Dedicate Daf 49b to:אזלא ודלדלה
And cheapened

ואין שואל ואין מבקש
No one asks and no one seeks,

על מי יש להשען על אבינו שבשמים
On who can we rely on
if not
on our Father in Heaven.

 
 
 
בעקבות משיחא חוצפא יסגא
In the footsteps of Moshiach, impudence will increase,

ויוקר יאמיר
And honor will dwindle,

הגפן תתן פריה והיין ביוקר
Despite
the vine giving fruit, wine will be expensive,

ומלכות תהפך למינות
The government will turn to heresy,

ואין תוכחת
There will be no reproof,

בית וועד יהיה לזנות
Torah
centers will be
used
for immorality,

והגליל יחרב
The Galilee will be destroyed,

והגבלן ישום
Gablan will be desolate,

ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו
The border residents will go from city to city with no rest,

וחכמות סופרים תסרח
The wisdom of the scribes will rot,

ויראי חטא ימאסו
Those who fear sin will be disgusting,

והאמת תהא נעדרת
And truth will be missing.

נערים פני זקנים ילבינו
The young will put the elders to shame,

זקנים יעמדו מפני קטנים
Elders will rise for the young,

בן מנוול אב
The son will disgrace the father,

בת קמה באמה
The daughter will arise
against
her mother,

כלה בחמותה
And the daughter - in - law
against her
mother - in - law,

אויבי איש אנשי ביתו
One's household shall be his enemies,

פני הדור כפני הכלב
The face of the generation will be the face of a dog,

הבן אינו מתבייש מאביו
And
the son will not be embarrassed before his father,

ועל מה יש לנו להשען
On who can we rely?

על אבינו שבשמים:
Only
on our Father in Heaven.

 
 
 
The Gemara cites three opinions about the "Crowns of Grooms" which the Mishna prohibited:
(גמ') אמר רב לא שנו אלא של מלח וגפרית אבל של הדס ושל וורד מותר
1.
Rav said that
only crowns
of salt
painted
with sulfur
are prohibited, but crowns of
myrtle and rose are permitted.

ושמואל אומר אף של הדס ושל וורד אסור של קנים ושל חילת מותר
2.
Shmuel said that
crowns made of myrtle and rose are also prohibited, but crowns made of
reeds are permitted.

ולוי אמר אף של קנים ושל חילת אסור
3.
Levi said that
crowns made of
reeds are also prohibited,

וכן תני לוי במתניתיה אף של קנים ושל חילת אסור
And Levi taught in his
collection of teachings
that reed
crowns
are also prohibited.

 
 
 
:ועל האירוס:
And on the Irus .

 
 
 
The Gemara Asks:
מאי אירוס
What is Irus ?

The Gemara Answers:
א"ר
=אמר רבי
אלעזר טבלא דחד פומא
1.
Rabbi Elazar said
that it's a
single bell.

רבה בר רב הונא עבד ליה לבריה טנבורא
Rabbah bar Rav Huna made his son a Tambourine,

אתא אבוה תבריה אמר ליה מיחלף בטבלא דחד פומא
His father
Rav Huna
broke it, saying that it will become confused with a bell
(which is forbidden).

זיל עביד ליה אפומא דחצבא או אפומא דקפיזא
To avoid confusion, he told his son to make a drum
out of a barrel.

 
 
 
:בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלות וכו':
During the Titus campaign.

 
 
 
The Gemara Asks:
מאי עטרות כלות
What are "bridal crowns?"

The Gemara Answers:
אמר רבה בר בר חנה אמר ר'
=רבי
יוחנן עיר של זהב
Rabbah bar bar Chana said in the name of Rabbi Yochanan that they are a "city of gold".

 
The custom was to make the bride a crown in the shape of Yerushalayim (called "a city of gold").
 
 
תניא נמי הכי איזהו עטרות כלות עיר של זהב
And a Braisa also taught that a "bridal crown" is a "city of gold."

אבל עושה אותה כיפה של מילת
However,
a bride may wear a white
woolen cap.

תנא אף על חופת חתנים גזרו
A
Braisa
taught that a groom's canopy
was also banned.

The Gemara Asks:
מאי חופת חתנים
What's a groom's canopy?

The Gemara Answers:
זהורית המוזהבות
A colored silk canopy attached to golden plates,

תניא נמי הכי אלו הן חופת חתנים זהורית המוזהבות
And a Braisa
also taught that a "groom's canopy" is a
colored silk canopy attached to golden plates.

אבל עושה פפירית ותולה בה כל מה שירצה
But one may make
a wooden canopy
and attach to it whatever one wants.

 
 
 
:ושלא ילמד את בנו יוונית:
And not to teach his son Greek

 
 
 
ת"ר
=תנו רבנן
The Sages taught:

כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה היה הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים
Hurkenos and Aristobulus waged war against each other. Hurkenos was on the outside
of Yerushalayim,
while Aristobulus was
besieged
on the inside
of Yerushalayim.

בכל יום ויום היו משלשלין דינרים בקופה ומעלין להן תמידים
Every day
Hurkenos' men
would lower coins to
Aristobulus' men, who would
send up
sheep for the daily
sacrifices.

היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית
There was one old man who knew "Greek wisdom,"

לעז להם בחכמת יוונית אמר להן כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרין בידכם
He hinted to the
outside forces
that
Hurkenos
will not fall into their hands as long as he offers his sacrifices.

למחר שלשלו להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר
The next day, when
Hurkenos
lowered his
daily
coins,
Aristobulus
brought up a pig.

כיון שהגיע לחצי חומה נעץ צפרניו
When
the pig
was raised half way up the wall, it stuck its feet in a wall.

נזדעזעה א"י
=ארץ ישראל
ארבע מאות פרסה
Four hundred parsa of Israel shook,

אותה שעה אמרו ארור אדם שיגדל חזירים וארור אדם שילמד לבנו חכמת יוונית
On that day,
the Sages
cursed those who raises pigs and teaches their sons Greek wisdom.

ועל אותה שנה שנינו מעשה ובא עומר מגגות צריפים ושתי הלחם מבקעת עין סוכר
And it was on that year that the Omer
offering
was brought from the roofs of Tzerifim and the two loaves from the valley of Ein Sukar .

The Gemara Asks:
איני
But is it true
that one is not allowed to learn Greek wisdom?

והאמר רבי בא"י
=בארץ ישראל
לשון סורסי למה אלא אי לשון הקודש אי לשון יוונית
But didn't Rebbi say that
there is
no reason to speak Assyrian,
as one should speak either
Hebrew or Greek,

ואמר רב יוסף בבבל לשון ארמי למה אלא או לשון הקודש או לשון פרסי
And Rav Yosef said that
there is
no reason to speak Aramaic
in Babylon, as one should speak either
Hebrew or Persian.

The Gemara Answers:
לשון יוונית לחוד וחכמת יוונית לחוד
The Greek language is not Greek wisdom.

The Gemara Asks:
וחכמת יוונית מי אסירא
But is Greek Wisdom forbidden?

והאמר רב יהודה אמר שמואל משום רשב"ג
=רבן שמעון בן גמליאל
But didn't Rav Yehuda expound in the name of Shmuel who expounded in the name of Rabbi Shimon ben Gamliel:

מאי דכתיב עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי
What does
the verse
"My eye has disfigured my face more than all the daughters of my city."

אלף ילדים היו בבית אבא חמש מאות למדו תורה וחמש מאות למדו חכמת יוונית
There were a thousand children in the house of
Rabbi Shimon ben Gamliel's
father, five hundred
of which
learned Torah
and another
five hundred learned Greek wisdom.

ולא נשתייר מהן אלא אני כאן ובן אחי אבא בעסיא
And
Rabbi Shimon ben Gamliel
along with a cousin in Esiah were the only survivors.

 
Implying that it's permitted.
 
 
The Gemara Answers:
שאני של בית ר"ג
=רבן גמליאל
דקרובין למלכות הוו
Rabban Gamliel's family were different, for they were close to the
Roman
government,

דתניא מספר קומי הרי זה מדרכי האמורי
As a Braisa
taught that
having
a Komi haircut is a
forbidden
Emorite practice,

אבטולוס בן ראובן התירו לספר קומי שהוא קרוב למלכות
But
Avtulus ben Reuven was permitted to receive a Komi haircut, for he was close to the government.

של בית רבן גמליאל התירו להן חכמת יוונית מפני שקרובין למלכות
So too were the
members of the
house of Rabban Gamliel permitted to learn Greek wisdom for they were close to the government.

 
 
 
:בפולמוס האחרון גזרו שלא תצא כלה באפריון וכו':
In the last campaign they made a decree against going out in an Aparion .

 
 
 
The Gemara Asks:
מ"ט
=מאי טעמה
Why
was this decree made?

The Gemara Answers:
משום צניעותא
Because of modesty.

 
 
 
:משמת רבן יוחנן בטלה החכמה:
After the passing of Rabban Yochanan, wisdom ceased.

 
 
 
ת"ר
=תנו רבנן
The Sages taught:

משמת רבי אליעזר נגנז ס"ת
=ספר תורה
The passing of Rabbi Eliezer
was as if
the Torah was buried,

משמת רבי יהושע בטלה עצה ומחשבה
The passing of Rabbi Yehoshua ended advice and planning
on how to defeat the heretics,

משמת ר"ע
=רבי עקיבא
בטלו זרועי תורה ונסתתמו מעיינות החכמה
With the passing of Rabbi Akiva, the arms of the Torah ceased, and the springs of wisdom were stopped,

משמת רבי אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חכמה
With the passing of Rabbi Elazar ben Azarya, the crowns of wisdom ceased,

שעטרת חכמים עשרם
For the crown of Sages is their wealth,

משמת רבי חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה
With the passing of Chanina ben Dosa ceased men of
good
deeds,

משמת אבא יוסי בן קטונתא בטלו חסידים ולמה נקרא שמו אבא יוסי בן קטונתא שהיה מקטני חסידים
With the passing of Abba Yossi ben Katonta
(
who was called this way because he was the smallest of the pious
)
ceased piety,

משמת בן עזאי בטלו השקדנין
With the passing of Ben Azzai, the studious ceased,

משמת בן זומא בטלו הדרשנין
With the passing of Ben Zoma, the expounders ceased,

משמת רשב"ג
=רבי שמעון בן גמליאל
עלה גובאי ורבו צרות
With the passing of Rabbi Shimon ben Gamliel, grasshoppers and
all forms of
suffering increased,

משמת רבי הוכפלו צרות
With the passing of Rebbi suffering doubled.

 
 
 
:משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא:
With the passing of Rebbi, Humility and fear of sin ended.

 
 
 
אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא
Rav Yosef told the Tanna that he shouldn't teach this
part of the Mishna, for
he
had humility, so humility didn't end with Rebbi's passing.

אמר ליה רב נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא
Rav Nachman told the Tanna that he shouldn't teach this
part of the Mishna, for
he
had fear of sin, so fear of sin didn't end with Rebbi's passing.

 
 
 
Slika Lah Maseches Sotah, With the Help of Hashem, we finished Maseches Sotah.

Translation copyright by the OpenGemara project. If you would like permission to use our data, please contact us

Last build: ldb-5030086:lbc-6daa664:lsc-fe49e21