כיפי ואמרי לה עד בי דורא
Rav Mordechai escorted Rav Ashi from Hagronia to Bei Kipi , and some say, to Bei Dura .

אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמים
Rabbi Yochanan said in the name of Rabbi Meir that one who doesn't escort
another
or accept an escort is considered
to be a murderer,

שאילמלי ליווהו אנשי יריחו לאלישע לא גירה דובים לתינוקות
For had the men of Yericho escorted Elisha, the bears would not have attacked the children.

שנאמר ויעל משם בית אל והוא עלה בדרך ונערים קטנים יצאו מן העיר ויתקלסו בו ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח
As
a verse says
"And he went up from there to Beis Kel ; and as he was going up by the way, there came forth little youths out of the city, and mocked him and said to him: 'Go up, baldy; go up, baldy.'"

The Gemara will now discuss the story of Elisha:
 
After Eliyahu was taken to heaven alive, his student Elisha visited Yericho where the people complained about the lack of water. The verse says:
 
The men of the town said to Elisha, "Look, the town is a pleasant place to live in, as my master can see; but the water is bad and the land causes death". He responded, "Bring me a new jar and put salt in it." They brought it to him; And he went out to the spring of the waters, and cast salt in there, and said, Thus says Hashem, I have healed this water; there shall not be from there any more death". So the water was healed to this day, according to the saying of Elisha which he spoke.
 
 
After this miracle happened ...
 
And he went up from there to Beis El : and as he was going up by the way, some little youths came out of the city, and jeered at him, and said to him, Go up, bald head; go up, bald head.
 
And he turned back, and looked at them, and cursed them in the name of Hashem. And two bears came out of the wood, and tore forty two of the children.
 
 
Why did the youths send away Elisha?
The Gemara Answers:
אמרו לו עלה שהקרחת עלינו את המקום
The youths sent
Elisha away for he
ruined their livelihood.

The Gemara Asks:
מאי ונערים קטנים
What
does
"little youths
( Nearim )" mean?

The Gemara cites two answers:
אמר ר'
=רבי
אלעזר שמנוערים מן המצות
1.
Rabbi Elazar said that
"youths" meant that
they were empty of Mitzvahs,

קטנים שהיו מקטני אמנה
And they were called
"little" since they were of little faith.

תנא נערים היו ובזבזו עצמן כקטנים
2. A Braisa
taught that they were youths, but they behaved like children.

The Gemara Asks:
מתקיף לה רב יוסף ודלמא על שם מקומן
Rav Yosef asked
why didn't Rabbi Elazar explain that these children were
from
Neuran ?

 
And say that they were little children from Neuran (In the following exposition, Rabbi Pedas explained that Neuran is a name of a place).
 
 
מי לא כתיב וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה
A
verse says
"And the Arameans had gone out in bands, and had captured a captive out of the land of Israel a little maiden."

The Gemara Asks:
וקשיא לן נערה וקטנה
And
the same question was raised: Was she
a youth or a child?

The Gemara Answers:
ואמר ר'
=רבי
פדת קטנה דמן נעורן
And Rabbi Pedas explained that she was a child from Neuran .

The Gemara answers why doesn't the Gemara explain that these youths were from Neuran?
התם לא מפרש מקומה הכא מפורש מקומן
The verse
doesn't specify the origin
of the little girl, while it does
specify the origin
of these youths.

 
The verse explicitly says that they're from Yericho, so they can't be from Neuran .
 
 
 
ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם ה'
=השם
"And he looked behind him and saw them, and cursed them in the name of Hashem."

 
 
 
The Gemara Asks:
מה ראה
What did
Elisha
see?

The Gemara cites four answers:
אמר רב ראה ממש
1.
Rav
explained
that
Elisha
gazed at
those youths,

כדתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני
As Rabban Shimon ben Gamliel taught, that poverty or death befall those at who the Sages gaze.

ושמואל אמר ראה שכולן נתעברה בהן אמן ביום הכיפורים
2.
Shmuel said that
Elisha
saw that their mothers were impregnated with them on Yom Kippur .

ורבי יצחק נפחא אמר בלורית ראה להן כאמוריים
3.
Rabbi Yitzchak said that
Elisha
saw that they were wearing a braid as the Emorites
do.

ורבי יוחנן אמר ראה שלא היתה בהן לחלוחית של מצוה
4.
Rabbi Yochanan said that
Elisha
saw that they didn't have a drop of Mitzvah
observance.

The Gemara Asks:
ודלמא בזרעייהו ניהוה הוה
But
why wasn't Elisha concerned that
their descendants would have
Mitzvah observance?

The Gemara Answers:
אמר רבי אלעזר לא בם ולא בזרעם עד סוף כל הדורות:
Rabbi Elazar said that
Elisha saw
that neither they, nor their descendants
would observe Mitzvahs.

 
 
 
ותצאנה שתים דובים מן היער ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים
"And there came forth two bears out of the wood, and tore the forty two children"


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21