Dedicate Daf 49a to:שמבזבזין דין אביהם לעתיד לבוא
They rip up their father's judgement
in Heaven.

אומרים לפניו רבונו של עולם
They complain to Hashem:

מאחר שאתה עתיד ליפרע מהן למה הקהיתה שיניהם בם
"If you
punish evildoers after their death,
why did you
punish them in their lifetime by causing our deaths"?

 
 
 
The Gemara will now cite three teachings of Rabbi Ila'ah Bar Yeverachia:
אמר ר'
=רבי
אילעא בר יברכיה אלמלא תפלתו של דוד היו כל ישראל מוכרי רבב
1.
Rabbi Ila'ah bar Yeverachia said that if not for Dovid's prayer, Jews would
be so poor
they would sell staining
food.

שנאמר שיתה ה' מורה להם
As a
verse
says "Lower them, Hashem;
let the nations
know
they are only men. Selah."

וא"ר
=ואמר
אילעא בר יברכיה אלמלא תפלתו של חבקוק היו ב' תלמידי חכמים מתכסים בטלית אחת ועוסקין בתורה
Rabbi Ila'ah bar Yeverachia said that if not for the prayer of Chabakuk,
Torah scholars would be so poor that
two Torah scholars would
have to
cover themselves with one cloak to learn Torah,

שנאמר ה' שמעתי שמעך יראתי ה' פעלך בקרב שנים חייהו
As the verse
says "Hashem, I have heard the report of You, and am afraid. Renew them in these years,"

אל תקרא בקרב שנים אלא בקרוב שנים
Don't read
the verse as saying
"years" but as "twice."

 
 
 
ואמר ר'
=רבי
אילעא בר יברכיה שני תלמידי חכמים המהלכין בדרך ואין ביניהן דברי תורה ראוין לישרף באש
2.
Rabbi Ila'ah bar Yeverachia said that two Torah scholars who walk and
don't
discuss Torah deserve to be burned,

שנאמר ויהי המה הולכים הלוך ודבר והנה רכב אש וגו'
As
a verse
says "As they kept on walking and talking, a fiery chariot with fiery horses."

טעמא דאיכא דיבור הא ליכא דיבור ראוין לישרף
The reason
they didn't burn up
was because they spoke
Torah.
Had they not talked
Torah among each other,
they would deserve to be burned.

 
 
 
וא"ר
=ואמר
אילעא בר יברכיה שני ת"ח
=תלמידי חכמים
הדרין בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה אחד מת ואחד גולה
3.
Rabbi Ila'ah bar Yeverachia said that if two Torah scholars live in one city and don't discuss Halacha, one will die and the other will be exile,ת

שנאמר לנוס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת
As
the verse
says "To flee there a slayer who slays his neighbor unwittingly."

ואין דעת אלא תורה שנאמר נדמו עמי מבלי הדעת
"Knowledge" refers to Torah,
as the verse
says "My people are destroyed for lack of knowledge,"

 
 
 
אמר ר'
=רבי
יהודה בריה דר'
=דרבי
חייא כל ת"ח
=תלמידי חכמים
העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת
Rabbi Yehuda the son of Rabbi Chiya said that the prayers of a Torah scholar, who learns Torah in poverty, are answered:

שנאמר כי עם בציון ישב בירושלים בכה לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשמעתו ענך
As the verse
says "For, O people that dwells in Zion at Yerushalayim, you shall weep no more; He will surely be gracious unto you at the voice of Your cry,"

וכתיב בתריה ונתן ה'
=השם
לכם לחם צר ומים לחץ
And the verse finishes off
"And though Hashem give you sparing bread and scant water."

 
 
 
ר'
=רבי
אבהו אומר משביעין אותו מזיו שכינה
Rabbi Avahu said that
a Torah scholar who learns Torah in poverty
is satiated with the Divine Presence:

שנאמר והיו עיניך רואות את מוריך
As the verse
says "Your Teacher shall not hide Himself any more,"

ר'
=רבי
אחא בר חנינא אמר אף אין הפרגוד ננעל בפניו שנאמר ולא יכנף עוד מוריך
And Rabbi Acha bar Chanina said that the
Divine
curtain isn't locked
in front of him, as the verse
says "Your Teacher shall not hide Himself any more."

 
 
 
:רשב"ג
=רבי שמעון בן גמליאל
אומר משום ר'
=רבי
יהושע מיום שחרב בהמ"ק
=בית המקדש
אין וכו':
Rabbi Shimon ben Gamliel said in the name of Rabbi Yehoshua that from the day the Beis Hamikdash was destroyed there is no ...

 
 
 
אמר רבא בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו שנאמר בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר
Rava said that every day the curses increase, as
the verse says
"In the morning you shall say, 'If only it were evening!' and in the evening you shall say, 'If only it were morning!'",

The Gemara Asks:
הי בקר
For
Which morning
would one pine?

The Gemara attempts to answer:
אילימא בקר דלמחר מי ידע מאי הוי
It cannot
be
that one would pine for
the next morning, for how would one know
what will be the next day? Perhaps now is better than tomorrow?

So the Gemara answers:
אלא דחליף
Rather,
one would pine for
the previous
morning.

The Gemara Asks:
ואלא עלמא אמאי קא מקיים
So
on what merit does he world still exit?

The Gemara Answers:
אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתא
On the Kedushah
of Uva LeTzion
and "Yehei Shmei Rabbah" of
the Kaddish DeRabanan,

שנא'
=שנאמר
ארץ עפתה כמו אופל צלמות ולא סדרים
As
the verse
says "A land of darkness — like pitch darkness. It is the shadow of death and there are no orders there."

הא יש סדרים תופיע מאופל
But when there is an "order" of
Kedushah during Uva LeTzion ,
one is saved from darkness.

 
 
 
:ולא ירד טל לברכה וניטל טעם פירות וכו':
And dew never fell for blessing, and the taste of fruit was removed.

 
 
 
תניא ר"ש
=רבי שמעון
בן אלעזר אומר טהרה בטלה טעם וריח
Rabbi Shimon ben Elazar taught in a Braisa that
lack of
purity
caused
flavor and smell
of fruit to cease,

מעשר ביטל שומן דגן
The cessation of
tithes
cased the
cessation of the fat of grain,

רב הונא אשכח תומרתא דחינוניתא שקלה כרכה בסודריה
Rav Huna found a fat date, and wrapped it in his kerchief.

אתא רבה בריה א"ל
=אמר ליה
מורחינא ריחא דחינוניתא
Rabbah his son came and said that he smells the fragrance of a date.

א"ל
=אמר ליה
בני טהרה יש בך יהבה ניהליה
Rav Huna
said that
Rabbah his son
must be pure
to be able to smell the date
and gave it to him.

אדהכי אתא אבא בריה שקלה יהבה ניהליה
In the meanwhile, Abba
the son of Rabbah bar Rav Huna
came,
and Rabbah bar Rav Huna
gave him
the date.

א"ל
=אמר ליה
Rav Huna
told
his son Rabbah:

בני שמחת את לבי והקהיתה את שיני
My son, you made my heart happy
(by demonstrating you purity)
but you blunted my teeth
(by showing that you favor your son over your father).

היינו דאמרי אינשי רחמי דאבא אבני רחמי דבני אבני דהוו ליה
And this incident demonstrates
the common saying "A father cares for his children, and his children love their children".

רב אחא בר יעקב איטפל ביה ברב יעקב בר ברתיה
Rav Acha bar Yaakov raised his grandson Yaakov in his house,

כי גדל א"ל
=אמר ליה
אשקיין מיא
When
the grandson
grew up,
his grandfather Acha bar Yaakov asked
for some water.

אמר לו לאו בריך אנא
The grandson
responded that he is not
his grandfather's
son.

והיינו דאמרי אינשי רבי רבי בר ברתך אנא
And this incident demonstrates
the common saying "
You may
raise me, but I am your grandson
and don't have to respect you as I have to respect my father"


Mishna
The Mishna continues on the topic of the previous Mishna - when certain things stopped:
בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס
During the campaign of Aspasiamus ,
the Sages
decreed
against using
the crowns of grooms and
against
the Irus .

בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלות ושלא ילמד אדם את בנו יוונית
During the campaign of Titus,
the Sages
decreed
against using
the bridal crowns and
against
teaching his children Greek.

בפולמוס האחרון גזרו שלא תצא הכלה באפריון בתוך העיר
During the Final Campaign,
the Sages
decreed that a bride may not go out in an Aparion in the city.

ורבותינו התירו שתצא הכלה באפריון בתוך העיר
But the Sages
later
permitted a bride to go in an Aparion .

משמת ר"מ בטלו מושלי משלים
After the passing of Rabbi Meir, sayers of parables ceased,

משמת בן עזאי בטלו השקדנים
After the passing of Ben Azzai, the studious ceased,

משמת בן זומא בטלו הדרשנים
After the passing of Ben Zoma, sayers of expositions ceased,

משמת ר"ע
=רבי עקיבא
בטל כבוד התורה
After the passing of Rabbi Akiva, the honor of Torah ceased,

משמת ר'
=רבי
חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה
After the passing of Rabbi Chanina ben Dosa, men of
good
deeds ceased,

משמת ר'
=רבי
יוסי קטנתא פסקו חסידים
After the passing of Rabbi Yossi Katanta , the pious ceased,

ולמה נקרא שמו קטנתא שהיה קטנתא של חסידים
And he was called Katanta since he was the smallest of the pious.

משמת רבי יוחנן בן זכאי בטל זיו החכמה
After the passing of Rabbi Yochanan ben Zakkai, the ray of wisdom ceased,

משמת ר"ג
=רבן גמליאל
הזקן בטל כבוד התורה ומתה טהרה ופרישות
After the passing of Rabban Gamliel, the honor of the Torah ceased, and purity and abstinence died.

משמת רבי ישמעאל בן פאבי בטלה זיו הכהונה
After the passing of Rabbi Yochanan ben Pabi, the ray of Kehuna passed away.

משמת רבי בטל ענוה ויראת חטא
After the passing of Rebbi, humility and fear of sin ceased.

Gemara
ת"ר
=תנו רבנן
The Sages taught:

ר'
=רבי
פנחס בן יאיר אומר משחרב בהמ"ק
=בית המקדש
בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם
Rabbi Pinchas ben Yair said that since the destruction of the Beis Hamikdash , the
religious and humble men
were disgraced,

ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון
And men of
good
deeds weakened, while the strong - armed
bandits and gossipmongers
were strengthened,

ואין דורש ואין מבקש ואין שואל
No one expounds, no one asks and no one seeks
Hashem,

על מי לנו להשען
On who can we rely?

על אבינו שבשמים
Only
on our Father in Heaven.

ר"א
=רבי אלעזר
הגדול אומר מיום שחרב בית המקדש שרו חכימיא למהוי כספריא
Rabbi Elazar the Great said that from the day that the Beis Hamikdash was destroyed, the Sages
went down to the level
of the schoolteachers,

וספריא כחזניא
And schoolteachers
went down to the level of
sextons,

וחזניא כעמא דארעא
And sextons
went down to the level of
ignoramuses,

ועמא דארעא אזלא
And ignoramuses went down...


Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21